home

 

DE GROTE BEWUSTZIJNSVERANDERING
VAN DUISTERNIS NAAR LICHT

DIMENSIE 33
(januari 2001)

DE ONTMASKERING VAN ONZE GEPOLARISEERDE MELKWEG 1

 • 33.  VOORWOORD
 • 33.1 HET SCHEPPINGSPLAN VAN DE TIRAN 1
 • 33.1.1 OPKOMST EN ONDERGANG VAN HET ORION KEIZERRIJK 2
 • 33.2 INTERDIMENSIONALE MECHANICA: HET ATOOM 10
 • 33.2.1 DE LANDING 11 3
 • 3.3 ONTMOETING MET UW EERSTE ZELF 14
 • 33.3.1 WAT IS NU PRECIES EEN SOUL-MATE 14 3
 • 3.4 HET CONCEPT DER NIEUWE VERDICHTING EN VERLICHTING 15
 • 33.4.1 WELKE ADVIEZEN ZOUDEN WIJ AAN IEDERE SCHEPPER WILLEN GEVEN 16
 • 33.5 MAGIEL DE WITTE ENGEL 16
 • 33.5.1 DE NIEUWE VERLlCHTING VOLGENS DE WITTE ENGEL 16
 • 33.6 DE NIEUWE INZICHTEN: HET VERVOLG 17
 • 33.6.1 ALGEMEEN 17
 • 33.6.2 ONTMANTELING ORION VERLEDEN 18
 • 33.6.3 ANGSTEN EN OBSESSIES 19
 • 33.6.4 DE KEUZE TUSSEN POSITIEVE EN NEGATIEVE GEDACHTEN 19
 • 33.6.5 REGENERATIE 19
 • 33.6.6 TIJD EN RUIMTE 20
 • 33.6.7 GELOOF EN ONGELOOF 20
 • 33.6.8 VRIJHEID 20
 • 33.6.9 TOT SLOT 21
 • 33.7 ONDERBEWUSTZIJN, HOGERBEWUSTZIJN EN EENHEIDSBEWUSTZIJN 21

DE ONTMASKERING VAN ONZE GEPOLARISEERDE MELKWEG

VOORWOORD

In de analen van de Pleiaden (HET ZEVEN GESTERNTE) staat geschreven dat wederom een van haar puber zoons zichzelf beter wilde leren kennen en in dit proces de hogere dimensies verliet om dimensie na dimensie terug te vallen op aarde welke de laagste dimensie met een vrije wil in dit melkwegstelsel vertegenwoordigd. Aangezien iedere ouder geduld heeft met zijn kinderen ofwel zichzelf kon deze zoon 19 miljoen jaar zijn gang gaan buiten de hogere dimensies. Op een gegeven moment maakte hij het echter wel heel erg bond. Behalve het feit dat hij door zijn negatieve scheppingen de volledige migratie van deze melkweg van 3D naar 4D+ tegenhield (je kan immers alleen maar als EEN geheel migreren) begon hij ook nog eens een Orion Keizerrijk (HET ZES GESTERNTE) te stichten waarbij hij alle macht en controle naar zich toetrok en als een ware Tiran over zijn Tweede Zelf (zie hieronder) ofwel kinderen en kleinkinderen begon te heersen. Dit overheersen vond zijn oorsprong in het feit dat hij zich in zijn waanzinnige pubertijds gedachten boven zijn oude volledige zelf ofwel eenheid stelde.

33.1 HET SCHEPPINGSPLAN VAN DE TIRAN

Zoals iedere puber had ook deze puber een plan. Een super intelligent plan volgens zijn eigen zeggen dat voorgoed een einde zou maken aan de toch wel behoorlijk achterlijke manier waarop zijn ouders ofwel oude zelf geleefd hadden. Het scheppingsplan dat deze puber in al zijn hoogmoed begon te scheppen (het ik hou mezelf voor de gek programma tegen beter weten in) bestond uit een 6 tal onderdelen:

1. Het volledige blokkeren van de energie en informatie uitwisseling tussen de vierde en derde dimensie. 2. Het opvoeden c.q. hypnotiseren van de uit zijn Tweede Zelf opgewekte kinderen in het door hem ontwikkelde omgedraaide 3D geloof. 3. Het uit schijnbaar vrije wil aan zijn kinderen opleggen van post hypnose suggesties waardoor zij het hele hypnose proces zouden vergeten en de 3D wereld als enige wereld zouden (h)erkennen. 4. Het opzetten van een "Mind Control" centraal computercentrum waarmee alle kinderen, kleinkinderen werden verbonden, welke de hypnose c.q. opvoeding c.q. programma's in stand zou houden en tijdloos zou blijven uitzenden binnen het door hem geschapen Keizerrