home

DE GROTE BEWUSTZIJNSVERANDERING
VAN DUISTERNIS NAAR LICHT

DIMENSIE 30 (5 MEI 2000) versie 2

DE TOEKOMST VAN DE WERELD DEEL 1: DE ERFENIS VAN ONZE KINDEREN 

5 MEI 2000:

DE TOEKOMST VAN DE WERELD DEEL 1: DE ERFENIS VAN ONZE KINDEREN 30.1 VOORWOORD

Vandaag 22 april 2000 werd door TIME magazine en vele prominenten de noodklok geluid over de ecologische (milieu) toestand van onze aarde en de gezondheid van de mensen die erop wonen. De vervuiling, misbruik en verbruik van lucht, water, landbouwgrond en mineralen voorraden, neemt op dit moment zulke schrikbare vormen aan, dat De Verenigde Naties, Wereld Bank en vele wetenschappers en deskundigen verwachten, dat in de komende jaren een volledige ineenstorting zal plaatsvinden van nagenoeg alle ecosystemen wanneer we NU niet ingrijpen.

- Met de 33% afname van de visvangsten staan wereldwijd 1 miljard banen op het spel. - Nagenoeg overal ter wereld is een tekort aan zoetwater voor consumptie, industrie en landbouw. - Meer dan 40% van de wereldwijde landbouwgrond is vergiftigd, weggespoeld of omgezet in woestijn. - In Amerika en vele andere landen zijn nagenoeg alle oorspronkelijk graslanden verwenen. Op Canada en Rusland na zijn bijna alle bossen en de daarin wonende planten en dieren verdwenen.

Door al deze zaken zijn ons weer en natuur volledig op hol geslagen met als resultaat dat windhozen, tornado's, aardbevingen, bosbranden, overstromingen meer regel dan uitzondering zijn geworden etc. etc.

Het gevolg van al deze zaken is een kettingreactie richting onze economie en de daaruit voortvloeiende werkeloosheid en sociale onzekerheid van miljarden mensen. Vandaag zeggen dan ook meer dan 3 miljard mensen STOP tegen deze ontwikkelingen. Mensen die als het zo door gaat, alles zullen verliezen wat ze de afgelopen jaren met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd. Onze kinderen zeggen dan ook "Genoeg is Genoeg"!

De tijd van vergaderen, een beetje veranderen, elkaar napraten, tijd rekken en goede bedoelingen zonder actie is dan ook voorgoed voorbij. Het is dan ook de hoogste tijd voor een massale bewustzijnsverandering, waardoor alles ten goede kan keren en mens en natuur met wederzijds respect weer samen door het leven kunnen gaan.

De Bewustzijns Verzorgers roepen dan ook alle mensen die met de aarde en de daarop wonende planten, dieren en mensen begaan zijn te stoppen met praten en tot progressieve evolutionaire actie over te gaan. Eerst in zichzelf door het verwerken van het onverwerkte verleden en EGO en later in collectief bewustzijnsverband om de aarde te transformeren in een hoger bewuste planeet waar het weer plezierig is om te leven.

Na het lezen van al deze informatie is de keus aan U!

De Bewustzijns Verzorgers

30.2 DE ERFENIS VAN ONZE KINDEREN

(EEN KORTE HISTORIE VAN DE MENSHEID OM NIET TE VERGETEN)

Zij die beseffen dat ze zichzelf morgen opzadelen met de gevolgen van hetgeen ze vandaag veroorzaakt hebben, zullen eerst objectief naar gisteren kijken om niet voor de zoveelste keer in herhaling te vervallen.

Getekend, de Mensheid

De geschiedenis van de mensheid die u hieronder zult lezen is geen (ver)oordeel, maar alleen een constatering van de harde feiten zoals deze door vele Nobelprijswinnaars, wetenschappers, geleerden, presidenten, politici, ondernemers, uitvinders en burgers gedocumenteerd zijn in boeken, geschriften, Internet en UniNet in de afgelopen 100 jaar. U als lezer van dit relaas zal moeten beoordelen of de hierboven staande mensen niet weten waarover ze praten of toch de waarheid spreken en verkondigen, over onze hedendaagse maatschappij en de toekomst van de wereld.

Mocht u na het lezen van "De erfenis van onze kinderen" beseffen dat het de hoogste tijd is om van bewustzijn te veranderen, dan is het aan U en alleen aan U om hier iets aan te doen, dus de eerste stap te nemen. Alles begint immers met 1 mens die begrijpt hoe we er vandaag voor staan, hoe we zover zijn gekomen en wat we hieraan moeten doen om niet te vervallen in dezelfde fouten die onze voorouders (wijzelf) gemaakt hebben. Vandaag bent U de eerste persoon die dit begrijpt, waarna u het inzicht dat u verkregen hebt, kunt overdragen aan uw naasten, welke het weer aan hun naasten kunnen overdragen, totdat het nieuwe bewustzijn dus gedrag weer normaal en gewoon is geworden voor de hele samenleving. Het eindresultaat is een wereld, die daadwerkelijk de naam beschaving mag dragen en alle problemen die vandaag schijnbaar bestaan oplost. Het codewoord hierbij is bewustzijnsverandering.

Iedere grootouder en ouder is immers kind geweest en beseft, dat wat zijn (groot)ouders denken, doen en zijn, bepaald wie hij of zij voor een groot deel uiteindelijk zelf is c.q. zullen zijn. Het tempo der veranderingen inzake natuur, weer, politiek, economie, sociale structuur en technologie is echter op dit moment zo hoog, dat niet alleen onze kinderen maar ook wijzelf het kind van de rekening zullen worden. Niet alleen onze kinderen, maar de gehele mensheid zal in de komende 34 jaar geconfronteerd worden met wie wij vandaag werkelijk zijn geweest. Wanneer ons bewustzijn (collectief) veranderd, zal er echter niets negatiefs gebeuren en alles ten goede keren. De keus is echter aan U. Niet aan de wereld, maar alleen aan U. Alle verandering beginnen immers bij 1 persoon. Een goed voorbeeld doet immers altijd goed volgen.

30.2.1 EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID

 Laten we teruggaan naar 200.000 jaar geleden toen de eerste mens-achtigen volgens de 3D geschiedenis op aarde rondliepen en zich vooral bezighielden met jagen en verzamelen. Deze mens was één met de natuur omdat de natuur en hij/zij volledig van elkaar afhankelijk waren. Hij behandelde de natuur en zijn medemensen dan ook alsof het om hem zelf ging. Zonder de natuur en alle voedingmiddelen die het voorbracht en de steun van zijn medemensen was hij immers reddeloos verloren. De mens en de natuur waren in die tijd EEN. Niet omdat deze pre-historische mens hierover nadacht, maar omdat dit gewoon natuurlijk ofwel normaal was. Deze mens dankte de natuur (zichzelf) dan ook altijd vooraf, voordat hij iets als mineralen, planten en dieren tot zich nam uit de natuur.

Deze mensen die in stammen ofwel groepen van één of meer families leefden, hadden een gemeenschap waar samenwerking centraal stond, omdat anders de kans om te overleven minimaal was. Alles werd in deze samenleving eerlijk ver(ge)deeld, omdat ieder lid van deze stam essentieel was voor het voortbestaan van het geheel. Mocht zo'n stam, die vaak uit niet meer dan 50-200 leden bestond, een ander stam tegenkomen dan behandelden zij elkaar met respect, omdat beide stammen wisten dat zij beide afhankelijk waren van dezelfde natuur en vermenging (fusie) van het nageslacht. Stammen waren zich dus uitermate goed bewust dat de toekomst van een andere stam, dus ook hun eigen toekomst was. Natuurlijk waren er conflicten tussen stammen over grondgebied, huwelijken, geloof en vele andere zaken, maar deze werden altijd in korte onenigheid beslist zonder de andere stam volledig uit te roeien. Uitroeien zou immers betekenen dat het natuurlijke evenwicht in het lokale gebied verstoord zou worden en het aantal soorten, dus vermenging, zou afnemen waardoor het natuurlijke evenwicht dus toekomst verstoord zou raken.

Ongeveer 40.000 jaar geleden vonden een aantal mensen deze leefwijze toch wel heel erg primitief en besloten zich te vestigen als landbouwers en veetelers met een vaste woonplaats. Het nomaden bestaan van steeds naar een ander plek trekken in symbiose (de roep van) met de natuur werd dan ook verruild voor schijnbare zekerheid. Deze mensen beseften echter al snel, dat het gebrek aan natuurlijke mobiliteit, dus één zijn met de natuur, allerlei nieuwe gevaren met zich meebracht. De gewassen die zij normaal ieder jaar in een ander gebied aanplantte, bleken na enige jaren op hetzelfde veld niet meer wortel te schieten. Het vee kreeg na 7 jaren van overvloed opeens steeds minder voedingsrijk gras te eten, waardoor de melk en vleesproduktie steeds verder terugliep. Hier kwam nog bij dat voor degene die uit de stamplaats gestoten was, het eenvoudiger was om deze pre-historische boeren te beroven, dan om voor zichzelf te zorgen. Door het gebrek aan EEN zijn met de natuur en mobiliteit werden deze nieuwe mensen omringd door allerlei gevaren die zij daarvoor nooit waren tegengekomen. Het was daarom de hoogste tijd om bescherming ofwel zekerheid en veiligheid te zoeken.

Daarom kwam er ongeveer 7.000 jaar geleden een mens op het idee, om andere mensen te beschermen en (onnatuurlijke) zekerheid en veiligheid te verschaffen, wanneer ze hiervoor een gedeelte van hun oogst en veestapel zouden willen afstaan. De angst die in vele mensen was geslopen voor hun medemensen, werd ten gelde gemaakt door de eerste MODERNE mens. Deze mens ontwikkelde zich in de daaropvolgende jaren als een vergaarder van oogsten en vee, tot een machthebber welke uiteindelijk door zijn rijkdom ging denken, dat zijn lokale gebied toch wel heel erg klein was om zichzelf te handhaven. Deze MODERNE mens wilde immers overheersen en domineren om zichzelf c.q. zijn macht en geld te handhaven. Je wist in die tijd maar nooit wat je buurman met je zou gaan doen. Het enige redelijke alternatief voor de nieuwe mens of machthebbers was dan ook, om datgene eerst te doen waar je je medemens van verdacht. Oorlog, macht, slavernij, minderwaardigheid van vrouwen, misbruik van kinderen, roofbouw op de natuur, geld, het verspreiden van het eigen (on)geloof en later massamoord werden geboren, om nog meer te vergaren. Deze wens kwam pas op het moment na de uitvinding van de ploeg, irrigatie en de uitputting van de natuurlijke bronnen van het eigen land door ontbossing en demineralisering. Zie hier de opkomst, hoogtij en ondergang van de Egyptenaren, Grieken en Romeinen. Deze rijken ofwel "Empires" welke allemaal gebaseerd waren op groei om de continuiteit van hun samenleving (have's c.q. nemers) te garanderen, implodeerde op het moment dat hun grens qua groei op basis van de op dat moment beschikbare technologie bereikt was en dus alles ontbost en gedemineraliseerd was. Cairo, Athene en Rome bestaan niet meer als macht centra's van de wereld, omdat groei het altijd verliest van de natuur dus stabiliteit. Besef dat Egypte, Griekenland en Italie de meest beboste gebieden in Europa waren voordat de hoogmoed toesloeg. Vandaag groeien er alleen nog maar wijnranken en olijven. Bomen die alleen groeien op de meest onherbergzame dus onvruchtbare gronden der aarde.

In de donkere eeuwen die zich ondanks vele waarschuwingen na het jaar 0 ontplooiden, verplaatste de Moderne mens zich van het Middenlandse Zee gebied naar Noord-Europa. De materiële besmetting van vooral de Romeinen had haar tekenen binnen de stammen van Noord-Europa achtergelaten. Stammen, die tot de komst van de Romeinen de keus hadden van vluchten, assimileren of ontkennen, waren voor het grootste deel geassimileert. Assimilatie is, wanneer een stam de gewoonten en gedrag van de overwinnaar gaat nabootsen om zelf te overleven, waarmee zij jammer genoeg haar normaal, gewoon dus natuurlijk zijn opoffert om fysiek te overleven. De Noord-Euopeanen waren dus Romeinen ofwel Moderne mensen geworden. De ziekte van macht en geld had zich dus over heel Europa verspreid.

De ziekte van macht en geld, welke door het Hunnen- en Ottomaanse rijk nogmaals benadrukt werden, resulteerde rond 1800 in een machtsevenwicht tussen oost en west. Gedurende dit machtsevenwicht werden nagenoeg alle stammen vervangen door steden en landen. Tot 1800 waren er immers zoveel machtswisselingen in Europa, dat de landkaarten wel iedere dag veranderd moesten worden om de (virtuele) realiteit weer te geven. Rond deze tijd van schijnbaar evenwicht, begon in Noord-Europa de ontbossing om ruimte te maken voor akkerbouw en veeteelt. Zaken die dus duizenden jaren eerder in Egypte, Griekenland en Italie hebben plaatsgevonden met desastreuze gevolgen. Gelukkig (?) werden er rond 960 NC de eerste kolen gevonden, waardoor een gedeelte van de schade beperkt kon worden. Deze nieuwe technologie welke de Egyptenaren, Grieken en Romeinen nog niet beheersten, was een uitkomst voor de Noord-Europeanen, waardoor vandaag Europa er nog niet zo uitziet als Egypte ofwel woestijn. Kolen waren dus de (schijnbare) redding van Europa. De vervuiling en Co2 uitstoot (broeikaseffect) en het mensonterende werk waren echter zo groot, dat er wat anders gevonden moest worden om geen revolutie zoals in Frankrijk te ontketenen. In 1859 werd in Titusville (PA) U.S.A. door Drake het eerste boorplatform naar olie geslagen. Een nieuw tijdperk was begonnen.

Van rond 1859 tot 1994 dreef de wereldeconomie op olie en aardgas. Olie en aardgas betekenden productiviteit. Olie en aardgas betekenen vandaag energie, ofwel alles waarop onze economie vandaag draait. Maar behalve energie is olie vandaag ook de producent van nagenoeg alle wapens, kleding, schoenen, meubels, computers, pesticiden, kunstmest, plastics, chemicalien etc. En zonder olie en aardgas kan er vandaag geen enkel product meer gemaakt, gezaaid en geoogst worden, omdat zonder energie de hele mallemolen van de samenleving tot stilstand komt. Zonder olie en aardgas vervalt onze samenleving tot het jaar 1859. In het jaar 1859 leefde er op aarde ongeveer 1 miljard mensen. Rond het jaar 0 leefde er niet meer dan 250 miljoen mensen op aarde. In het jaar 1000 NC leefden er niet meer dan 500 miljoen mensen op aarde. Vandaag leven er meer dan 6 miljard mensen op aarde. Al deze mensen leven vandaag, bij de productiviteit die we te danken hebben aan olie en aardgas. Dankzij deze olie en aardgas hebben we geen hout, kolen, katoen, schapen, hennep, vlas etc. meer nodig. Alles is vandaag synthetisch ofwel chemisch, dankzij olie en aardgas. Wanneer de prijs van olie en aardgas stijgt, stijgen dus de prijzen van al onze goederen en diensten. Het probleem is echter, dat onze optimistische regeringen zeggen dat we nog maar 45 jaar hebben, voordat alle olie en gasreserves uitgeput zijn.

De meer realistische onderzoekcentra zeggen echter, dat we nog maar 15-35 jaar te gaan hebben voordat alle olie en aardgas op is.

In Nederland volgens de Gasunie, hebben we nog 350 miljard M3 aardgas over in 2025. In Nederland verbruiken we op dit moment met de huidige bevolking 48 miljard m3 per jaar. Nederland zal dus ruim vóór 2035 failliet zijn qua gas, welke vandaag onze energie, zorg en zekerheid betekent en betaald. Aangezien we al de helft van onze wereldwijde reserves hebben uitgeput, zullen de prijzen van olie en aardgas ook nog eens dramatisch stijgen in de komende jaren. Volgens de laatste cijfers hebben we al 742 miljard vaten olie geconsumeerd tussen 1859 en 1999 en zijn er nog maar tussen de 700-1000 miljard vaten over. In Nederland hebben we op 1 januari 2000 nog een gasvoorraad van 1800 miljard M3, terwijl we ook nog eens 225 miljard M3 importeren uit Noorwegen, Rusland en Engeland en nog 325 miljard M3 gas verwachten uit nog niet ontdekte velden. Het binnenlandse gebruik is echter 1425 miljard M3 (gedurende 25 jaar), terwijl we ook nog eens 700-900 miljard M3 exporteren. Tel uit uw winst/verlies.

In de tussentijd is de bevolking van 1 miljard (1859) naar 6 miljard (vandaag) zielen gestegen en is de voorspelling dat dit er rond 2030, 10 miljard zijn. Het wordt dus een race tegen de klok om onze maatschappij volledig te veranderen, dus van olie en aardgas onafhankelijk te maken. Vandaag worden immers 6 miljard en morgen 10 miljard mensen op deze aarde gevoed door de effectiviteit en efficiency, die volledig gebaseerd zijn op olie en aardgas. Alle schepen, auto's, tractors, fabrieken, ondernemingen en huizen lopen immers op olie en aardgas. Zonder olie en aardgas stopt onze samenleving volledig. Zonder olie en aardgas kunnen wij niet meer dan 1 miljard mensen per jaar voeden en te drinken geven.

De eerste stap die we als mensheid kunnen nemen, is het conserveren van onze huidige olie- en aardgas bronnen. Bij conserveren, kijken we natuurlijk altijd eerst naar de grootste verbruikers van olie- en aardgas, omdat daar immers de grootste besparingen te halen zijn. De grootste verbruiker van olie- en aardgas is vandaag onze militaire- ofwel wapen industrie. Dit komt niet door de kwantiteiten maar vooral door de kwaliteit. Voor het maken van een bommenwerper, oorlogsschip, tank, geweer, uniform, soldaat etc. is zeer veel olie en aardgas nodig. Na de fabricage is het doel, om zoveel mogelijk olie en aardgas in de vorm van bommenwerpers, oorlogsschepen, tanks, soldaten en tegenwoordig zelfs energiecentrales, huizen, burgers etc. van de vijand te vernietigen. Ja de meeste slachtoffers vallen tegenwoordig onder de burgerbevolking en niet meer onder de professionele militairen. Het netto resultaat is, dat beide oorlogvoerende landen grote delen van hun olie- en gas voorraad letterlijk de lucht in geschoten hebben. Wist u trouwens, dat door het Starwars programma dat door Ronald Reagan na 1980 geintroduceerd werd, Amerika bijna failliet ging en er meer dan 3 triljard werd toegevoegd aan de staatsschuld. Weet u hoeveel 3 triljard in olie en aardgas betekent, ofwel hoeveel hongerige mensen op deze aarde gevoed zouden kunnen worden. Het zou ons dan ook niets verbazen, wanneer we wereldwijd zouden stoppen met de fabricage van (massa)vernietigingswapens, we niet theoretisch 45 maar 65 jaar te gaan hebben met onze wereldwijde olie- en gasreserves. Tijd die we in de komende jaren hard nodig zullen hebben om het bewustzijns veranderingsproces te ondersteunen. Dit in vergelijking met de olie- en aardgas, die we vandaag gebruiken voor transport, middels onze auto's en vrachtwagens en/of de fabricage in onze fabrieken en/of de verwarming van onze huizen en bedrijven. Hoewel het verbruik hierbij groter is, dan de militaire industrie, is het nut ofwel kwaliteit vele malen hoger dan eenmalig (massa)vernietigingsverbruik.

De tweede stap is natuurlijk dat wij ons als samenleving concentreren op onderhouden, repareren, recyclen, isoleren van onze huidige op olie- en aardgas gebaseerde materie en de woorden consumeren, meer, nieuw, wegwerpindustrie etc. voor eens en voor altijd zullen verlaten omdat deze laatste woorden niet meer dan het vluchtgedrag van de moderne mens, die niet gelukkig is, vertegenwoordigen. De moderne mens heeft geen tijd meer om zichzelf te verwerkelijken (Abraham Maslow Pyramide) maar is alleen nog maar bezig om zichzelf qua zekerheid en veiligheid in stand te houden ofwel te overleven. De moderne mens komt door zijn/haar continue onzekerheid niet meer toe aan zelfverwerkelijking ofwel zichzelf zijn ofwel mens te zijn en als mens onder de mensen te leven.

De derde stap is het investeren in alternatieve ofwel vernieuwbare energiebronnen zoals zonne-, wind-, water- energie, fuel-cells, kernfusie en 4D+ vrije energie. Na het lezen van de plannen van de meeste Europese regeringen, zijn wij tot de conclusie gekomen dat in het jaar 2025 niet meer dan 10% van de energie uit deze bronnen afkomstig zal zijn. Deze 10% staat dus gelijk aan 10% van de huidige Europese bevolking die we vandaag mogen tellen, dus kunnen voeden, kleden en warm mogen houden. Besef echter goed dat alle zonne-, wind- en waterenergie centrales vandaag gefabriceerd en onderhouden worden dank zij het bestaan van olie en aardgas. Het enige alternatief, dat vandaag nog in staat is om het tij te keren is kernfusie en 4D+ vrije energie. Theoretisch loopt iedere kernfusiecentrale op water, ofwel een bijna oneindige bron van grondstoffen voor onze toekomstige energiebehoefte. Het probleem is echter dat onze huidige ofwel moderne technologie, nagenoeg volledig gebaseerd is op de kernsplitsing ofwel destructie (angst, polariteits, verdeel en heers, dualiteits etc.) gedachte. Moderne 3D wetenschappers zijn dus absoluut niet in staat om zoiets als kernfusie te bedenken, laat staat te ontwikkelen, omdat zij alles zien vanuit het perspectief van domineren, controleren, vernietigen en verbruiken. Alleen een collectieve bewustzijnsverandering van 3D splitsing naar 4D+ fusie (eenheid, vrijheid en onafhankelijkheid) wetenschappers, zal zeker leiden tot de ontwikkeling van kernfusie en de redding van de mensheid betekenen.

Vandaag zijn 50% van de wetenschappers, fusie wetenschappers. Het probleem is echter, dat deze 50% nieuwe mensen nog geen 1% van het research en development van de moderne (olie en gas) wetenschappers krijgen. In de komende 8-10 jaar zal echter de meerderheid der wetenschappers en ook mensen uit nieuwe wetenschappers c.q. mensen bestaan, waardoor het tij zal keren. De eens stille golf zal dan als democratische (referendum) meerderheid alle facetten van de samenleving vorm gaan geven. De vraag is alleen, wat de prijs tijdens de overgangstijd zal zijn, die wij als maatschappij moeten betalen om naar een nieuw en bewuster leven te evolueren. Wij kunnen u echter verzekeren dat hoe korter de overgangs- ofwel transitietijd duurt, hoe beter dit voor iedereen is. Laten wij daarom vandaag als nieuwe mensen (50% van de huidige bevolking) alles investeren in bewustzijnsverandering en vernieuwbare dus vrije energie.

Vandaag is het jaar 2000. Vandaag hebben wij iets gevonden dat nog beter is dan olie, aardgas en kernfusie, namelijk moderne slavernij en lucht ofwel informatie. Vandaag laten de westerse landen de ontwikkelingslanden, maar vooral kinderen voor gemiddeld $2 per dag werken, om onze olie en aardgas welvaart ofwel auto's, vakanties, stereo's, kleding, meubels etc. te financieren. Meer dan 3 miljard mensen, ofwel de helft van de wereldbevolking werkt vandaag voor dit loon om de materiële rijken te plezieren. Hiernaast hebben de westerse landen zoals America en Europa, de virtuele lucht uitgevonden die bestaat uit hypotheken die op niets meer dan lucht gebaseerd zijn (zie de waarschuwing van Alan Greenspan), aandelen die op niets meer dan lucht gebaseerd zijn, GSM frequenties die op niets meer dan lucht gebaseerd zijn. Ja de Nederlandse Regering verwacht in het kleine Nederland zelfs 20 miljard in het jaar 2000 te ontvangen voor de uitgifte van 5 bandbreedtes ofwel (lucht) frequenties. Dit is hetzelfde bedrag aan aardgas baten in de tachtiger jaren. Het aardgas (olie) is in Nederland en vele andere landen vervangen door lucht. Het probleem van lucht is echter, dat het bestaat zolang iedereen gelooft dat het wat waard is. Lucht moet in waarde groeien, anders is men het geloof in de illusie kwijt. Vroeger, toen specerijen en tulpen etc. nog miljarden ja zelf triljarden waard waren, bleef er bij een ineenstorting nog een kruid en tulp over. Vandaag blijft er bij een ineenstorting alleen lucht over. Zover wij weten is lucht nog steeds gratis om in te ademen en worden er geen belastingen over geheven.

De huidige maatschappij drijft dus op lucht, ofwel een collectieve illusie van macht en hebzucht. Lucht bestaat in de virtuele wereld uit bits en bytes en niet uit atomen ofwel fysieke materie, waarvan de mens fysiek kan leven. Iedereen weet dat een stabiele maatschappij maximaal niet meer dan een verhouding van 1:10 tussen arm en rijk kan verdragen, voordat desintegratie en revolutie plaatsvinden. Wanneer wij vandaag naar de aandelenbeurzen (Wallstreet/Nasdaq) kijken dan zijn de verhoudingen niet meer 1:10, maar tussen de 1:100, 1:400 en zelfs meer qua P/E (price/earnings ofwel koers/winst verhoudingen). Zolang de luchtballon van virtuele groei ofwel bits en bytes echter blijft bestaan, is er (schijnbaar) niets aan de hand. Wanneer de ballon echter explodeert kunnen wij geen 10 miljard, geen 6 miljard maar niet meer dan 1 miljard mensen te eten en te drinken geven. Neemt u dit risico of wilt u uw bewustzijn veranderen? Aan u is de keus!

30.2.2 DE WERELD BANK, WERELD GEZONDHEIDS ORGANISATIE EN VERENIGDE NATIES SPREKEN

Iedereen die de afgelopen jaren de moeite heeft genomen om de rapporten van de Wereld Bank, Wereld Gezondheids Organisatie, Verenigde Naties en collega organisaties te lezen, weet wat er in de afgelopen jaren gebeurt is met onze wereld en wat we ervan kunnen verwachten.

Jaarlijks wordt er meer dan 6 miljard ton Co2 de atmosfeer ingepompt (in 1950 was dit nog 1.6 miljard ton), welke middels het broeikaseffect voor een stijging van de gemiddelde temperatuur met 4-5 graden zorgt. Hierdoor stijgt niet alleen de zeespiegel onrustbarend, maar zijn ook alle seizoenen op een zeer onnatuurlijke manier van slag geraakt. Jaarlijks wordt meer dan 4.7 miljard ton aan chemisch afval in ons milieu, ofwel grond, water en lucht gedumpt. Ieder jaar produceren we +/- 10.000 nieuwe chemische middelen (onnatuurlijke verbindingen), waarvan uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat 90% kankerverwekkend is. In de jaren 60 en 70 werden deze chemische afvalstoffen in Amerika en Europa nog vermengd met asfalt en kunstmest wat een zeer goedkope manier van dumpen was op onze autosnelwegen en akkers. Na het ingrijpen van de Westerse Regeringen is het probleem in de 80'er en 90'er jaren verlegd naar Oost Europa en Zuid-Amerika, de grootste chemische vuilnisstortplaatsen van de wereld. Jaarlijks wordt 73 miljoen hectare bos (zuurstof) vernietigd (in 1979 was dit nog 2,6 miljoen). Deze bossen worden gekapt om ruimte te maken voor gras en vee om hamburgers voor de westerse wereld te maken. Wanneer we in dit tempo doorgaan bestaat er over 30 jaar geen regenwoud meer op aarde. In Europa zijn nu 73% van de bossen gekapt, in Azie 81% van de bossen, in Noord Amerika 75% van de bossen, in Zuid-Amerika, Africa en de Oceanië waar de regenwouden staan, is er straks geen oerboom meer te bekennen. Ons water wordt door chemicalien en stikstof (kunstmest) zo erg vervuilt, dat er op dit moment bij de uitmonding van de rivieren in de zee de "Zones van de Dood" zijn ontstaan. Gebieden van duizenden vierkante kilometers waar geen plant, koraal, dier of mens voor de kust nog kan leven.

Het resultaat van deze hebzucht, vergiftiging van grond, water en lucht is dat vandaag:

- Meer dan 75% van de vruchtbare bodemlaag is verdwenen (weggespoeld). - Jaarlijks 547.500 hectaren grond in woestijn veranderen. - Er ieder jaar 47.450 planten en diersoorten uitsterven. - Zuurstof en water in vooral stedelijke gebieden bijna niet meer te zuiveren, laat staan te drinken en in te ademen zijn. - Meer dan 16.425.000 mensen per jaar van de honger omkomen waarvan 13.870.000 kinderen.

De oorzaak van bovenstaande problemen volgens bovenstaande organisaties, is armoede en overbevolking. Zie hier voor welke uitdaging u en uw kinderen vandaag staan.

30.3 DE TOEKOMST VAN ONZE KINDEREN

(HET VERSCHIL TUSSEN MODERNE EN OUDE/NIEUWE MENSEN)

Voordat we verder gaan is het van uitermate groot belang om de verschillen tussen oude en moderne mensen in kaart te brengen:

OUDE MENSEN  MODERNE MENSEN
Alles is gericht op Eenheid en Stabiliteit Alles is gericht op Dualiteit en Groei
Samenleving is gericht op vereniging Samenleving is gericht op scheiding
Zijn georganiseerd op basis van gelijkheid en samenwerking.  Zijn georganiseerd op basis van hierarchie,  dominantie en uitpersing van de zwakkeren
Leiderschap en commissies zijn adviserend  en gebaseerd op liefde en wijsheid voor het geheel Leiderschap is gebaseerd op autoriteit, onderdrukking, exploitatie, macht en geld. 
Leiders vertegenwoordigen de visie van het geheel middels verzorgen, beheren, verantwoordelijkheid, verhalen, actieve rituelen etc. Hierbij maken zij gebruik van de oudsten, ofwel wijzen, die ervaring, geduld en rust hebben en zijn Leiders vertegenwoordigen zichzelf alleen  maar op basis van een tijdelijk charisma, welke gebaseerd is op hoogmoed. Verdeel en heers is hierbij de controlerende factor. Het gevolg is desintegratie. 
De macht wordt gedeeld binnen het geheel. Kwaliteiten waarover de mens individueel beschikt, worden gezien als zaken om met anderen te delen, om het geheel te ondersteunen en in stand te houden. De macht wordt geconcentreerd bij de  elite. Kwaliteiten worden gebruikt om de overheersing te versterken en het verschil tussen "have (nemers)" en "have-nots  (gevers) te vergroten
Bij de oude mensen is er altijd een 1 op 1 verhouding omdat alles gedeeld wordt. Bij de moderne mensen verschuift de  verhouding van 1 op 1 naar 1 op 10 naar 1 op 100 etc. De zwakkeren die maar 1/100 hebben van de sterken, worden al 7000 jaar zoet gehouden met brood en spelen (TV)
Rijkdom is uitgedrukt in een gemeenschappelijke basis zekerheid en en  en veiligheid Rijkdom is uitgedrukt in individueel geld en goederen.
De basis zekerheid en veiligheid brengt de mogelijkheid van individuele ontplooiing uit zekerheid, veiligheid, geduld en rust Meer materie is beter en brengt meer geluk. 
Werkt 2-4 uur per dag en gebruikt de rest van rest van zijn tijd voor zelfontplooiing en gemeenschappelijke activiteiten Werkt 8-16 uur per dag en gebruikt de  en zijn tijd om te ontstressen middels TV etc. 
Het gebruik van energie is volledig gebaseerd op vernieuwbare energie Het gebruik van energie is volledig gebaseerd op het verbruik van niet vernieuwbare energiebronnen. In nog geen 100+ jaar heeft de moderne mens een 245 miljoen jaar oude energiereserve, genaamd olie en aardgas opgebruikt om te groeien.
Vernieuwbare energie is gebaseerd op de fusie of eenheids gedachte. Fusie is  immers samenvoegen dus EEN zijn. Alleen een nieuw bewustzijn kan fusie Ofwel oneindige energie uitvinden. Fusie  Is vrijheid.  De huidige energie is qua toekomst gebaseerd op kernsplitsing. Het moderne bewustzijn is immers niet verder gekomen dan verdeel en heers ofwel splitsing. Splitsing is het stellen van grenzen die de groei beperken dus onderdrukking.
De mens wordt gedefinieerd als een samenstelling van materie (lichaam),  bewustzijn (ziel) en geest (eenheid). De mens wordt gezien als alleen maar materie.
Beschikt over een unieke identiteit waarvoor hij in dit leven gekozen heeft om innerlijk te groeien.  Beschikt over een constant wisselende identiteit, welke gebaseerd is op tijdelijke zekerheid en overleven, omdat er niemand anders voor hem of haar zorgt behalve hij/zijzelf.
Heeft respect voor andere stammen ofwel naasten omdat zij onderdeel van het geheel zijn. Heeft geen enkel respect voor anderen omdat deze anders denken, doen en zijn  en dus per definitie slecht en dom zijn t.o.v. onze normen en waarden. Het is daarom onze plicht en recht om deze andere mensen c.q. landen te overtuigen van ons gelijk en zo nodig middels massamoord (genocide) te vernietigen.
Beseffen dat technologie niet de plaats in kan nemen van de oneindige natuur.  Zien moderne technologie als redmiddel van alle hedendaagse en toekomstige problemen, zonder te beseffen dat in ieder rijk de technologie eindig is om totale vernietiging te voorkomen.
Kennen maar één scheppende God en natuur in zichzelf. Kennen meerdere materie Goden per buurt, wijk, gemeente, land en werelddeel buiten zichzelf die met elkaar concurreren met moord en doodslag.
Wie niet sterk is moet EEN zijn. Wie niet sterk is moet slimmer zijn.
Wij, verzorgen, beheren, verhalen.  Ik, verbruiken, consumeren, TV.

De oude mensen waren in staat om 193.000 jaar hun stammen zonder noemenswaardige uiterlijke veranderingen in stand te houden, terwijl hun innerlijke zijn, door hun gedrag iedere dag groeide. De moderne mens die nog niet eens 7.000 bestaat, heeft in deze korte periode de rijken van de Egyptenaren, Chinezen, Grieken, Romeinen, Hunnen, Spanjaarden, Portugezen, Engelsen, Nederlanders (Gouden Eeuwen), Duitsers en Japanners (2e Wereldoorlog) etc. etc. zien opkomen en geheel of volledig ten onder zien gaan. De moderne mens kent een gigantische uiterlijke ofwel materiële groei in zeer korte tijd, terwijl er van innerlijke ofwel eeuwige groei nagenoeg geen sprake is. De meest bekende moderne mensen waren Columbus (1600), die behalve het ontdekken van de nieuwe wereld meer dan 95% van de aldaar wonende mensen (250 miljoen), zonder dit zelf te beseffen, uitmoordde middels pokken, pest en syfilis welke uit de moderne wereld waren meegenomen en Darwin (1800), welke door het verkondigen van "Het recht der sterkste" alle materialisten ofwel machthebbers en vermogenden de rechtvaardiging gaf, om iedereen uit te moorden die anders waren. Deze twee geestelijke ziekten beheersen vandaag nog bijna de helft van de mensheid. Bent u vandaag gelukkig?

Er moet een manier zijn, om de verschillen tussen de mensen te accepteren en respecteren, zonder dat we elkaar proberen te overtuigen van ons eigen gelijk en/of uit te roeien. Oude mensen zijn het erover eens, dat dominant gedrag niet past binnen hun groep (familie), omdat dit alleen maar kan leiden tot slavernij, exploitatie, oorlog etc. Zij begrepen dat dit soort gedrag als een besmettelijke ziekte is, die uiteindelijk lijdt tot de uitroeiing van alle groepen, dus families. Aldus Sigmund Freud!

Nu zult u zeggen, zijn nu alle mensen die vandaag leven moderne mensen. Nee een goed verstaander heeft begrepen dat het bij zowel oude- als moderne mensen alleen om het innerlijk gaat en niet om het uiterlijke onderscheid. Vele mensen die vandaag het uiterlijk spel van de moderne mens meespelen denken, doen en zijn als oude dus ook nieuwe mensen. In de afgelopen 10 jaar zijn, is het zelfs zover gekomen dat meer dan de helft van de wereldbevolking als oude mensen denkt, doet en zijn. In de komende 8-10 jaar is het de verwachting dat er een gigantische bewustzijnsverandering zal plaatsvinden, waardoor de wereld volledig zal veranderen in de Nieuwe maar zeg liever Oude Mens.

30.3.1 DE NIEUWE MENS

Deze nieuwe mensen, die zowel als jagers, verzamelaars, landbouwers, veetelers, industrielen, oliebaronnen, ondernemers, virtuelen en burgers binnen onze samenleving leven, onderscheiden zich niet qua uiterlijk maar alleen qua innerlijk. Deze mensen vormen samen de eerste virtuele innerlijke stam met meer dan 3 miljard zielen, die geen grenzen meer kent. Ze zijn vandaag overal en iedere dag worden het er meer. Het zijn mensen die vinden dat het zo niet verder kan, dus STOP zeggen. Genoeg is genoeg. Het zijn mensen met een nieuw innerlijk bewustzijn zoals u en ik.

30.3.2 DE NIEUWE MENS VANDAAG

In de afgelopen honderd jaar heeft DE NIEUWE MENS al een groot aantal veranderingen tot stand gebracht, welke in de komende jaren de dragers zullen worden van de volledige verandering van het huidige moderne ofwel verouderde bewustzijn. Welke zijn vandaag de dragers van dit nieuwe bewustzijn:

 • Gelijkheid van mannen, vrouwen en kinderen. 
 • Democratische verkiezingen. 
 • Referenda voor alle belangrijke zaken. 
 • De Verenigde naties. 
 • Amerika en de EEG. 
 • De Euro 
 • De NAVO. 
 • Internet 
 • UniNet 
 • Minder belastingen. 
 • Minimale defensie uitgaven. 
 • Vereenvoudiging van wetgeving. 
 • Minimalisering van het centrale overheidsorgaan etc. 
 • Het basisinkomen.

Al deze zaken zullen uiteindelijk leiden tot EEN nieuw bewustzijn, EEN familie zijn, EEN basisverzorging voor iedereen, EEN basis zekerheid en veiligheid o.b.v. Bewustzijnszorg voor iedereen, EEN beperken van de bevolkingsgroei, EEN herstellen van natuur en milieu, EEN ontwikkeling van vernieuwbare (fusie) vrije energie, EEN wereldregering met nieuwe leiders, EEN waarden en normen stelsel en besef, EEN aanpassing van het politieke, economische, sociale stelsel o.b.v. het nieuwe bewustzijn. EEN verschuiving van exploitatie naar exploratie van de oceanen en ruimte. EEN wereld, EEN munteenheid en EEN gemeenschappelijk zijn. Dit kan alleen bereikt worden wanneer de mensen die vandaag de bovenstaande instituten vertegenwoordigen, innerlijk zullen transformeren naar een nieuw bewust(zijn)! Het nieuwe bewustzijn verandert alles omdat het alles is.

Wist u trouwens dat de Amerikaanse grondwet is gebaseerd op het weten van de oude mensen. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson en James Madison hebben de grondwet van Amerika gebaseerd op "The Great Binding" law van de Iroquois. Deze indianen stam wist de moderne mens het volgend te vertellen. De volksvertegenwoordiging werd democratisch gekozen, er was een scheiding tussen de rechtelijke en wetgevende macht. Vrouwen kozen alleen mannen in de regering. Maar alleen vrouwen hadden de macht om deze mannen af te zetten, wanneer ze niet capabel waren in hun functie. Belangrijke beslissingen zoals oorlogvoeren, grensverlegging en relatie verandering met andere stammen werden alleen gemeenschappelijk met meerderheid van stemmen genomen (het moderne referendum). Tot slot was er een gesloten boekhouding waarbij er niet meer uitgegeven (vernieuwbare energie) werd, dan er verdiend werd. The Great Binding Law werd toegepast door de Kelten (Engeland), Germanen ( Europa), Lappen en oude Noren (Scandinavie), Apache, Cherokee, Sioux, Cree, Poma, Oneida, Choctan, Navoja, Poma (Amerika), Dani (Indonsie), Kayapo (Brazilie), Kogi (Columbia), Aboriginals (Australie), Pygmeen (Afrika), Inuit (Noord Canada), Kung (Zuid Africa), Taino, San, Ik, Dani etc. etc. ofwel de stammen die rond 1800 nog de helft van de hele mensheid zijnde, op dat moment 1 miljard vertegenwoordigde. The Great Binding Law werd later in geheel Europa overgenomen. Vandaag iets meer dan tweehonderd jaar later zijn de oude mensen en hun normen en waarden of geassimileerd of vermoord. Met assimilatie bedoelen we, dat de oude mensen de normen en waarden van de moderne mensen hebben overgenomen Met moord bedoelen we massamoord, waarbij iedereen die tegenstand bood tegen de moderne mens, uit naam van hun eigen …. en vaderland zijn afgemaakt uit plicht en rechtvaardiging. Vandaag kennen de overlevenden van deze stammen allemaal angst, onzekerheid, onderdrukking, macht, geld, concurrentie, geen vrije tijd, drugs, alcohol. sigaretten, vraatzucht, eigendom, criminaliteit, belastingen, stress, chronische ziekten, moord en doodslag. Vandaag zijn deze stammen toegetreden tot de moderne wereld der beschaving. Een beschaving die in het geheel niet meer gelukkig is.

30.3.3 DE RIJKDOM VAN DE VERZAMELAAR/JAGER

Ongeacht wat hem of haar overkwam gedurende zijn of haar leven, overkwam het de gehele stam omdat zij allen EEN waren (zijn) en zich als eenheid gedragen, denken, doen en zijn. Ofwel de ultieme vorm van bescherming ofwel veiligheid en zekerheid.

 1. Als hij/zij ziek werd, werd hij verzorgd door zijn stamleden. 
 2. Als hij/zij eten, drinken en kleding nodig had werd dit hen gegeven. 
 3. Als hij/zij hun huis zouden verliezen wisten zij dat dit opnieuw gebouwd zou worden. 
 4. Als hij/zij het moeilijk had werd hij/zij geholpen zonder vragen en dank. 
 5. Als hun kind iets nodig had werd het door de stam gegeven. 
 6. Als hij/zij oud werd wisten zij dat zij altijd verzorgd zouden worden tot aan hun dood. 
 7. Als hij.zij stierf wisten zij dat hun kinderen verzorgd zouden worden al ware het hun eigen kinderen.

De verzamelaars/jagers kende de ultieme vorm van veiligheid en zekerheid van de wieg tot het graf. Omdat zij deze basiszekerheid hadden, was er genoeg tijd en rust om zich als individu op basis van deze basis/evenwicht verder te ontplooien. De moderne mens kent geen veiligheid en zekerheid maar alleen onzekerheid. Om dit probleem en de continue angst waarin hij/zij leeft te beperken heeft hij verzekeringen, belastingen, hypotheken, pensioenen etc,. uitgevonden. Allemaal zaken die net zoals in de vorige rijken maar tijdelijk zullen bestaan. Het resultaat is dat de moderne mens (geestelijke) armoede, criminaliteit, chronische ziekten, stress etc. kent en dit heel normaal is gaan vinden. We kunnen u verzekeren dat dit niet normaal is. Wij zijn niet meer dan moderne slaven van het materiële systeem dat moderne mens heet. In onze huizen van F. 200.000 tot F. 2.000.000 heerst geen geluk, maar alleen maar diepe treurigheid en ongeluk. Is rijkdom (innerlijk) levensgeluk of (uiterlijk) materiëel geluk. Wilt u leven of geleefd worden door uzelf.

30.3.4 WAT VONDEN/ VINDEN (1%) DEZE JAGERS/VERZAMELAARS KRANKZINNIG GEDRAG

- Dat je zelf kan eten terwijl je naasten honger leiden. - Dat je met een dikke buik op bezoek kan gaan bij je naasten die honger leiden zonder hen iets uit je eigen zak te geven. - Dat mensen voor eigen gewin en carriëre andere moedwillig benadelen. - Dat mensen onder valse voorwendselen nieuws en niet de waarheid komen vergaren en verkondigen. - Dat mensen oordelen over zaken, waarvan ze nog niet 1% van de achtergrond ofwel waarheid kennen. - Dat je zegt dat je gelukkig bent terwijl je dit helemaal niet bent (eerlijkheid). - Dat je je laat verzorgen door mensen, die het alleen maar voor het geld en niet voor liefde voor hun naasten doen. - Dat je ander mensen moet bedanken voor zaken die heel normaal zijn. - Dat we helden zoals Alexander de Grootte, Julius Casear, Atilla de Hun, Napoleon etc. als voorbeelden in onze boeken en films vereren, terwijl ze niets anders dan dood en verderf hebben gezaaid in de afgelopen duizenden jaren.

30.3.5 MAAR EEN NIEUWE UITVINDING ZAL ONS ALLEMAAL REDDEN

Zij die vandaag nog volstrekt blind zijn voor hun buren en alleen maar denken om hun eigen belang, zullen tot het laatste moment het volgende zeggen: " Vandaag of morgen zal er een uitvinder opstaan, die ons allemaal zal redden". Dit klopt. Wanneer de mensheid in de komende dagen, maanden, een nieuw bewustzijn zal adopteren, zal er morgen kernfusie (uit water) uitgevonden worden en olie en aardgas overbodig maken en meer dan 6-10 miljard mensen veilig stellen voor de toekomst. Alleen wanneer we echter niet van bewustzijn veranderen, ontstaat er in de komende jaren een probleem. De keus is aan U! Een goed individueel voorbeeld doet goed volgen.

30.3.6 HET GROTE VERGETEN

Uniek voor de moderne mens is, dat hij uitblinkt in het vergeten van zijn destructieve daden. We pakken maar een voorbeeld uit de duizenden voorbeelden die in de afgelopen +/- 7000 jaar hebben plaatsgevonden.

In Zuid-Amerika werden de volgende moderne mensen opeenvolgend afgeslacht (ontbost) omdat zij het niet eens waren met de normen en waarden van de vorige moderne mensen.

 • Guitarrero 10.000 tot 8.000 VC 
 • Lauricocha 8.000 tot 2.000 VC 
 • Galgada 2.000 tot 10 NC 
 • Recuay 10 tot 400 NC 
 • Marcahuama 400 tot 800 NC 
 • Inca's 800 tot 1500 NC 
 • Spanjaarden 1500 tot Materiële Vrijheid

Kunt u zich nog Amerika, Indonesie, Afrika, India, Frankrijk, Duitsland, China, Cambodja, Vietnam, Rusland, Joegoslavie, Tjetsjenie etc. herinneren tussen 1600-1999. Door welke bril kijkt u vandaag naar onze maatschappij. De moderne of de nieuwe bril. Beide brillen hebben natuurlijk gelijk. De vraag is alleen met welk gelijk uw kinderen morgen gelukkig zullen zijn.

30.3.7 WAT WIJ NIET MOGEN VERGETEN ZIJN OUDE GEWOONTEN

 • Kus uw vrouw, man en kinderen iedere dag bij het opstaan. 
 • Geef ieder ochtend aan uw vrouw en kinderen 15 minuten oprechte aandacht. - Gebruik samen het ontbijt en beantwoord de vragen van uw kinderen. - Breng uw kinderen naar school. 
 • Dank … voordat u gaat drinken, eten en zijn.
 • Laat uw kinderen hun belevingen vertellen tijdens het diner. 
 • Doe samen de afwas en verdeel de schoonmaak en voeder klusjes, waardoor iedereen weet waar zijn of haar verantwoordelijkheid ligt. 
 • Lees uw kinderen voor uit de oude/nieuwe geschriften voor het slapen gaan. 
 • Geef uw kinderen een oprechte kus voordat zij gaan slapen. 
 • Ga samen op zaterdag of zondag fietsen of wandelen en verken de natuur. 
 • Introduceer 1,2,3 leesavonden of Magic Circle avonden waarbij de TV uitstaat. 
 • Houdt iedere dag minimaal 2 minuten stilte, omdat zij die ons voor zijn gegaan niet vergeten zullen worden. 
 • Laat vrijdag, zaterdag of zondag een rustdag zijn voor het hele gezin. 
 • Ga samen de dieren voeren en planten water geven, opdat iedereen weet waar uw eten en drinken vandaan komt. 
 • Ga samen zaaien en oogsten, opdat iedereen weet waar uw eten vandaan komt. 
 • Laat de winter net als de natuur een rustperiode zijn voor het hele gezin. 
 • Als wij als gezin zullen veranderen, zal de wereld ten goede veranderen.

30.3.8 ZO MAAR WAT FEITEN

Sinds 1995 moet China met 1 miljard inwoners voedsel importeren uit het buitenland. Het is de verwachting dat China in de komende jaren 200 miljoen ton graan etc, nodig heeft, om alleen maar de eigen bevolking te voeden. Deze 200 miljoen ton graan vertegenwoordigd de gehele export voorraad van de wereld (vooral Amerika en Canada). Aangezien de helft van de wereld vandaag graan importeert om haar bevolking te voeden, betekent dit dat zij die geen macht en geld hebben van honger zullen sterven.De mensen in het Verre Oosten hebben van nature een lange termijn visie. China is op dit moment bezig al haar natuurlijke grondstoffen inclusief haar lucht, water en grond te conserveren, om de komende jaren te overleven. In China zijn ploeg en handwerk de standaard. Niet omdat dit nodig is, maar omdat de regering besloten heeft dat overleven op de lange termijn belangrijker is dan vandaag consumeren. Nagenoeg alle grondstoffen die China vandaag gebruikt worden geimporteerd. Het gevolg is dat alleen het buitenland ofwel de moderne mens uitgeput raakt en China in de komende jaren nog steeds beschikt over nagenoeg al haar natuurlijke energie reserves om de rest van de wereld te ……..!

Natuurlijk kunnen we nog 34 jaar doorgaan met praten en zakken vullen. Iedereen zal er echter achter komen, dat je met praten en zakken vullen niet je eigen en zeker niet de toekomst van je eigen kinderen ten goede veranderd. Eens zullen onze kinderen vragen waarom! Welk antwoord gaat u hen dan uit eer en geweten geven.

Wanneer u bovenstaande zinnen gelezen, begrepen en gedaan heeft, behoort u tot de groep van hen die de wereld vandaag al aan het veranderen zijn. Zonder dat u het misschien bewust beseft, bent u vandaag de 3 miljardste + 1 die het evenwicht in het voordeel van de nieuwe mens doet uitslaan. Uw keus bepaald immers niet alleen de toekomst van uzelf, maar ook van die van uw kinderen welke deel van uzelf zijn. We zullen immers allemaal door het hoge tempo der ontwikkelingen de nieuwe toekomst meemaken. Na het lezen van dit hoofdstuk zult u nooit meer hetzelfde denken, doen en zijn. Wat u ook in de komende jaren zult doen. Alles zal qua herinnering het besef van menszijn resoneren. De mens van de nieuwe tijd, die u vandaag al bent, anders had u dit document nooit tot het einde gelezen.

Tot slot:

The nation that destroys its soil destroys itself.

Franklin D. Roosevelt (1882-1945)

Wanneer er geen Eenheid is, is er geen leven.
 Wanneer er geen Zon is, is er geen leven. 
Wanneer er geen Lucht is, is er geen leven. 
Wanneer er geen Water is , is er geen leven. 
Wanneer er geen Aarde is, is er geen leven. 
Wanneer er geen Leven is, is er geen Mens. 
Verander uw (collectieve) bewustzijn anders vervalt u in herhaling.

30.4 DE GROTE BEWUSTZIJNS VERANDERING

(HET GROEIPROCES VAN MODERNE NAAR NIEUWE MENSEN)

Wanneer je problemen op het ene bewustzijnsniveau niet kan oplossen dan moet je eerst van bewustzijnsniveau veranderen om de oplossing van het probleem te vinden.

Albert Einstein

De simpelste oplossing is vaak het antwoord op de meest complexe problemen. Bijvoorbeeld vitamine C voor scheurbuik, muskieten als veroorzaker van malaria, vitamine B1 gebrek voor Beri Beri en Colloidial Silver voor het bestrijden van bacteriën, virussen, schimmels en parasieten.

Het wordt weer de hoogste tijd dat we ons bewustzijn en verantwoordelijkheid weer terugbrengen naar ons eigen huis. Een luisterend oor en arm om u heen van de buurman en/of buurvrouw, doet immers wonderen en ontlast de zorg dramatisch. Maar ook de echte aandacht die ouders en grootouders aan hun (klein)kinderen geven, bepaald de stabiliteit van het kind in de maatschappij en de daden die hij en zij daar zullen verrichten. Wanneer u hiermee vandaag begint (verander de wereld begin bij uzelf) zullen vele mensen volgen. Een goed voorbeeld doet immers altijd goed volgen. Niet alleen de overheid als algemene beschermer, dus zekersteller en beveiliger voor ons welzijn, is verantwoordelijk voor haar burgers, maar vooral het nemen van individuele verantwoordelijkheid bepaald of u en uw buren beschermd worden in alle mogelijke crisissituaties. Zij die deze eigen verantwoordelijkheid nemen, zullen zowel individueel als collectief qua nieuw bewustzijn en dus menselijkheid groeien. Zij die deze verantwoordelijkheid niet nemen, zullen blijven stilstaan en volledig afhankelijk blijven van hen die over hen beslissen. Natuurlijk is het hele leven een keuze. U kunt kiezen voor verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid, dus vrijheid, of voor egoïsme en afhankelijkheid voor uzelf en voor uw naasten. Laten we ons weer bewust worden, dat hetgeen waarover we vandaag praten vroeger heel gewoon en normaal was. Laten we ons bewust zijn, dat wanneer we de goede dingen van vandaag combineren met de goede zaken van nog geen honderd jaar geleden, wij als mensheid een gigantische sprong voorwaarts kunnen en zullen maken. Bent u klaar voor deze bewustzijnsverschuiving of blijft u zitten waar u vandaag zit, totdat het water bij uzelf tot aan de lippen stijgt. De enige vraag die u hiervoor behoeft te stellen is of u vandaag de hele dag gelukkig en gezond bent geweest. Wanneer u deze vraag eerlijk beantwoord, is uw bewustzijn al verschoven. De eerste stap is dan gezet naar een bewustere wereld.

30.4.1 DE 10 NIEUWE BEWUSTZIJNS UITGANGSPUNTEN

Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn geworden dat Bewustzijns Verzorgers, bewustzijnsverandering en het dragen van eigen verantwoordelijkheid centraal stelt. De Bewustzijns Verzorgers begeleiden de lokale Bewustzijns Centra dan ook alléén, wanneer het gaat om het uitdragen van een gecombineerd 4D+ innerlijk normen- en waarden besef, dat zal leiden tot een bewustzijnsverandering binnen uw wijk of gemeente. Verantwoordelijkheid staat immers gelijk aan onafhankelijkheid en vrijheid. Wie wil er vandaag niet onafhankelijk zijn in haar of zijn beslissingen, waarmee de gehele lokale gemeenschap haar voordeel kan doen. Het Bewustzijns Verzorgers handboek, ofwel kosteloos franchiseboek, is dan ook niet meer dan een leidraad dat op basis van kennis, maar vooral op praktijk ervaring samengesteld is in de afgelopen jaren. Iedereen die zich kan vinden in het nieuwe bewustzijn, regeneratie therapieen, doelstellingen, credo's, waarden en normen van De Bewustzijns Verzorgers zal met open armen ontvangen worden. Individuele verantwoordelijkheid en vrijheid voor allen neemt de plaats in van iedereen voor zichzelf en … voor ons allen!

30.4.1.1 EEN GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN

Gisteren stonden er kinderen op straat. Vandaag hebben wij deze kinderen gezien. Morgen zal over deze kinderen beslist worden. Dit is jammer genoeg het model, dat schijnbaar normaal is geworden in onze samenleving. Laten wij een nieuw, maar zeg maar al oeroud model voorstellen. Vandaag zien wij kinderen op straat en wij bieden ze gelijk (NU) onderdak, eten en een nieuw bewustzijn aan. Morgen gaan wij praten om te zien of het nog beter kan voor deze kinderen. Met beter bedoelen wij een goed, maar zeg maar liever normaal voorbeeld stellen, zonder dat wij dit deze kinderen opleggen. Een kind iets laten beseffen door een goed voorbeeld is immers veel beter, dan een kind iets onder druk op te leggen. Wil, druk en macht zijn immers maar tijdelijke middelen om bewustzijn te veranderen terwijl naastenliefde, wijsheid en oneindige liefde, een nieuw bewustzijn, hiervoor permanent zorg kunnen dragen. Zijn wij als mens nog in staat goede voorbeelden aan onze kinderen te geven of hebben we het te druk met onszelf. De senioren beseffen dit maar al te goed en zijn een bron van Bewustzijns Verandering zoals het vroeger eens geweest is. Zodra senioren die over veel wijsheid, rust, en geduld (luisteren) beschikken, met kinderen worden samengebracht zullen er mooie dingen in uw gemeente gebeuren. Een Buurtgemeenschap bestond immers nog geen 100 jaar geleden uit senioren, ouders en kinderen. Wist u dat het grootste deel van de opvoeding van deze kinderen vroeger door de senioren gedaan werd en niet door de natuurlijke ouders. De natuurlijke ouders werkten immers op het land of in de stad om de kost te verdienen. Opa en oma waren er voor de kinderen. Dit was heel gewoon in die tijd. Tegenwoordig vinden wij het heel normaal, dat we als ouders onze kinderen om acht uur s'ochtends zonder ontbijt al in de steek laten, om onze carriere's maar niet in gevaar te brengen. Dat onze kinderen met een lege maag op de schoolbanken zitten en zich tegoed doen aan snoep en patat, is iets dat we liever maar zo snel mogelijk vergeten ofwel ontkennen. Ook het samen eten tussen de middag of het gezellige kopje thee om vier uur zijn allemaal opgeofferd aan de materie. Wij vinden het immers belangrijker om 2 of meer auto's voor de deur te hebben, voor onze buren, dan dat onze kinderen gelukkig zijn en tot volwassen en evenwichtige mensen opgroeien. Vroeg of laat krijgen wij hiervoor echter de rekening gepresenteerd. Een zeer dure rekening, waarvoor de afbetaling vaak een heel leven van schuldgevoelens kan duren. We kennen de gevallen allemaal, waarbij ouders hun kinderen of vice versa niet kunnen vergeven, omdat wanneer we eerlijk zijn, we de eerste achttien jaar van ouderschap volledig langs elkaar heen geleefd hebben. Het gevolg is dat we achttien jaar van weggestopte en onderdrukte angst, boosheid, verdriet, afgunst, oordelen etc. hebben omgezet in ongecontroleerde paniek, woede, depressie, jaloezie en vernietiging. Het resultaat is niet alleen sociale misstanden maar ook chronische ziekten, welke niet meer zijn dan onverwerkte emoties uit uw verleden. Zie hier de uitdaging waar onze welvaarts- c.q. verzorgingsstaat vandaag voor staat. Zou het niet prettig zijn, om te besluiten dat we de verantwoordelijkheid van de opvoeding van onze kinderen weer zouden delen met onze hele familie en zo mogelijk buurtschap. Zou het niet prettig zijn om gewoon wat vaker gelukkig te zijn. De senioren, ofwel opa's en oma's vervullen hierbij een sleutelrol. Breng ze weer dichterbij of in uw huis. Met uw wens start het groeiproces van gescheiden naar samenleven en delen als één familie. Vergeven en niet meer veroordelen zijn hierbij de sleutelwoord omdat het alle angst uit uw leven zal wegnemen.

Kinderen zijn de spiegel van onszelf:

 • Zijn wij als ouders en grootouders oprecht liefdevol, dan zijn onze kinderen liefdevol. - Zijn wij als ouders en grootouders oprecht barmhartig, dan zijn onze kinderen barmhartig. 
 • Zijn wij als ouders en grootouders oprecht normaal en gewoon, dan zijn onze kinderen normaal en gewoon. 
 • Zijn wij als ouders en grootouders oprecht samen, dan zullen onze kinderen samenwerken. 
 • Zijn wij als ouders en grootouders oprecht in onze naastenliefde, dan zullen onze kinderen naastenliefde zijn. 
 • Zijn wij als ouders en grootouders oprecht tevreden, dan zijn onze kinderen tevreden. 
 • Zijn wij als ouders en grootouders oprecht eerlijk, dan zijn onze kinderen eerlijk. 
 • Zijn wij als ouders en grootouders oprecht onbaatzuchtig, dan zijn onze kinderen onbaatzuchtig. 
 • Zijn wij als ouders en grootouders oprecht vrijgevig, dan zijn onze kinderen vrijgevig. 
 • Zijn wij als ouders en grootouders oprecht rein, dan zijn onze kinderen rein. 
 • Zijn wij als ouders en grootouders oprecht matig, dan zijn onze kinderen matig. 
 • Zijn wij als ouders en grootouders oprecht gelovig, vol van vertrouwen en overgave, dan zijn onze kinderen vol van geloof, vertrouwen en overgave. 
 • Zijn wij als ouders en grootouders oprecht evenwichtig, rustig en geduldig dan, zijn onze kinderen evenwichtig, rustig en geduldig Etc. etc.

Door dit nieuwe bewustzijn zullen angst, hoogmoed, woede, haat, hebzucht, ijdelheid, macht, jaloezie, woeker, liegen, bedrog, diefstal, moord, ontucht, vraatzucht, (ver)oordelen, ongeloof, wantrouwen, onwetendheid, onrust, chaos, verstrooiing, traagheid etc. als sneeuw voor de zon verdwijnen.

30.4.1.2. ZICHTBAARHEID DOOR OPENHEID EN EERLIJKHEID

Niets roept sneller openheid en eerlijkheid op dan zichtbaarheid. Een Buurtschap is dan ook qua algemene werkwijze en financiën openbaar. Een Bewustzijns Verzorger heeft immers niets te verbergen. Alle algemene ontwikkelingen van een Buurtschap zijn dan ook gratis te verkrijgen. Deze openheid en eerlijkheid dienen als voorbeeld voor de kinderen, volwassenen en ouderen die opgevangen worden. Wanneer openheid en eerlijkheid immers weer normaal zijn geworden, zullen het aantal crisissituaties met minimaal 50% afnemen in Nederland. De gezinnen zullen deze eigenschap dan ook van nature moeten bezitten om het goede c.q. ware voorbeeld te geven. Gezinnen die immers open en eerlijk zijn, maken de weg vrij om ook angst, boosheid, verdriet, afgunst, (voor)oordelen, ongeloof, wantrouwen en het niet kunnen overgeven ofwel delen van problemen bij deze kinderen weg te nemen. De kwaliteit van alle ouders, dus ook pleegouders, is zeer belangrijk voor het resultaat dat bij de opvang bereikt wordt.

30.4.1.3. KENNIS EN PRAKTIJKERVARING

Kennis is op dit moment het hoogste goed in onze samenleving. Ervaringen doe je pas op wanneer je geslaagd bent voor je examen. Het feit is echter, dat ieder kind vanaf zijn of haar geboorte bepaald c.q. geconditioneerd wordt, door ervaringen ofwel interacties met andere mensen, die hem het goede of slechte voorbeeld geven. Kennis zal dan ook hand in hand onderwezen moeten worden met ervaringen ofwel goede activiteiten. Vele hogescholen en universiteiten in binnen en buitenland kennen de waarde van "Cases". De cases ofwel ervaringen die wij onze kinderen willen geven, zijn activiteiten die passen binnen hun individuele belangstelling en keuzes op enig moment. Zoals u weet, veranderen de belangstellingen van kinderen zeer snel. Was het vandaag nog zwemmen, morgen kan het padvinderij, tennissen, autotechniek, architectuur, computerkunde, natuur, geloof etc. zijn. Een flexibel ouder en/of (pleeg)gezin weet dit van nature en biedt haar (pleeg)kinderen (middels senioren) de mogelijkheid om van al deze zaken te proeven om uiteindelijk in vrijheid een keuze te maken die bij hen past. Een (pleeg)gezin helpt dus haar (pleeg)kinderen de juiste en dus voor hen passende weg in de maatschappij te vinden. Ouders en grootouders die oprechte dus echte aandacht, tijd en ruimte geven aan hun (klein)kinderen, bereiken in korte tijd veel meer, dan materie kadootjes, materie compensatie en materie anonimiteit. Natuurlijk moeten we hierbij niet vergeten, dat de kinderen een op de naasten gebaseerd nieuw bewustzijn c.q. normen- en waarden besef bijgebracht moet worden, waardoor zij beseffen tot hoever zij met hun gedrag kunnen gaan zonder hun naasten ((pleegouders, grootouders, (pleeg)zusjes, (pleeg)broertjes)) en zichzelf te benadelen in hun keuzen. Behandel uw naasten zoals jezelf behandeld wilt worden, is dan ook de centrale grondslag voor iedere opvoeding binnen ieder Buurtschap. Sommige mensen zeggen zelfs, dat hetgeen je een ander aandoet jezelf eens zal overkomen. Samen dingen kennen, beleven en zijn, is immers veel waardevoller dan een individuele en eenzame ervaring.

30.4.1.4. HET COLLECTIEVE BEWUSTZIJN

Wanneer een Buurtschap c.q. Bewustzijns Centrum collectief dus met grootouders, pleegouders en kinderen, zich bewust wordt van de normale ofwel gewone waarden en normen van naastenzorg, zoals deze al duizenden jaren hebben bestaan in onze samenleving op aarde, dan vinden er grote veranderingen ten goede plaats. Samen ofwel collectief zijn wij immers tot veel meer in staat dan alleen. Een plus een is twee, twee maal twee is vier, drie maal drie is negen, honderd maal honderd is tienduizend, 80.000 maal 80.000 is 6.4 miljard ofwel de hele huidige wereldbevolking. Er zijn dus maar 80.000 mensen met een nieuw bewustzijn nodig om de hele wereld ten goede te veranderen. Sommige mensen zeggen zelfs dat een bewust mens meer dan 1 miljoen mensen kan helpen om weer vrij en gelukkig te worden.

Wanneer een samenleving waar ook ter wereld iets als normaal gaat ervaren, is dit immers de tijdelijke maar niet eeuwige waarheid geworden. De eeuwige waarheid wordt immers bepaald door uw geweten (hart) en niet door de verzinsels ofwel rechtvaardiging van uw hoofd inzake goed en slecht, dat alleen maar tijdelijk bepaald wordt. Mode, trends en hype veranderen immers de hele dag. Alleen de eeuwige waarheid blijft altijd hetzelfde. Het is dan ook van groot belang, dat zowel de reguliere- als bewustzijnszorg hun gevoel volgen welke de eerste seconde van de waarheid dus bewustzijn is. Uw natuur kunt u immers alleen onderdrukken maar nooit ontkennen. Individueel maar ook collectief bewustzijn is daarom een groeiproces om te ontdekken wie we werkelijk van nature (bedoeld) zijn te ZIJN.

30.4.1.5. VERANDER DE WERELD BEGIN BIJ UZELF

Er was eens een oermens die de lasten van zijn dagelijks bestaan niet meer kon dragen. Gedachten kwamen in hem op, die zich na enige tijd vormde tot een idee genaamd WIEL. Hij kon dit wiel al voor hem zien draaien waardoor zijn lasten eenvoudiger gedragen konden worden. Toen hij het Idee in zijn dromen als bestaande realiteit (zijn) zag, wilde hij het wiel maken om iedere dag te kunnen gebruiken. De volgende dag stond hij vol geloof, vertrouwen en overgave, vroeg op om zijn Gedachten en Idee vorm te geven. Door gebruik te maken van zijn handen (doen) en verstand (denken) was hij in staat een boom zodanig met zijn vuurstenen bijl te bewerken, dat al na enige dagen de ruwe vorm van een wiel te voorschijn kwam. De trotse bezitter van het eerste wiel op deze aarde wilde zijn droom door zijn enthousiasme natuurlijk direct delen met zijn naasten. Een groot gedeelte van zijn stam vond een wiel echter maar een dom idee omdat zij immers al duizenden jaren de lasten gewoon op hun schouders gedragen hadden. Waarom zou je deze beproefde en bewezen werkwijze veranderen. Teleurgesteld en verdrietig verliet de uitvinder het gezelschap en keerde terug naar zijn grot alwaar hij hulp vroeg aan zijn vader. Al snel kwamen er echter een aantal jongeren en wijzen die de grote voordelen van het wiel ook in hun dromen voor zich konden zien. Zij gaven de uitvinder allerlei tips, waardoor zij uitvinders en mede uitvinders van het wiel en later de kar, fiets, auto, vliegtuig, raket, computer, Internet, UniNet, nieuw bewustzijn en naastenliefde werden.

Deze groep innovators worden in iedere maatschappij de bouwers en positieven genoemd, terwijl zij, die iedere ontwikkeling ten goede tegenhouden omdat zij oud geld, macht en ego dreigen te verliezen de afbrekers en negatieven genoemd worden. Uiteindelijk winnen de bouwers het altijd van de afbrekers, zoals we in onze geschiedenis kunnen zien. Het heeft dus absoluut geen zin om te vechten, strijden en discussieren met mensen die vanaf het eerste moment (seconde) al besloten hebben dat ze toch niet willen luisteren of meedoen. Geef ze gewoon wat extra tijd in het overgangsproces ofwel transitie, waarin onze samenleving en zijzelf zich vandaag bevinden. Vroeg of laat zullen ze bij u langskomen.

Zonder deze (mede)uitvinders hadden we vandaag immers nog in grotten (volgens de 3D geschiedenis 200.000 geleden) geleefd, zonder enige vorm van beschaving en (naasten)liefde. De uitvinder van het wiel bracht ons een nieuw bewustzijn. De rest van de stam had de keuze om op de oude weg door te gaan of om mee te zijn, doen en denken. Het gehele leven is zoals iedereen weet een ontwikkelingsproces (spiraal), waarbij iedere seconde van de dag keuzes ten goede of ten kwade van de eigen en collectieve bewustzijnsontwikkeling gedaan worden. Iedere seconde van de dag ontvangen mensen gedachten en ideeen uit het schijnbare niets. Sommigen noemen dit niets dromen, anderen noemen dit fantasie en weer andere God. Belangrijk is echter het besef, dat wanneer de mens voor een probleem gesteld wordt, er altijd een oplossing aangedragen wordt wanneer hij hierom uit zijn hart oprecht vraagt. De oplossing lijdt altijd tot bewustzijnsverruiming ofwel een verandering ten goede. Het blijft echter altijd aan de individuele en collectieve mens om dit te beseffen en de juiste, goede en ware keuze te maken. Waar kiest u voor?

30.4.1.6. DE EEN GROTE FAMILIE GEDACHTE

Iedereen die direct of indirect betrokken is bij de opzet van een Buurtschap zal direct merken, dat dit de beste eigenschappen in hem of haar bovenbrengt. In tegenstelling tot hetgeen de meeste mensen vandaag nog jammer genoeg denken, is een mens in wezen als eenheids mens geboren. Ieder goed mens beseft daarom direct dat zijn of haar familie niet alleen bestaat uit de kleine kring van opa, oma, vader, moeder, kinderen, ooms, tantes, neven, nichten en vrienden, maar dat alle naasten familie van hem of haar zijn. Een echte Bewustzijns Verzorger ziet de wereld dan ook als één familie ofwel EEN geheel. Zodra het besef bij een mens begint door te dringen, dat hij in wezen de hele dag in vrijheid tussen verdichting en verlichting kan kiezen en zijn medemensen (dus zichzelf) gaat behandelen zoals hijzelf behandeld wil worden, dan volgt de rest van het bewustzijns veranderingsproces automatisch. Zij die dit principe naleven hebben immers geen richtlijnen, regels en wetten nodig, maar alleen hun geweten als leidraad in alles wat zij zeggen, denken, doen en zijn. Alle Bewustzijns Verzorgers weten immers dat iedere daad die zij zeggen, denken of doen niet zonder gevolgen zal blijven en vroeg of laat bij hen op de stoep zal staan. Het besef dat door ontkenning ieder probleem van zorg, ziektes, natuurrampen etc, niet weg zullen gaan, maar juist steeds dichter bij de individuele voordeuren zullen komen, is de grootste stap die men zowel in het individuele als collectieve bewustzijn kan maken. Hierna is het zaak om de ware problemen achter de materiële illusies te herkennen. We beseffen toch allemaal dat een maatschappij die gegrondvest is op de volgende grondbeginsels waaruit bewustzijn, waarden, normen en ethiek volgen, er toch niet echt naar streeft om het goede te doen voor zichzelf en haar medemensen, maar gedoemd is te vervallen in concurrentie, macht, hebzucht, ego, afgunst en verval.

 1. We zijn allemaal alleen

 2. Niemand is te vertrouwen.

 3. Het recht van de sterkste.

 4. Er is schaarste aan alles.

Bij een Bewustzijns Verzorger begint echter al snel het besef door te dringen dat voordat hij/zij de wereld gaat veranderen, hij/zij eerst zijn eigen bewustzijn c.q. grondbeginselen moet veranderen. Wat zouden deze grondbeginselen ofwel een nieuw bewustzijn kunnen zijn:

 1. Wij zijn allemaal EEN familie.

 2. Los iedereen in jezelf op.

 3. Het recht van de rechtvaardigen.

 4. Er is genoeg voor iedereen, wanneer we alles naar hart en geweten zouden delen.

Wanneer u bovenstaande nieuwe grondbeginselen in uw huidige leven zou toepassen, wordt u pas echt geconfronteerd met uw ware zelf. Deze confrontatie zal dan ook tot een innerlijk conflict (overgangsperiode) lijden. In dit conflict kunt u kiezen voor uw ware ofwel natuurlijke zelf, ofwel uw schijn ofwel onnatuurlijke zelf, die zich de hele dag onderdrukt of laat onderdrukken. Een gezin ofwel familie die de nieuwe grondbeginselen hanteert, ziet in haar groeiproces de volgende ontwikkeling en rolverdeling ontstaan. Kinderen staan voor zelfontplooiing, ontdekking en vernieuwing. Ouders staan voor verdere ontwikkeling, bewustzijn, instandhouding en verzorging. Grootouders staan voor wijsheid, onderwijs, rust en geduld (luisteren). Deze zaken gelden natuurlijk niet alleen voor (pleeg)gezinnen, maar ook voor het beleid dat gemeenten, provincies, landen, ondernemers, burgers etc. t.o.v. hun naasten hanteren.

Onze kinderen ofwel de generatie die ons welzijn in de komende jaren zal vertegenwoordigen, zijn immers niet meer dan de spiegel (het voorbeeld) die wij ze in de komende jaren zullen voorhouden. U bent vandaag, wie uw kinderen morgen zullen zijn. Het is dus niet alleen zo dat u alleen uw (klein)kinderen helpt, maar zij helpen u omgekeerd ook om het beste bij u boven te brengen en uw toekomst c.q. oudedag te verzekeren. Dat dit een groeiproces is mag voor iedereen duidelijk zijn. De meeste mensen veranderen immers niet ten goede in 1 seconde, maar hebben tijd nodig om een en ander te overwegen en te toetsen. Laat uw toetssteen uw dagelijkse gezondheid en levensgeluk zijn. Wanneer u deze toetssteen gebruikt, zullen velen stapje voor stapje veranderen in de goede richting. Het maakt hierbij niet uit wie u gisteren geweest bent, alleen morgen ofwel uw goede en ware toekomst telt. De rest lost vanzelf op wanneer uw goede bedoelingen oprecht zijn. Samen ofwel collectief kunnen wij nog vele Buurtschappen realiseren, hetgeen een collectieve bewustzijnsverandering ten goede zou inhouden, waardoor dingen die vroeger als heel normaal gezien en gedaan werden, weer heel gewoon worden. Natuurlijk kunt u ook kiezen om te blijven vluchten in materie, alcohol, sigaretten, eten, drugs, werk, TV etc. etc. welke alleen maar een tijdelijk en zeer onnatuurlijk geluk verschaffen. Hoe vaak bent u echt gezond en gelukkig? Het leven is geen toeval maar een keuze!

De eerste stap is echter aan u en deze stap is, te erkennen dat we vandaag met onze zorg niet meer op de juiste weg zijn en te herkennen dat het beter kan. Helpt u mee om van uw eigen gemeente een meer leefbare omgeving te maken?.

30.4.1.7 . HET VERSCHIL TUSSEN RECHT EN RECHTVAARDIGHEID

Iedereen die bewust geworden is van het feit, dat alles wat je (ten goede) tegen of voor een ander doet, vroeg of laat bij jezelf terug zal komen, beseft ook dat door EEN c.q. samen zijn het gevoel van rechtvaardigheid zal veranderen. Schreeuwen we tegenwoordig moord en brand wanneer onszelf iets overkomt en dat we ons recht willen halen, in de toekomst zal door het besef van eenheid en rechtvaardigheid de reactie in actie omgezet worden. Wanneer iedereen elkaar (dus zichzelf) rechtvaardig zou behandelen is het immers niet meer nodig om je recht te halen. We gaan nog verder. Van nature rechtvaardige mensen (zij die dus naar hun hart en geweten handelen) hebben nagenoeg geen wetten en regels nodig, omdat geen haar op hun hoofd eraan zou denken om iets onrechtsvaardigs te zeggen, te denken en doen, dat andere leden van hun familie zowel geestelijk als lichamelijk zou kunnen benadelen. Dikke wets- en handboeken en voorschriften kunnen dus wanneer rechtvaardigheid in de mens is gekomen, vervangen worden door een aantal informatieve richtlijnen die de planning en organisatie van vele dingen, dus ook een Buurtschap eenvoudiger maakt.

De rest van de zaken kunnen de Bewustzijns Verzorgers zelf wel invullen, omdat zij vanuit het principe van eenheid, vertrouwen, rechtvaardigheid en er is genoeg om te delen, al handelen en al hun beslissingen zullen nemen. Natuurlijk zullen vele mensen zeggen dat dit onmogelijk is in deze harde maatschappij waar iedereen voor zichzelf kiest. Mogen wij u eraan herinneren dat dit gedrag volgens de 3D wetenschap 193.000 jaar heel normaal is geweest op deze wereld en er vandaag al 10.000 pleeggezinnen en meer dan 5 miljoen verzorgers en vrijwilligers zijn in Nederland, die hier anders over denken en doen. Het zal niet zolang meer duren dat deze, op dit moment nog zwijgende mensen de meerderheid in Nederland zullen gaan vertegenwoordigen. Bent u al EEN van hen?

30.4.1.8. VAN INDIVIDUELE NAAR COLLECTIEVE VERANTWOORDELIJKHEID

Wanneer bovenstaande nieuwe bewustzijn c.q. grondbeginselen en principes in de komende jaren weer stapje voor stapje ingeburgerd raken en mensen weer als bewuste buren voor elkaar gaan zorgen, heeft dit grote gevolgen voor ons belastingstelsel. Laten we er gewoon eens één uitpakken. Onze zorgsector (volksgezondheid, welzijn en sport) neemt ongeveer 11.1 miljard van de miljoenennota in beslag. Tellen we hierbij de 43.1 miljard van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bij op dan komen we op 54.2 miljard waarop we de toekomst van Nederland gebaseerd hebben ofwel 22,68% van de miljoenennota. Wanneer we de zorgsector en onderwijssector zouden ontlasten heeft dit grote gevolgen voor de belastingdruk voor iedere burger in Nederland. Wanneer we echter het nieuwe bewustzijn ook zouden toepassen voor de andere ministeries c.q. overheidsuitgaven zoals Sociale zaken en Werkgelegenheid, Rente staatsschuld, Verkeer en Waterstaat, Gemeente en Provincie fondsen, Defensie, Europese Unie, Buitenlandse Zaken, Justitie, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Binnenlandse Zaken, Financien, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Economische Zaken in EEG en NAVO verband, dan zou dit een volledige schokgolf door de (westerse) wereld qua o.a. belastingen teweeg brengen. Een bewustzijns verandering heeft immers een gigantisch gevolg voor alle overheids uitgaven. Denkt u eens na, wat de gevolgen zijn voor de hierboven genoemde uitgaven, wanneer de mensen anderen als zichzelf zouden zien en behandelen.

Het zou ons dan ook niet verbazen dat door een collectieve bewustzijnsverandering de belastingen van 30-60% naar 10-20% teruggebracht kunnen worden. Deze verlaging door Bewustzijnszorg geeft iedereen een hoger besteedbaar inkomen, welke weer gedeeltelijk gebruikt kan worden om voor eens en voor altijd af te komen van onze nationale schuld (begrotingstekort) en jaarlijkse rente. Wanneer we dit principe mondiaal zouden toepassen betekent dit, dat alle derde wereld landen een blok aan het been zullen kwijtraken, hetgeen vandaag al op de onnatuurlijke manier der kwijtschelding geschied. Van het extra geld dat in iedere huishoudbeurs overblijft, is daarna nog meer dan genoeg over om wat extra's voor hun naasten te doen, zonder dat dit ook maar enig gevolg heeft voor de materiële welstand van een gezin. Natuurlijk zullen de echt bewuste mensen een 1 op 1 verhouding hanteren omdat zij alles en iedereen als één familie zien en zijn.

Zo ziet u maar wat de gevolgen kunnen zijn voor onze politiek, economie, sociale structuren etc. door een simpele bewustzijnsverandering. We kunnen natuurlijk ook besluiten om gewoon niets te doen, waardoor de belastingdruk in de komende jaren alleen maar hoger zal worden en de benzine en energieprijzen zullen stijgen naar F. 26,70 per liter. Of denkt u dat de vergrijzing van de bevolking, opraken olie- en gasvoorraden en steeds kleiner wordende drinkwatervoorziening op de wereld geen enkele invloed heeft op uw pensioen en toekomst. En dan praten we niet eens over vervuiling, criminaliteit, vluchtelingen, ziekten en gezondheid. Wederom is aan u als individu de keus!

30.4.1.9. NATUURLIJKE GEVOELENS

Stress in al haar vormen is tegenwoordig volksvijand No.1 geworden van onze maatschappij en arbeidsreserve. Uit de cijfers van het STB, CBS en GAK uit 1990 inzake procentuele kosten, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en sterfte naar diagnosegroep blijkt dat 26,6% van de kosten van onze gezondheidszorg kunnen worden toegerekend aan psychische stoornissen. Hart en vaatziekten komt op een tweede plaats met 11,7% en spijsvertering op de derde plaats met 10,2%. In de komende jaren zal de medische wetenschap ontdekken dat stress vooral voorkomt uit het onderdrukken van natuurlijke gevoelens c.q emoties uit uw verleden zoals angst, boosheid, verdriet, afgunst en (ver)oordelen welke kunnen omslaan in paniek, woede, depressie, jaloezie en vernietiging. Wanneer het onderdrukken van natuurlijke gevoelens nog langer voortduurt, ontstaan er zelfs chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten en kanker. Chronische ziekten zijn dus vaak niet meer dan het voor lange tijd (vrijwillig) onderdrukken van uw werkelijke natuur. Als iemand zichzelf of een ander onderdrukt (zijn vrijheid ontneemt om te leven zoals hij dit zelf wil) verhard de mens van binnen en van buiten. Uit dit verhardingsproces kunnen allerlei vreemde lichamelijke en geestelijke afwijkingen ontstaan. Wanneer we echt gaan onderzoeken, waaruit al deze stress situaties zijn ontstaan bij u en uw naasten, dan komen wij wederom uit bij de oude grondbeginselen waarop onze huidige maatschappij gestoeld is. Vandaag zijn vele mensen eenzaam, is er veel wantrouwen, geldt het recht van de sterksten welke tijdelijk bepalen wat u wel en niet krijgt en wordt er op een zeer onnatuurlijke manier schaarste gecreerd.

Door deze onmenselijke uitgangspunten is de werkdruk zodanig toegenomen dat iedereen nog maar aan een ding denkt en dat is, om maar zoveel mogelijk materie (geld en goederen) te verzamelen om te overleven in goede- maar vooral in slechte tijden. Dat iedereen ook slechte tijden meemaakt is al tientallen jaren duidelijk. Chronische ziekten zijn in de afgelopen 20 jaar in iedere familie geruisloos binnengeslopen en natuurrampen zijn de orde van de dag. Zolang wij echter bezig blijven onszelf en de natuur door een modern bewustzijn, milieuvervuiling en ontbossing te mishandelen en voor de gek te houden, zal er in de komende jaren niet veel veranderen met onze gelukzaligheid. Zelfs drie keer per jaar op vakantie gaan en een tweede huis of auto helpt niet meer. Over de tijdelijke vlucht in genotsmiddelen zullen we het maar helemaal niet hebben. Zodra we weer thuis komen slaat de stress weer keihard toe en zijn we weer terug bij af. We zitten allemaal zonder dat we dit vaak beseffen in een vicieuze cirkel, maar zeg maar liever roller-coaster omlaag. Wanneer u natuurlijk de hele dag gelukkig en gezond bent, hoeft u natuurlijk helemaal niets aan uw leven te veranderen. Het is maar hoe u uw leven vandaag (onder)bewust bekijkt. Waarheid of illusies. Hoe lang gaat u nog door in dit spelletje dat u met uzelf speelt?

De regering heeft al laten doorschemeren dat door de vergrijzing van de bevolking de pensioenen binnenkort onbetaalbaar zullen worden. Een hele generatie die er na de tweede wereldoorlog voor gezorgd heeft dat we vandaag weer op eigen benen kunnen staan, wordt straks geconfronteerd met het feit dat als ze 65+ zijn, het geld op is en ze maar voor zichzelf moeten zorgen om te overleven. Dit zijn de feiten van vandaag. U kunt ze ontkennen of herkennen. Met de beslissing bepaald u niet alleen uw eigen toekomst maar ook die van uw (klein)kinderen. Nog geen 100 jaar geleden bestonden er geen pensioenen, levensverzekeringen, oudedagsvoorzieningen maar alleen buurtschap. Waarom zouden we de goede dingen van vandaag niet combineren met de goede dingen van vroeger om er samen beter van te worden.

30.4.1.10. OORDELEN, VEROORDELEN EN VERGEVEN

Iedereen die het bovenstaande begrepen heeft, zal voor eens en altijd afstand doen van oordelen en veroordelen. We beseffen immers allemaal, dat hetgeen waarvoor wij anderen (ver)oordelen, ons gisteren al overkomen is of ons morgen nog kan overkomen in ons groeiproces. Zij die (ver)oordelen, brengen alleen het slechtste in de mens naar boven, terwijl ieder mens als eenheids gericht mens geboren is. Besteed dan ook nooit en te nimmer tijd aan hen, die (ver)oordelen omdat deze mensen door onwetendheid (blindheid) niet meer doen dan alleen zichzelf (ver)oordelen. Heb geduld met deze mensen want zij weten vandaag niet beter.

Zij die (ver)oordelen, (ver)oordelen alleen zichzelf, totdat zij hun onwetendheid omzetten in inzicht, weten en voelen. Hoelang wilt u blind blijven in deze wereld en uzelf en uw naasten belasten.

30.4.2 DE WINNAARS EN VERLIEZERS

Zij die winnen creëren verliezers. Zij die verliezen creëren winnaars. Zij die samen winnen zijn EEN. Begin 1900 probeerde een aantal Europeanen de Aboriginals uit Australie de fijne kneepjes van het voetbal bij te brengen. Het probleem van de Europeanen was, dat de Aboriginals zoals alle andere Verzamelaar/Jager stammen stoppen met voetballen zodra het gelijk spel is. Bij gelijk spel is immers iedereen gelukkig en tevreden. De Europeanen ofwel de Moderne Mens probeerde deze primitieve mensen duidelijk te maken dat het de bedoeling was om te winnen. De Aboriginals begrepen en begrijpen het concept van winnen, dus beter zijn dan een ander nog steeds niet omdat dit schade toebrengt aan de medemens. Winnen of verliezen is voor hen nog steeds een krankzinnige vorm van samenzijn.

30.4.3 ZAAIEN EN OOGSTEN

In de eerste 193.000 jaar van het bestaan van de mens volgens de 3D geschiedenis werden de gewassen op de volgende manier gezaaid en geoogst. Iedere stam maakt een stuk bos in de vorm van een cirkel vrij waarbij de bomen naar buiten vielen. In dit stuk bos werden tussen de bomen de gewassen zoals aardappels, graan, jams etc, gepland. Ieder jaar werd er een nieuwe cirkel vrijgemaakt. In deze nieuwe cirkel werden dezelfde gewassen van vorig jaar gepland. Een stam beschikte dus over een 7 tal cirkels waarbij in iedere cirkel een uniek aantal gewassen verbouwd werd. Wanneer een cirkel gedurende 7 jaar diverse gewassen bevat had, werd het weer vrijgegeven aan de natuur om te herstellen. Natuurlijk dankte iedere stam de natuur en gewassen vooraf, voor het eten dat zij als mens tot zich namen. Natuur en mens waren immers in die tijd EEN.

30.4.4 DE NIEUWE DANK U - EN TOESTEMMINGS-GENERATIE

De nieuwe mens zal zijn medemens altijd vooraf toestemming (overeenstemming) vragen voordat hij iets beslist c.q. verkiest te doen dat zijn medemens kan beinvloeden. Tevens dankt hij zijn medemens altijd voorafgaande aan de toestemming. Dit vooraf toestemming vragen en vooraf bedanken is voor de nieuwe mens net zo normaal als het voor de moderne mens is om voor een rood stoplicht te stoppen. Er wordt niet eens meer over nagedacht omdat dit gedrag immers zeer gewoon dus normaal is. In deze nieuwe cultuur zullen de naasten hun medemensen aanspreken over een gedrag dat niet meer past bij de nieuwe tijd. Bij ons in de moderne tijd heet dit een bon bij te hard rijden.

30.4.5 GENOEG IS GENOEG

Meer is beter en hebzucht is goed. Zie hier de illusie die de moderne mens schijnbaar tijdelijk gelukkig maakt. Het geluk van de nieuwe mens bestaat echter uit gemeenschappelijk geluk welke gebaseerd is op zekerheid, veiligheid en verzorging welke iedereen als een soort basisinkomen met elkaar deelt. Pas wanneer dit basisinkomen tot stand is gekomen, gaan de individuele leden van de stam pas nadenken over individuele zelfontplooiing. Deze zelfontplooiing ofwel zelfverwerkelijking is echter gebaseerd op de rijke grond van zekerheid en zorg van de gehele gemeenschap van de wieg tot het graf. Moderne mensen hebben en kennen geen zekerheid en zorg omdat zij denken, doen en zijn als individu en niet als geheel.

30.4.6 ZIJN WE VANDAAG ECHT GELUKKIG

Op het ogenblik scheiden 50% van de mensen in de westerse ofwel moderne wereld. Van de overige 50% is 40% ongelukkig in het huwelijk. Van alle Nederlanders heeft maar liefst 45 procent ooit te maken gehad met geweld in de huiselijk kring. In Amerika is het al zover dat een op de drie jongeren omkomt door moord of zelfmoord. Hoe gelukkig bent U vandaag?

30.4.7 ZOMAAR EEN GESPREK

Hallo, hoe gaat het met U. Met mij gaat het goed. Ja met mij gaat het ook goed. Tegen beter weten in liegen beide partijen omdat ze de schone schijn der materie voor hun buren willen ophouden. Door dit liegen en ontkennen veroordelen vele mensen zich tot eenzaamheid, dus alleen zijn in het oplossen van hun problemen. De oude mens zou zijn probleem echter direct delen (openheid en eerlijkheid) met zijn medemens, waardoor het snel verholpen zou worden. Hoelang wilt u ziek blijven?

30.4.8 POSITIEF OF NEGATIEF

Zij die positief zaaien zullen positief oogsten. Zij die negatief zaaien zullen negatief oogsten. Voor hen die dus slim ofwel bewust zijn, begrijpen dat positief zaaien de enige mogelijkheid is om gelukkig te zijn c.q. te worden. Het heeft in dit leven geen enkele zin om tegen iets te vechten, strijden, discussieren etc. waarvan je van tevoren (het eerste moment) weet of voelt dat het onbegonnen werk is. Alleen zij die voor een bewustzijnsverandering klaar zijn zullen luisteren, denken, doen en zijn. Dit gebeurt al vanaf het jaar 0.

30.4.9 HET GROTE VOORBEELD

In de komende jaren zullen wij als Bewustzijns Verzorgers alle gradaties van een onder- en hoger bewustzijn tegenkomen van zowel de kant van de gevers, ontvangers, toeschouwers, pers, instituten etc. etc. Bewustzijns Verzorgers zullen geconfronteerd worden met Wantrouwen en Vertrouwen, Liefde en Angst, Het recht van de rechtvaardige en Het recht van de sterkste, Samenleven en Overleven, Geloof en Ongeloof, Overgave en Vasthouden, Waarheid en Leugen, Licht en Duisternis, Zien en Blindheid. Besef echter Bewustzijns Verzorgers dat wij niemand zullen oordelen. Besef dat iedere overgang bij de meest mensen gepaard gaat met ontkenning, vrees, angst en soms zelfs blinde paniek. Geef deze mensen in hun groeiproces de kans (rust en geduld) om vanuit de twijfel en chaos een nieuw bewustzijn te bereiken. Niemand maar dan ook niemand zal achtergelaten worden, wanneer zij een hoger- en/of eenheids bewustzijn willen bereiken. Besef ook dat zij die de waarheid kennen, geen deals meer maken met een onder- of hogerbewustzijn. De waarheid van het eenheids bewustzijn is immers de enige waarheid. Zie hier uw taak als Bewustzijns Verzorgers voor de komende jaren.

30.4.10 WIE ZIJN NU EIGENLIJK DIE BEWUSTZIJNS VERZORGERS

 • Bewustzijns Verzorgers zijn geen helden.
 • Bewustzijns Verzorgers vragen niet om bedankjes of applaus.
 • Bewustzijns Verzorgers verwachten niets terug voor wat zij geven.
 • Bewustzijns Verzorgers hebben een oneindige verzameling met nieuw bewustzijn zodat iedereen zal krijgen wat hij/zij op dat moment nodig heeft
 • Bewustzijns Verzorgers hoeven niet in de belangstelling te staan.
 •  Bewustzijns Verzorgers zijn geen bijzondere mensen.
 • Bewustzijns Verzorgers zijn geen leiders maar leiden door hun gedrag (voorbeeld).
 • Bewustzijns Verzorgers oordelen niet maar respecteren en observeren.
 • Bewustzijns Verzorgers verplichten tot niets omdat alles mag en niets hoeft zolang het uw naasten maar niet schaad (overeenstemming).
 • Bewustzijns Verzorgers discussieren niet omdat iedereen recht heeft op een eigen mening.
 • Bewustzijns Verzorgers vinden ieder keuze goed wanneer deze maar bewust gemaakt is.
 • Bewustzijns Verzorgers vechten niet omdat vechten alleen maar lijdt tot meer vechten dus de vernietiging van de eenheid.
 • Bewustzijns Verzorgers beseffen dat angst, boosheid, haat, wantrouwen, (ver)oordelen, vechten etc. etc. dus EGO alleen maar op scheiding gerichte zaken zijn in woorden, denken, doen en zijn.
 • Bewustzijns Verzorgers kennen geen angst omdat zij altijd weten dat ze door hun naasten verzorgd zullen worden.
 • Bewustzijns Verzorgers informeren andere Bewustzijns Verzorger middels een Bewustzijns Nieuwsbrief en overige informatie.
 • Bewustzijns Verzorgers selecteren zichzelf op basis van deze informatie uit zonder druk en overtuiging.

Bewustzijns Verzorgers zijn gewoon normaal!

Bewustzijns Verzorgers zijn bewustzijns transformators waardoor nieuwe ontwikkelingsprocessen opgestart kunnen worden. In de eerste fase wordt informatie verstrekt die de mens aan het DENKEN en zo nodig aan het TWIJFELEN brengt wat nu echt normaal is. In de tweede fase wordt de mens nog meer informatie verstrekt waardoor hij zijn persoonlijke Bewustzijns Instap Niveau (BIN) kan bepalen van waaruit hij/zij kan verder groeien. Deze tweede fase wordt ook wel de chaos fase genoemd waar hij iedere seconde van de dag kan KIEZEN tussen liefde en angst in zijn woorden, denken, doen en zijn. Dit is de moeilijkste fase omdat vele schijnbare zekerheden overboord gegooid worden om de waarheid te herwinnen c.q. te herinneren. In de derde fase heeft de mens 100% gekozen voor zijn of haar persoonlijke WAARHEID op enig moment. Dit is de fase van rust en evenwicht in een nieuw bewustzijnsniveau.

30.5 DE OVERGANG ALS TRANSFORMATIE- EN BEWUSTZIJNSPROCES

(DE GEBOORTE VAN DE NIEUWE MENS)

Allereerst is het belangrijk om te weten, wat nu precies bedoeld wordt met (De) Overgang als transformatie- en bewustzijnsproces. Laten we eerst eens kijken naar de synoniemen. Overgang en transformatie staan gelijk aan omzetting en wedergeboorte. Iedere overgang in het leven, en dat zijn er vele, is dus een wedergeboorteproces. Hoewel dit niet door iedereen beseft wordt, wordt u iedere seconde van de dag wedergeboren (fysieke cellen en levens bewustzijn). Toch zijn er een aantal periodes in uw leven waar de overgangen wel heel duidelijk naar voren komen. De meest bekende is "De Overgang" die voor de meeste mensen rond hun vijftigste jaar begint. Zowel mannen als vrouwen kennen deze overgang maar al te goed. Minder bekend, maar even belangrijk zijn de overgangen van eenheid/geboorte, baby/kind, kind/puber, puber/volwassene, volwassene/oudere, oudere/eenheid. In ieders leven kennen we dus 6 zeer duidelijke overgangs- ofwel wedergeboorte fasen. Deze overgangsfasen worden niet alleen gekenmerkt door fysieke (uiterlijke) veranderingen, maar ook door bewustzijns (innerlijke) veranderingen. Voor het gemak laten we overgangsfase 1 en 6 maar even buiten beschouwing, omdat hier al heel veel over verteld is in dit boek. Laten we ons concentreren op de fasen 2 t/m 5 (4 seizoenen tussen geboorte en fysieke dood). Iedere overgangsfase wordt voor de moderne mens, die nog tegen alles vecht, gekenmerkt door de volgende zaken:

- Turbulentie en chaos omdat alle regulatiesystemen (geloofs-, overlevings-, compensatie-, immuun-, en regeneratiesystemen in de vorm van o.a. hormonen) tijdelijk volledig op hol slaan. Aangezien de mens in het begin van ieder transformatieproces het oude probeert te behouden en het nieuwe te onderdrukken, ontstaan de eerste stress symptomen in de vorm van angst, vrees, paniek, verkramping, vermoeidheid, nek- en schouderpijn, agressie, irritatie, diaree, buikpijn, duizeligheid, hoofdpijn, overgewicht, hoge bloeddruk, infecties, slapeloosheid, zweten, borstpijn, tandenknarsen, rusteloosheid etc. etc.

- Deze turbulentie vindt niet geleidelijk plaats, maar in de vorm van trapsgewijze schokgolven (quantum sprongen) die gedurende de dag, later week, later maand, later jaar plaatsvinden. Uiteindelijk bereikt ieder mens een breekpunt waar hij zich overgeeft aan de nieuwe waarheid in zijn bestaan. Zodra dit breekpunt qua geloof, vertrouwen en overgave aan het nieuwe zijn, dus van baby naar kind, van kind naar puber, van puber naar volwassene, van volwassene naar oudere, gepasseerd is, verdwijnen alle klachten. Zij die zich blijven verzetten tegen dit natuurlijke proces kunnen hun overgangsproces verlengen en zelfs verergeren.

- Dat de leeftijdsgrenzen van de overgangsfasen naar voren verschuiven. Begon De Overgang van volwassene/oudere vroeger rond de vijftig jaar tegenwoordig hebben vele mensen er al last van rond hun veertigste en zelf dertigste jaar. Pubers zijn niet meer 13-18, maar beginnen al op hun achtste jaar. Dit is vooral te danken aan het constant onnatuurlijk ingrijpen van de mens in de natuur.

- Dat de periode van iedere overgang bepaald wordt, door het niveau van bewustzijn wat een mens op een bepaald moment in zijn of haar leven bezit. Mensen met een modern bewustzijn, welke gebaseerd is op controleren en domineren (zonder nog het besef van geloof, vertrouwen en overgave te hebben) zullen gemiddeld tussen de 4-8 jaar in een overgang zitten. Mensen met een oud of nieuw bewustzijn zullen over deze periode niet langer dan een paar weken of maanden doen, omdat zij beseffen dat een overgang een natuurlijk ontwikkelingsproces is en geen ziekte, waar je niet tegen moet vechten maar je aan over moet geven.

- Dat de dromen voor en tijdens de overgang, u de uitweg willen wijzen naar het nieuwe bewustzijn.

Bovenstaande zaken zijn dus geen ziekte, maar een natuurlijk onderdeel van het natuurlijke transformatieproces dat 6 maal voor iedereen in het fysieke leven hier op aarde plaatsvindt. Wanneer immers de natuur (oude en nieuwe mens) niet de kans krijgt om zichzelf te ontplooien, omdat zij (vrijwillig) onderdrukt wordt, gaat zij zich verzetten waardoor bovenstaande tegenwoordig door de moderne mens als normaal gevonden processen gaan ontstaan. Besef echter dat natuurlijke evolutie de enige manier is om als soort te overleven en het individuele en collectieve bewustzijn te verschuiven naar een hoger eenheids niveau. Deze succesformule die al 12 miljard jaar in dit universum plaatsvindt, is een constante poging om samen de eenheid te bereiken, ofwel samen weer EEN te zijn. Zij die zich bewust zijn, dat natuurlijke bewuste evolutie de snelste weg naar de eenheid is, zullen geen overgangen ofwel transformatieproblemen kennen. Besef dat in deze tijd der tijden de overgangsprocessen zich in een steeds hoger tempo zullen opvolgen, omdat niet alleen het individu maar op dit moment een hele wereld op het punt staat wedergeboren te worden. De schokgolven van deze geboortegolven (weeën) naar een nieuw bewustzijn doen zich op dit moment over de hele aarde en in ieder individu voelen, ongeacht het bewustzijnsniveau. Het bewustzijnsniveau zal echter bepalen hoe een individu deze laatste schokgolven zal ervaren en zien. Uit liefde of angst.

30.5.1 DE TWEE BRILLEN VAN BEWUSTZIJN

Ieder mens heeft vandaag de mogelijkheid om de overgang dus ook de wereld en zijn medemensen te bekijken vanuit twee standpunten. De ene heet liefde en de andere heet angst. De liefde zal zowel zichzelf als de angst begrijpen en helpen. De angst zal (wanneer zij dit wil) niets anders dan angst, vrees en paniek erkennen en herkennen, omdat zij volledig blind is voor alles wat waarheid dus eenheid is.

Liefde = vertrouwen, onthechten, het recht van de rechtvaardige, de mens wordt eenheids gericht geboren, veiligheid en zekerheid, een familie, geloof en overgave, waarheid, licht, zien, vrije tijd voor zelfontplooiing, samenleven, ofwel de normale basis van de opvoeding van onze nieuwe kinderen. Liefde leeft NU.

Angst = wantrouwen, hechten, het recht van de sterkste, de mens wordt slecht geboren, onveiligheid en onzekerheid die we afkopen met verzekeringen die met hard werken betaald moeten worden, wij zijn allemaal alleen, ongeloof, controle en onderdrukking, leugen, duisternis, blind, druk druk druk dus geen vrije tijd voor zelfontplooing, overleven, geld en goederen, ofwel de normale basis van de opvoeding van onze moderne kinderen. Angst leefde gisteren in illusies en morgen in nog meer angst door het herhalen van de onverwerkte emoties van gisteren.

De vraag is wat nu precies rijkdom, geluk en vrijheid zijn: Liefde of Angst!

30.5.2 DE NATUUR ALS VOORBEELD TRANSFORMATIEPROCES

Misschien is het goed om de natuur als voorbeeld te nemen en te vergelijken met het transformatieproces van de mens. Ieder jaar ziet de mens de seizoenen van lente (zaaien), zomer (rijpen), herfst (oogsten) en winter (herstellen en rusten) aan zich voorbijglijden. Ieder jaar veranderen miljarden rupsen in vlinders om voor één of meerdere dagen van hun nieuwe vrijheid, dus bewustzijn te genieten. Iedere maand veranderd de maan van volle, kwart, halve naar donkere begeleider van de aarde. Iedere dag komt de zon op, stijgt zij naar de top, gaat zij onder en verdwijnt zij uit beeld. Iedere seconde worden er miljarden nieuwe cellen in uw lichaam aangemaakt om de oude te vervangen in de cyclus van bevruchting, rijping, geboorte en rust. De moderne mens is zich in het geheel niet meer bewust van deze overgangs- en groeiprocessen, omdat we er simpelweg geen tijd meer voor nemen. De moderne mens leeft volledig in de uiterlijke wereld waar alleen geld, goederen en macht voor (schijnbare) zekerheid en veiligheid zorgen.

Alle mineralen, planten en dieren op deze aarde hebben zich vanaf hun fysieke geboorte op deze aarde direct aangepast aan de dag, week, maand, jaar en levensritmes om te overleven en gezond te blijven. Een dier weet instinctmatig, omdat het gericht is, dat er met de natuurlijke (overgangs) cycli niet te sollen valt. Iedere cyclus en de daarbij horende overgangen kent de vier fasen van zaaien, rijpen, oogsten en herstellen/rusten. Begrijpt u dat dit de vier levensfasen zijn, die voor al het leven tussen geboorte (overgang 1) en fysieke dood (overgang 6) plaatsvinden en dat dit heel natuurlijk is. De enige soort die zich in de afgelopen 7000 jaar niets meer aangetrokken heeft van deze cycli en overgangen is de moderne mens. Dit komt door het feit dat de moderne mens als enige soort op deze aarde, de beschikking heeft over een volledig vrije wil binnen deze dimensie. Alle mineralen, planten en dieren leven zoals, we hierboven gezien hebben in beperkte vrijheid (gericht zijn) om te kiezen voor het verlichte (hogerbewustzijn) of verdichte (onderbewustzijn). Alleen de mens is vandaag in staat om volledig vrij te kiezen. Vrijheid van kiezen brengt echter ook verantwoordelijkheid met zich mee voor het zelf, de naasten en eenheid. Het mag duidelijk zijn, dat wanneer iemand voor het eerst vrij is in zijn leven, hij/zij dit niet zal beseffen en alles zal uitproberen ten goede en ten slechte van zijn eigen ontwikkeling. Op enig moment zal de moderne mens echter voelen c.q. (ge)weten c.q. zich herinneren, dat bepaalde keuzes niet meer bij hem of haar passen. Deze twijfel is de eerste stap naar een hoger en later eenheidsbewustzijn.

Rond het jaar 0 werd hem wederom duidelijk gemaakt, dat onverantwoordelijkheid en liefdeloosheid uiteindelijk zal lijden tot vernietiging van het zelf en de soort. In de afgelopen 2000 jaar is stapje voor stapje dus na vele overgangen het besef gegroeid, dat wij de verantwoordelijkheid voor onszelf en medemensen niet kunnen overlaten aan een anonieme derde, maar zelf aan het roer moeten gaan staan om onze eigen toekomst te gaan bepalen. Op 5 mei 2000 heeft er dan ook een collossale verandering op deze aarde plaatsgevonden. Op deze dag die in Nederland als bevrijdingsdag te boek staat, stonden ook alle planeten in dit zonnestelsel op een rij (de grote conjunctie) en werd de klok in dit heelal letterlijk op 0 gezet hetgeen in iedere cyclus het begin ofwel (weder)geboorte van een nieuw leven betekent. Op 5 mei 2000 drong bij 3 miljard mensen op aarde (de helft van de wereldbevolking) het besef door, dat de nieuwe tijd aangebroken was en er geen terugkeer meer mogelijk was. Vandaag is de 3 miljard + 1 mens wedergeboren, hetgeen betekend dat de nieuwe mens ofwel meer bewuste mens al de meerderheid van de wereldbevolking uitmaakt.

De overige mensen, die ontkennen dat ze tijdens de weeën en naweeën van dit nieuwe tijdperk wat gevoeld hebben, vluchten nog steeds in materie, consumeren, kooplust, drugs, alcohol, koffie, werk, uiterlijke sex, symptoom bestrijders etc. omdat zij zich niet meer gelukkig voelen. De minderheid aan moderne mensen, welke zich nog steeds niet stoort aan natuurlijke ofwel levens, jaar, maand, week en dagritmes van dag en nacht worden nog steeds geleefd in de 24 uur's economie waar alleen de materie vereerd wordt. Deze mensen zijn de laatste dinosauriers die ooit 65 miljoen jaar geleefd hebben. De vraag is of deze mensen, net als de meerderheid van de wereldbevolking, vandaag zullen beseffen dat uitbuiting, misbruik, verbruik en onderdrukking uiteindelijk zal leiden tot vernietiging van de wereld of dat zij zich als minderheid in de komende jaren tot het uiterste zullen verzetten om hun al gepasseerde illusie van macht en geld te behouden. Zie hier de overgang als transformatie- en bewustwordingsproces van de wereld.

De nog overgebleven moderne mensen leven dwars tegen alle natuurlijke cycli en overgangsfasen in, hetgeen ellende, armoede, natuurrampen, ziekte etc. tot gevolg heeft. Door dit onverantwoordelijke gedrag, besmetten zij niet alleen hun eigen wereld, maar ook de wereld van de nog zwijgende meerderheid. Democratie is echter een referendum houden, waarbij de wereld haar stem uitspreekt. Wanneer er vandaag een wereldwijd referendum via Internet gehouden zou worden over politieke, economische, militaire en sociale kernzaken, dan zou de wereld op haar grondvesten schudden en binnen 1 jaar totaal ten goede veranderd zijn. De natuur is niet voor de mens geschapen om te mis(ver)bruiken, maar om er als geheel mee samen te leven en er bewuster van te worden. De moderne mens leeft echter niet met de natuur samen, maar vecht er tegen omdat zij (Darwin) de natuur ziet als een concurrent die onderworpen, gedomineerd en vernietigd moet worden voor het eigen ego en tijdelijke genot, omdat zij anders is, dus per definitie slecht en dom.

Iedereen weet echter dat de natuur zich zeer snel, dus op een zeer natuurlijke manier hersteld zodra de mens stopt tegen haar te vechten c.q. controleren en domineren. Oude "moderne schijnbeschavingen" zoals de Egyptenaren, Grieken en Romeinen zijn in nog geen 2000 jaar volledig verdwenen op wat ruines en kleitabletten na. Alleen de illusies met soms wat sprankjes van waarheid zijn nog in leven omdat niemand meer precies weet hoe een Egyptenaar, Griek en Romein sprak, dacht, deed en was. De geschiedenis van vandaag is een interpretatie van het verleden op basis van het bewustzijnsniveau van de historicus c.q. schrijver van NU. Heeft de historicus c.q. schrijver een oud en/of nieuw bewustzijn, dan zal er veel waarheid in zijn of haar boeken staan. Beschikt de historicus c.q. schrijver over een modern bewustzijn, dan zullen zijn woorden en voorstellingen niet meer dan illusies zijn van zaken die nooit bestaan hebben. Vandaag zien we in ons onderwijssysteem een mengeling van oud/nieuw en modern bewustzijn. De meerderheid van het onderwijzend personeel zijn nieuwe mensen. In de nieuwe tijd zal 100% van het onderwijzend personeel uit nieuwe mensen bestaan. Onderwijs is de essentie van onze samenleving en cultuur. Onderwijs en sociaal gedrag, ofwel voorbeeld gedrag van het goede is de toekomst van onze kinderen en de gehele samenleving.

Zoals u weet vinden de overgangen in de natuur zoals lente, zomer, herfst en winter zeer geleidelijk plaats. Door het ingrijpen van de mens (de enige soort op deze aarde die een volledige vrije wil heeft) in de vorm van ontbossing (zuurstof), vervuiling (water, lucht en grond), uitholling en afgraving van de aarde (olie, aardgas en mineralen) etc. wordt het natuurlijke evenwicht en ritme ofwel cycli van de seizoenen danig verstoord. Het gevolg is onnatuurlijke, snelle en hectische schommelingen in de vorm van aardbevingen, overstromingen, branden, onweer, oorlog, chaos en revolutie. Al deze zaken zijn niet natuurlijk maar alleen door het vrije gedrag van de mens opgeroepen. De huidige beurs is een goed voorbeeld van de schommelingen die wij vandaag veroorzaken. Schommelde de beurs vroeger in cycli van tien jaar, tussen 1987 en 1989 in cycli van twee jaar vandaag schommelt de beurs 10 of meer procent per dag. Vandaag vinden er iedere week "Roller-Coaster" beurscrashes en toppen plaats. Wist u dat de Nasdaq tussen 10 maart en 17 april 2000 maar liefst 37% daalde. Natuurlijk vinden wij dit als moderne mensen zeer gewoon en hebben wij onze hypotheek verhoogd om maar extra aandelen te kunnen kopen. De realiteit is dat men op Wall Street voor 29 oktober 1929 hetzelfde dacht. De bomen zullen volgens de moderne mens tot in de hemel groeien of nog wat recenter "Het Houdt Nooit Op"!

30.5.3 HET EINDE VAN DE ONNATUURLIJKE DROOM

Laten we u uit de droom helpen. Alles binnen dit eindige universum is cyclisch en voorbestemd om een eenheids bewustzijnsniveau te bereiken. De vraag is alleen of u wilt vasthouden aan de moderne of nieuwe waarden en normen. Zonder dat hij dit beseft, kiest de moderne mens bijna ieder seconde van de dag voor chaos dus ongezond en ongelukkig zijn, die het gevolg is van zijn moderne ofwel vluchtgedrag. Laten we eens naar de moderne mens kijken om te zien wat de door hem bewerkstelligde (tijdelijke) verstoringen van de natuur zijn:

 1. Ten eerste beseft de moderne mens in het geheel niet meer dat zijn leven bestaat uit een cyclus van 6 overgangen, waarvan het de bedoeling is dat hij hier iets van zal leren c.q. herinneren.
 2. Ten tweede ontkent de moderne mens alles wat met de eeuwige natuurlijke waarheid te maken heeft en herkent hij niets dat hem weer op het innerlijke pad zal brengen.
 3. Ten derde is de moderne mens nagenoeg de hele dag bezig zijn ongeluk te ontvluchten middels verdovings middelen c.q. medicinale symptoom bestrijders, waardoor hij in het geheel niet meer weet hoe het is om de hele dag gezond en gelukkig te zijn.

Het resultaat is dat het lichaam van de moderne mens door zijn ongeluk en onderdrukking steeds meer in opstand is gekomen, hetgeen uiteindelijk resulteert in allerlei ziektes. Alle ziektes vinden uiteindelijk hun oorsprong in angst ofwel verdeeldheid en scheiding welke het resultaat van een onverwerkt verleden en EGO zijn. Angst is de tegenpool van liefde ofwel eenheid.

Vandaag heeft de moderne mens een nieuw woord voor de 6 natuurlijke overgangen bedacht en dat is ZIEKTE. Ziekte is niet meer dan een ontkenning van de waarheid over uw verleden ofwel een natuurlijk overgangs- c.q. verwerkingsproces dat moet leiden tot een hoger bewustzijn. De moderne mens bestrijd echter alle zes de overgangsprocessen te vuur en te zwaard, waardoor de overgang ontaard in een vreselijk strijdtoneel van ellende, welke verdoofd worden door pijnstillers, anti- depressivia en middelen tegen schijnbare overspannenheid. Vechten, strijden en verdoven dat is de waarheid van de moderne mens. Natuurlijk moet iedereen weten wat hij doet met zijn of haar leven. De vraag is echter of u 6 maal in uw leven wilt strijden en ongelukkig (angstig) zijn zonder iets te leren of te herinneren, of niet meer strijden en gelukkig zijn en te weten wie u werkelijk bent geweest. Zij die besluiten om niet meer ziek te zijn (Ik ben Gezond) zullen hun leven gaan afstemmen op basis van de natuurlijke al miljarden jaren bestaande ritmen c.q cycli van de natuur ofwel de eenheid. Zij die besluiten om vanaf vandaag niet meer ziek te zijn, beseffen dat een overgang een heel natuurlijk deel van het leven is, welke je in alle rust kan overschrijden of tegen kan vechten (omdat iedereen zegt dat dit normaal is) van vandaag tot in de eeuwigheid. De keus is aan U. Vechten of pijnloos vernieuwen door (h)erkenning van uw verleden.

Alleen al het besef van het bovenstaande, dat het anders kan in het leven, zal vele ziekten ten goede keren. Iedereen is immers als een gezond en eenheids bewust mens geboren voordat hij of zij wederom begon zijn verleden te herhalen en ontkennen. De huidige mensheid heeft deze waarheid meer dan 143.000 jaar herkent. Alleen de moderne mens die niet meer dan 7000 jaar bestaat, ontkent deze waarheid nog steeds ondanks de vele waarschuwingen van boodschappers.

30.5.4 DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICHZELF: ALLES IS EEN OVERGANG NAAR EEN HOGER BEWUST(ZIJN)!

Op basis van de meest recente informatie hebben onze 3D wetenschappers de geschiedenis c.q. infolutie herschreven:

 • 15 -10 miljard jaar geleden : De Schepping van de aarde.
 • 10- 5 miljard jaar geleden : Koolstof, waterstof (H) en zuurstof (2O) etc. beginnen uit het licht te verdichten in MINERALEN en WATER.
 • 5 - 3 miljard jaar geleden : Eencellige organismen ofwel ZEEPLANTEN worden via een electromagnetisch mechanisme (bliksem) uit de chemische oersoep opgewekt.
 • 3 - 1 miljard jaar geleden : Multicellulair leven door splitsing ofwel complexe levensvormen.
 • 1 - 500 miljoen jaar geleden : Het ontstaan van ZUURSTOF dus LUCHT door fotosynthese bij de zeeplanten.
 • 500 - 400 miljoen jaar geleden : Het ontstaan van de eerste zeedieren.
 • 400 - 300 miljoen jaar geleden : Het ontstaan van de eerste LANDPLANTEN.
 • 300 - 200 miljoen jaar geleden : Amfibieen ontstaan en betreden het land.
 • 200 - 65 miljoen jaar geleden : Het tijdperk der koudbloedige dinosauriers.
 • 65 - 55 miljoen jaar geleden : De zoogdieren (warmbloedige vleeseters) betreden de aarde.
 • 55 - 2 miljoen jaar gelden : De warmbloedige planteneters betreden de aarde.
 • 2 - 1 miljoen jaar gelden : De grote overgangstijd van gerichte naar een vrije wil.
 • 1 miljoen - 40.000 jaar gelden : Opkomst en ondergang van Shamballa, Yu, Lemuria en Atlantis beschavingen zijn de voorbodes van een volledig vrije wil.
 • 40.000 - 10.000 jaar geleden : De laatste ijstijd waarbij de zeespiegel meer dan
 • 100 meter zakte en de ijsvlakten over heel Noord-Europa verspreid waren.
 • 50.000 - 5.000 jaar geleden : Steentijd, bronstijd en ijzertijd volgen elkaar op met als uiteindelijk resultaat het ontstaan van dorpen en later steden.
 • 7.000 - 2.000 jaar gelden : De schepping van de homo sapiens (lente) ofwel volledig vrije wil mens ontstaat en verkent zijn grenzen tussen verlichting (hoger bewustzijn) en verdichting (onderbewustzijn) binnen de schepping. Buddha, Lao -Tzu, Confucius, Zoroaster etc. verkondigen eenheid, onthechting, naastenliefde en wijsheid.
 • Het jaar 0 : Wederom daalt het eenheidsbewustzijn op aarde neer om de weg van de schepping naar huis ofwel de eenheid te wijzen. Deze innerlijke weg maakt een einde aan de verwarring binnen de schepping van verdichting en verlichting. Naast naastenliefde wordt nu ook oneindige liefde onderwezen waarmee de mens zichzelf kan genezen.
 • 0 - 1900 na het jaar 0 : Transformatie o.b.v. turbulentie en bewustzijnsverandering.
 • 0 - 500 na het jaar 0 : De eerste poging tot volwassenheid c.q. verlichting.
 • 500 - 1400 na het jaar 0 : De donkere (middel) eeuwen en inquisitie.
 • 1400 - 1500 na het jaar 0 : De Renaissance, het reformatie tijdperk tot de aanzet van de grote verlichting.
 • 1600 - 1900 na het jaar 0 : De industriele revolutie. De confrontatie tussen de oude en moderne mens.
 • 1900 - 2000 na het jaar 0 : De grootste bewustzijnsverandering in deze mega cyclus.

Natuurlijk is het bovenstaande alleen maar de laatste stand van zaken der 3D wetenschap. Over de 4D+ realiteit zal in de komende hoofdstukken nog meer geschreven worden.

30.5.5 DE GROOTSTE BEWUSTZIJNSVERANDERING IN DEZE MEGA CYCLUS

In de afgelopen honderd jaar zijn er meer dingen gebeurt dan in de afgelopen 7.000 jaar. Het tempo der veranderingen in ruimte en tijd gedurende de afgelopen 100 jaar is zelfs zo fenomenaal hoog, dat er geen ontkomen meer aan is. Vandaag zijn meer dan 3 miljard + 1 mensen op aarde zich bewust van de volgende veranderingen.

1897 - De ontdekking van Colloidial Silver welke in staat is meer dan 650 virussen, bacterien, schimmels en parasieten en alle daaruit voortkomende mutaties voor eens en voor altijd de mond (adem) te snoeren. Colloidial Silver red duizenden levens maar wordt al snel vergeten omdat het te duur is om massaal te fabriceren.

1914 - Het begin van de 1ste wereldoorlog. Het aantal slachtoffers van deze oorlog is echter vele malen minder, dan de Spaanse Griep tussen 1918-1921 met 20 miljoen doden.

1934 - Nikola Tesla, Albert Einstein, John Erich, Robert Oppenheimer, John Hutchinson, Kurtenaur, von Neumann doorbreken o.a. op de Princeton University in Amerika het ruimte/tijd continuum.

1940 - Het begin van de 2de wereldoorlog en de toepassing van de sinds 1928 bekende en ten opzichte van Colloidial Silver goedkope antibiotica door de chemische industrie.

1943 - Franklin D. Roosevelt (oude vriend van Tesla) geeft opdracht om een wapen te ontwikkelen om de 2de wereldoorlog te beeindigen. De Amerikaanse overheid besluit de door Tesla en Einstein en consorten ontwikkelde technologie uit te testen op USS Eldridge (Philadelphia Experiment). Het gevolg is een interdimensionale opening in het ruimte/tijd continuum tussen de tweede en derde dimensie. Zowel Tesla en Einstein stappen uit het project omdat het moderne bewustzijn niet in staat is deze technologie te begrijpen, laat staan te beheersen. Von Neumann neemt het project over.

1945 - Von Neumann en en Robert Oppenheimer ontwikkelen op basis van de informatie die zij via het ruimte/ tijd continuum (3D/4D Vortex) uit de astrale werelden ontvangen hebben, de eerste kernsplitsing ofwel atoombom. Beide heren hadden echter de keus tussen kernfusie (eenheids technologie) en kernsplitsing (splitsings technologie). Jammergenoeg was het bewustzijn op dat moment splitsings- en niet eenheids gericht. De twee atoombommen op Japan zenden een signaal door het gehele interdimensionale universum. 5 mei 1945 is de bevrijdingsdag in Nederland.

1946 - Middels operatie Paperclip worden Duitse wetenschappers zoals Werner von Braun, Matthew E. Zerrett (V1 en V2 raketten) en vele anderen overgebracht naar Amerika en Rusland om te beginnen met de bouw van de Apollo en Russische raketten.

1947 - Door het signaal dat de kernsplitsing door het heelal zend, betreden een aantal entiteiten middels het ruimte / tijd continuum de aarde. Het Roswell incident is een feit en President Truman besluit op 24 september Majestic-12 op te richten. Onder Majestic-12 wordt het Philadelphia Experiment onder de naam Phoenix opnieuw in het leven geroepen, om de scheur in het ruimte/tijd continuum te dichten. Door het moderne bewustzijn mislukt dit maar de nieuwe informatie resulteert wel in de ontwikkeling van het op splitsing gebaseerde Starwars programma onder President Reagan, Joshua, Excalibur en uiteindelijk de Stealth technologie onder Clinton. Majestic-12 zal zijn opvolgers krijgen bij Eisenhower (5412 Committee), Kennedy, (Special Group), Johnson (303 Committee), Nixon, Ford en Carter (40 Committe) en Reagan (PI 40).

1950 - De opkomst van de Science Ficton literatuur en later Space Odyssee, Star Wars, Star Trek films en cultuur in de wereld.

1954 - President Eisenhower de opvolger van Truman besluit om samen met Nelson Rockefeller de CFR en SIGMA op te richten. Deze overheids organen krijgen het advies om alle nucleaire (splitsings) wapens op aarde te vernietigen, omdat het de aarde niets dan slechts zou brengen, hetgeen Tesla en Einstein al in 1943 wisten te vertellen. Eisenhower laat door een aantal deskundigen drie alternatieven onderzoeken inzake de toekomst van de aarde in relatie tot (milieu) rampen. Eisenhower krijgt drie adviezen:

 • Blaas gaten in de stratosfeer middels nucleaire explosies, om de vervuiling te laten ontsnappen.Verander de mentaliteit van de mensheid van exploitatie naar verzorgen. 
 • Bouw een gigantisch netwerk van onderaardse steden en tunnels, om een deel van de mensheid de eventuele rampen te laten overleven. Tijdens de koude oorlog zijn honderden van deze steden en tunnels over de hele wereld gebouwd. 
 • Gebruik de informatie die de aarde heeft bereikt via het tijd/ruimte continuum (3D/4D Vortex) om een nieuwe technologie te ontwikkelen. Officieus vinden deze experimenten tot op de dag van vandaag plaats.

In 1954 besluit men voor secnario B omdat men denkt dat A en C volstrekt onhaalbaar zijn. President Kennedy denkt hier na zijn aantreden als President van Amerika heel anders over. Hij is de eerste President op aarde, die gelooft dat de mensheid het volgende millennium kan overleven door een mentaliteits- ofwel bewustzijnsverandering. Dit kost hem zijn aardse leven in 1963.

1960- 2013 Na de moord op President Kennedy (gelijke rechten voor blanken en zwarten, Sierra Club Movement, Apollo project, Man op de Maan, Milieubeweging, Vrouwenbeweging, Transitie van atomen naar bits en bytes en de brenger van een Nieuw bewustzijn), ontstaat de grote bewustzijnsverandering op basis waarvan een geheel nieuwe (cold) fusie technolgie ontstaat en zaken zoals Unity devices, Bandwidth transtion vehicles, Rife frequency generators, Wilhelm Reich Orgon Motors, Free energy devices, Mind control equipment, Scalar weapons, Orbitally rearranged monatomic elements, Zero time references, Time locks, Microchips, Nanotechnolgy, etc.

1963 - De Amerikaanse overheid besluit officieel 20 jaar na het Philadelphia Experiment (en de dood van Kennedy) alle ruimte/ tijd experimenten in o.a Los Alamos, White Sands, Montauk en Denver te staken, omdat de scheur steeds groter wordt en bijna niet meer te beheersen is met een modern bewustzijn.

1969 - De eerste mind-control en space/ time experimenten op basis van o.a de SAGA radar worden uitgevoerd op basis van de Philadelphia en Phoenix experimenten.

1983 - De USS Eldridge verschijnt 40 jaar na het Philedelphian Experiment in Montauk, New York. Het bioritme van de aarde welke om de 20 jaar zijn cyclus op 12 augustus beeindigd wordt door externe factoren verstoord.

1985 - Achttien uur live televisie (Live-Aid) over honger in de wereld, welke door 2 miljard mensen werd bekeken. Tegelijkertijd is de prijs om Colloidial Silver te maken gezakt tot centen in plaats van duizenden guldens per liter.

1986 - Tsjernobyl doet de wereld beseffen dat kernsplitsing alleen maar tot dood en ellende kan lijden. Meer dan 800.000 leukemie slachtoffers zijn te betreuren en het eind is nog steeds niet in zicht.

1990 - De val van de Berlijnse Muur. 137 landen tekenen op de Wereld Klimaat Conferentie een accoord inzake de verlaging van Co2 uitstoot. Tegelijkertijd tekenen 22 landen in Europa een accoord inzake de nucleaire en conventionele wapenvermindering. Het jaar 1990 opent de weg naar een mogelijke vreedzame toekomst.

1994 - Het einde van de Apartheid in Zuid-Africa. Internet (fysieke zenuwstelsel) geeft aan iedereen de mogelijkheid, om kennis te nemen van de informatie die tot dit jaar alleen beschikbaar was voor de "happy" ofwel rijke meerderheid van de wereldbevolking.

1996 - Vanaf dit jaar wordt de 3 ½ D Stealth technolgie op grote schaal uitgetest in o.a Irak, Joegoslavie etc.

2000 - Op 22 april 2000 roepen President Clinton, Prins Charles, De Verenigde Naties, De Wereld Bank, Greenpeace en vele andere wetenschappers en prominenten op "Earth Day" de wereld op om de aarde voor onze kinderen te redden.

2000 - Tot 5 mei 2000 was de TV de grootste uitdrager van het moderne bewustzijn. Na 5 mei ontstaat een eenheids net (UniNet ofwel eenheids bewustzijn) waarin iedereen die nieuw bewust is, informatie kan uitwisselen. Op dit moment zijn meer dan 3 miljard + 1 mensen onder- of hogerbewust op dit netwerk aangesloten.

Besef echter goed dat een nieuw bewustzijn nooit van buiten (hoofd/denken) maar altijd van binnen (hart/geweten) ontstaat. Iedere mens van vandaag bepaald nog steeds door haar/zijn keuzes de toekomst van zichzelf en de kinderen die ook hun toekomst zijn.

30.5.6 UNINET HET NETWERK VAN EEN NIEUW BEWUSTZIJN

Tussen 1960-1963 werd het startsein gegeven voor de bouw van een nieuw bewustzijn. Op 5 mei 2000 werd de democratische grens bereikt, waarbij de meerderheid van de wereldbevolking heeft gekozen voor dit nieuwe bewustzijn. Willen we vandaag voorkomen, dat het voor de zoveelste keer uit de hand loopt, dan is het tijd voor een collectieve ofwel massale bewustzijnsverandering. Bewustzijnsverandering staat hierbij gelijk aan natuurlijke evolutie. Natuurlijke evolutie is gebaseerd op de individuele en collectieve keuzes, die een mens, gezin, familie, buurtschap, wijk, gemeente, provincie, land, wereld etc. maakt inzake haar toekomst. Kiezen zij voor het nieuwe bewustzijn, dan zullen de komende jaren zeer rustige en vredige jaren worden. Kiezen zij echter voor het moderne bewustzijn tijdens de overgang, dan zou het er wel eens hard aan toe kunnen gaan. Wanneer wij als mensheid beseffen dat de natuur altijd geleidelijk veranderd en alleen de mens dit geleidelijke proces kan verstoren in hectische bewegingen door ons denken, doen en zijn, dan zal alleen de huidige mensheid bepalen hoe de overgang naar een nieuw tijdperk eruit zal zien. Vandaag ziet de wereld eruit zoals de mensheid hem wil zien door haar denken, doen en zijn. Wanneer we hier gelukkig mee zijn dan hoeft er niets te veranderen. Wanneer we hier ongelukkig over zijn dan wordt het tijd dat de zwijgende meerderheid opstaat om de nieuwe waarheid te vertellen voordat het te laat is. Alle veranderingen beginnen immers bij EEN nieuw bewust mens welke zegt STOP: Genoeg is genoeg. Ik maak geen afspraken en deals meer, maar doe het alleen als voorbeeld voor mijn man, vrouw, kinderen, familie, buurtschap, wijk, gemeente, provincie, land, wereld etc. Een goed voorbeeld doet immers altijd goed volgen!

Nieuwe progressieve evolutie = bewuste keuzes van individuen en collectief die de toekomst zullen bepalen.

Moderne degressieve evolutie = recht van de sterkste en natuurlijke selectie, keuzes waaraan de mens schijnt te kunnen doen om haar toekomst te veranderen.

Om uw onderwijs, cultuur, wetenschappen, sociale zaken, werkgelegenheid, staatsschuld, verkeer en waterstaat, gemeente en provinciefondsen, defensie, Europese Unie, volksgezondheid, welzijn, sport, buitenlandse zaken, justitie, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieubeheer, binnenlandse zaken, financien, landbouw, natuurbeheer, visserij en economische zaken te veranderen, zult u eerst uw bewustzijn moeten veranderen.

30.5.7 BIJ IEDER TIJDPERK HOREN VERHALEN EN LIEDEREN

In de vorige hoofdstukken heeft u het verhaal van de nieuwe tijd al kunnen lezen. Dit nieuwe verhaal geeft aan alle individuen en groepen richting aan de ontwikkeling van het nieuwe bewustzijn. Het beantwoord niet alleen waarom, wanneer, waar, wat, wie maar vooral hoe. Dit hoe is namelijk in een zodanige vorm gegoten, dat iedereen het vandaag kan toepassen en oefenen in denken, doen en zijn. Wanneer voldoende mensen dit verhaal begrijpen, (nu al de helft van de wereldbevolking) volgt op een zeker moment (breekpunt) een gigantische bewustzijnsverandering. Deze tijd komt steeds dichter bij omdat het bereiken van een kritieke massa al op 5 mei 2000 wereldwijd heeft plaatsgevonden. We zitten dus letterlijk met alle mensen op het kookpunt van het moderne-, naar het nieuwe bewustzijn. De vraag is alleen of we dit kookpunt snel laten afkoelen in een nieuw bewustzijn dat de toekomst van onszelf en onze kinderen zal bepalen, of dat we de wereld in de komende jaren nog even door laten sudderen. De weeën van het nieuwe tijdperk zijn al begonnen. Bent u klaar voor een bewuste evolutie. Een evolutie waarbij u vanaf vandaag mede de verantwoordelijkheid draagt over de toekomst van uzelf en uw kinderen. Wanneer u klaar bent zullen zaken als zelf-realisatie, zelf-regeneratie en zelf-genezing heel gewoon worden, omdat we er simpelweg het bewustzijn voor hebben en de vrije tijd voor genomen hebben.

30.5.8 DE LERAREN VAN HET NIEUWE BEWUSTZIJN

In de overgangs ofwel chaos fase (fase 2) is er niet een leraar maar zijn alle mensen leraren. Deze leraren leren niet alleen aan anderen wat zijzelf nog moeten leren maar geven op hun weg naar het nieuwe bewustzijn het goede voorbeeld op hun bewustzijnsniveau. Dit wil niet zeggen dat het ene niveau beter is dan het anderen niveau omdat we uiteindelijk onszelf allemaal uit de eenheid geschapen hebben en hierin weer terug zullen keren. Iedereen is dus altijd gelijk ongeacht het niveau waarin hij zich op enig moment in ruimte en tijd bevind. Wanneer we echter praktisch kijken zal een timmerman beter met een andere timmerman kunnen praten, een dokter met een anderen dokter, een boer met een andere boer, een christen met een andere christen, een ondernemer met een andere ondernemer, een professor met een andere professor etc. omdat zij elkaar beter begrijpen. Het uitgangspunt is dat meer bewuste mensen op hetzelfde niveau een betere kans hebben om elkaar te informeren dan mensen van verschillende niveaus. Ofwel een dolfijn zal niets begrijpen van de uitleg van een mens. Een kind van 6 jaar zal niets begrijpen van de uitleg van een 50 jarige kernfysicus. Belangrijk is echter wel dat u naast het geven van een hoger bewuster voorbeeld voor uw groep ook de volledige ofwel 100% waarheid verteld. Iedere leraar beseft dat alleen de volledige waarheid helpt en niet een deel van de waarheid. Deals, 50/50, Win/Win opties etc. zijn uit den boze omdat zij die nog minder bewust zijn hier niets aan hebben en alleen maar bevestigd worden in hun eigen illusies met als gevolg dat ze stil blijven staan in hun eigen bewustzijns niveau. Ja de 100% waarheid (2 kanten van de medaille) doet soms pijn om te horen maar start altijd het bewustzijns ontwikkelingsproces. De halve waarheid is echter niet meer dan een leugen om de goede lieve schijnbare vrede te behouden ofwel uw naaste dom en onwetend te houden. Halve waarheden per bewustzijns niveau hebben geen enkel nut omdat zij de mens gevangen houden in angsten, leugens, pijn, ziekte en ellende. Vertelt u al 100% de waarheid?

30.5.9 NATUURLIJKE EVOLUTIE VOLGENS EEN NIEUW BEWUSTZIJN

Zij die op basis van alle verhalen gekozen hebben om bewust het nieuw tijdperk in te gaan, zullen geheel anders kijken naar deze grote overgang. Niet angst maar liefde. Niet wantrouwen maar vertrouwen. Niet ongeloof maar geloof. Niet het recht der sterkste maar het recht der rechtvaardige etc. is hun leidraad en de bril waarop zij deze veranderingen zullen aanschouwen naar een betere ofwel hoger bewuste toekomst! Bent u vandaag al gelukkig en gezond?

30.6 VERNIEUWBARE VRIJE ENERGIE IN NEDERLAND

Doelstelling: 

Het in samenwerking met innovatieve mensen ontwikkelen, bouwen en distribueren van vernieuwbare vrije gedistribueerde energie voor de bevolking, agrarische sector, bedrijfsleven en bewustzijnsparken.

Sub-doelstelling 1: 

Het vroegtijdig realiseren van de doelstellingen die de centrale overheid gesteld heeft inzake de opwekking van duurzame energie in Nederland, waardoor Nederland het predikaat voorbeeld en demonstratie project kan gaan dragen.

Sub-Doelstelling2: 

Het realiseren van een kunstzinnig en educatief energie project, dat de ontwikkeling van de diverse energievormen door de eeuwen heen belicht en naadloos moet passen binnen de kunstzinnige en educatieve nieuwe bewustzijns doelstellingen van Nederland in de 21 ste eeuw.

Sub-doelstelling 3: 

Het aansluiting zoeken bij organische projectontwikkelaars, die in de komende jaren in Nederland geheel nieuwe op het nieuwe bewustzijn gerichte eco-bouwprojecten willen realiseren.

Credo's:

 1. Nederland: Het vernieuwbare vrije energiecentrum van Europa. 
 2. Nederland: Het bewuste vrije energie land in Europa. 
 3. Nederland : Het vrije energie voorbeeld van Europa.

30.6.1 INLEIDING GEDEELTELIJK ONAFHANKELIJKE EN GEDISTRIBUEERDE ENERGIEVOORZIENING

De huidige energievoorziening in ons land is gebaseerd op het concept van gecentraliseerde energie opwekking en de distributie van deze energie via een duur hoogspannings netwerk. Met de komst van de energiecentrales loste men de problemen van luchtvervuiling en ontbossing op die door het lokaal stoken van kolen, turf en hout steeds meer voorkwamen in Nederland. Tevens voorkwam de centrale investering de noodzaak, om als individueel huisgezin of bedrijf een dure en relatief zeer grote energiecentrale aan te schaffen. Dat er tijdens de opwekking en transport veel energie verloren ging, nam men in die tijd voor lief. Later zijn hier ook nog als nadeel de storingsgevoeligheid, nucleaire centrales en electromagnetische straling bijgekomen, waarvan de eerste nadelig is voor de produktiviteit en de andere twee de directe omgeving behoorlijk kunnen belasten.

Het werd begin tachtiger jaren dan ook de hoogste tijd, het gehele concept van energie opwekking en distributie op de helling te zetten. In de eerste jaren bleef het echter bij niet op elkaar afgestemde pogingen op de gebieden van reguliere en duurzame energie, om alles nog beter, zuiniger en schoner te maken. Pas in de negentiger jaren kwamen vooral de oliemaatschappijen erachter, dat olie en aardgas niet voor eeuwig uit de grond zullen blijven komen en dat o.a. volgens de Gasunie rond 2015 een kritiek punt bereikt zal worden tussen vraag en aanbod. Hierdoor gingen de overheid, grote oliemaatschappijen en energiebedrijven serieuzer kijken naar het alternatief duurzame energie. Dit resulteerde in gigantische wind- en zonne-energie projecten over de gehele wereld. Recentelijk is men echter tot de conclusie gekomen dat alles wel heel mooi werkt, maar dat de cijfers een ander beeld geven van duurzame energie projecten. De opstart kosten zijn nog steeds veel te hoog en de terugverdientijd te lang. Om hier een oplossing voor te vinden werd besloten om beide systemen aan elkaar te koppelen waardoor de overcapaciteit van de duurzame energie systemen teruggeleverd kon worden aan de energiebedrijven. Tevens stelde de overheid een aantal subsidies ter beschikking om het gebruik van duurzame energie te bevorderen. Door dit terugleveren van energie en de overheidssubsidies, kon de terugverdientijd al aardig verkort worden. Maar ook deze laatste stap was niet voldoende om voor een doorbraak te zorgen op het gebied van duurzame energie in Nederland.

30.6.2 HET "VERNIEUWBARE VRIJE ENERGIE CONCEPT

Binnen het Vernieuwbare Vrije Energie Concept staan (gedeeltelijke) onafhankelijkheid en gedistribueerde energie voorziening centraal, omdat dit de twee grootste problemen bij de huidige acceptatie en invoering van volledig afhankelijke en gecentraliseerde duurzame energie vormen wegneemt. Deze problemen laten zich in het volgende rijtje samenvatten:

 1. De investeringen per gecentraliseerde duurzame energie centrale zijn hoog.
 2. De onderhoudkosten van een gecentraliseerde duurzame energie centrale zijn hoog.
 3. Het verlies van energie tijdens het transport is hoog
 4. Gecentraliseerde duurzame energie centrales zijn moeilijk uit te breiden en/of te verplaatsen.
 5. Gecentraliseerde duurzame energie centrales moeten voldoen aan allerlei wetgeving en vergunningen die de invoering vertraagt en extreem duur maakt.
 6. Gecentraliseerde duurzame energie centrales kunnen de horizon vervuilen door hun afmetingen.
 7. Gecentraliseerde en gereguleerde duurzame energie centrales nodigen geen concurrentie uit,waardoor de implementatie van technologische innovaties steeds achter blijven bij de ontwikkelingen in de markt. Het zijn echter juist deze innovaties die de terugverdientijd kunnen terugbrengen tot aanvaardbare investeringen.
 8. Een storing in een gecentraliseerde duurzame energie centrale is zeer moeilijk op te vangen, waardoor het gehele (distributie)netwerk kan uitvallen. Wat gebeurt er met een boerenbedrijf dat zijn koeien niet meer twee keer per dag kan melken als de stroom uitvalt.
 9. Zeer sterke electromagnetische straling bij zowel de hoogspanningskabels als verdeelhuisjes.

De hierboven geschetste problemen zijn nagenoeg allemaal op te vangen binnen het Vernieuwbare Vrije Energie concept:

 1. De eenmalige hoge investering vooraf wordt vervangen door een investering per huisgezin en/of bedrijf. Overcapaciteit per huisgezin of bedrijf (unit) kan tegen vergoeding teruggeleverd worden aan de buurman of het energiebedrijf. Iedere unit is een op zichzelf staand mini energiebedrijf geworden, dat opgenomen is binnen het netwerk van haar buren en grote broer.
 2. Ieder huisgezin en/of bedrijf is in staat door collectieve bewustzijns verhoging de eventuele reparatie werkzaamheden zelfstandig uit te voeren, waardoor een centrale onderhoudsorganisatie overbodig wordt. Het door de Vernieuwbare Vrije Energie bedrijf geleverde vernieuwbare vrije energie pakketten, worden allemaal gefabriceerd door de meest toonaangevende energie- en technologiebedrijven in de nieuwe wereld, bestaan uit standaard onderdelen en zijn door het gebruik van vrije energie onderdelen nagenoeg onderhoudsvrij.
 3. Er is bijna geen energieverlies tijdens het transport omdat de afstanden tussen de plaats van opwekking en gebruik minimaal zijn.
 4. Alle Vernieuwbare Vrije Energie pakketten zijn schaalbaar en modulair uitbreidbaar. Heeft een huisgezin dus meer energie nodig dan kan er op de doe-het-zelf manier een module bijgeplaatst worden.
 5. Omdat de Vernieuwbare Vrije Energie pakketten binnen de wet en regelgeving vallen, zijn dure en tijdrovende vergunningen vaak overbodig.
 6. Door hun afmetingen veroorzaken de Vernieuwbare Vrije Energie pakketten geen horizonvervuiling.
 7. Het Vernieuwbare Vrije Energie bedrijf maakt gebruik van de laatste technologische ontwikkelingen, waardoor nieuwe standaards gezet kunnen worden wanneer het gaat om gebruikskosten en terugverdientijd.
 8. Wanneer er een unit uitvalt blijven alle ander units gewoon doordraaien. Ieder huisgezin en/of bedrijf dat het basis Vernieuwbare Vrije Energie pakket aanschaft is (gedeeltelijk) onafhankelijk geworden van de centrale energievoorziening. De pakketten zijn ook eenvoudig koppelbaar van huisgezin naar huisgezin en van bedrijf naar bedrijf op een industrieterrein.
 9. De Gasunie en energiebedrijven kunnen echter wel een belangrijke rol blijven spelen bij het ontwikkelen, samenstellen, fabriceren en distribueren van zowel de Vernieuwbare Vrije Energie pakketten als de distributie van de overcapaciteit per huisgezin, bedrijf etc.
 10. De door de zonne- en windenergie gegenereerde overcapaciteit wordt in fase 2 via electrolyse duurzaam opgeslagen in waterstof. De door volledig vrije energie opgewekte overcapaciteit wordt in fase 2 via een step-up procedure opgeslagen in de ionosfeer of middels een step-down procedure in aluminium containers.
 11. Door de toevoeging van fuel-cell en gas micro-cogeneration zijn wij vandaag in staat bij gebruikmaking van o.a. aardgas de emissie van Co2 met 40% te beperken, de efficiency in het gebruik van fossiele brandstoffen met 160% te verhogen en een besparing aan brandstof van 35% te bereiken. Wanneer we de fuel-cell en micro-cogeneration technologie dus koppelen aan zonne- en wind energie dan zijn nog grotere besparing te bereiken. Hybride Groene energie is door dit concept voor het eerst goedkoper geworden dan reguliere energie hetgeen een doorbraak is te noemen binnen de energiewereld in Europa.
 12. Door de introductie van gedistribueerde vrije energie centrales wordt de Co2 uitstoot en vervuiling tot 0% teruggebracht. 13. Nagenoeg geen electromagnetische straling, omdat wisselstroom (220 volt 50Hz) vervangen wordt door gelijkstroom van 12-24 volt en/of vrije energie en er alleen van omvormers gebruik gemaakt wordt wanneer dit voor de zwaardere toepassingen nodig is.
 13. Vrije energie zal in de komende jaren via een Enernet verspreid worden zodra het nieuwe collectieve bewustzijn hier aan toe is.

Met de hierboven genoemde (gedeeltelijke) onafhankelijkheid, wordt dus bedoeld dat Nederland na het jaar 2000 stapsgewijs in staat moet zijn, steeds meer op een milieu verantwoorde manier in haar eigen energie behoeften te voorzien. Met de teruglevering van schone eco energie aan buren en de energiebedrijven wordt tevens bewerkstelligd, dat ook mensen die niet beschikken over een eigen Vernieuwbare Vrije Energiecentrale, kunnen beschikken over deze schone energie. Dit streven past volledig binnen de beleids nota, zoals de derde energienota van Wijers van zowel de centrale overheid als van de energie bedrijven in Nederland. Beide partijen hebben immers de doelstelling dat voor 2020 minimaal 10% van de energiebehoefte in Nederland met duurzame energie moet worden gedekt. De Nederlandse overheid streeft er bijvoorbeeld naar, dat er in 2010 circa 400.000 zonneboilers zijn geplaatst en in 2020 een miljoen. Zonder de hulp van de provinciale en gemeentelijke overheid in samenwerking met het bedrijfsleven, is deze ecologische doelstelling niet haalbaar. Wanneer dus het huidige op centralisatie gebaseerde concept van energie voorziening uitgebreid wordt met het door De Stichting ontwikkelde (gedeeltelijk) onafhankelijke en gedistribueerde concept, dan ontwikkelen we in Nederland als eerste een hybride energie systeem dat naar twee kanten energie kan leveren. Hierdoor zal de bevolking en het bedrijfsleven zich niet alleen meer bewust worden van wat er allemaal al niet komt kijken bij het opwekken en distribueren van energie, maar wordt Nederland het eerste land dat haar energie risico kan opvangen in geval van calamiteiten. Door de steeds groter wordende complexiteit van energiecentrales, komen incidenten zoals in Utrecht en Leiden, immers steeds vaker voor in Nederland. Wanneer we hier ook nog de Natuurrampen van de afgelopen tijd bij optellen, wordt het de hoogste tijd dat we een op meer risico spreiding gericht energie beleid gaan volgen in de komende jaren. Terugverdientijd calculaties inzake duurzame energie zullen in de toekomst dan ook de down-time costs en een risico factor moeten opnemen in hun berekeningen. Ons uiteindelijke doel blijft natuurlijk de ontwikkeling, produktie en distributie van volledig vrije energie centrales bij de particulier en het bedrijfsleven zoals deze ooit 100 jaar geleden door o.a. Tesla voorzien zijn.

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER IN HERHALING VALLEN OF BESLUITEN WE ONZE TOEKOMST PROGRESSIEF TE VERANDEREN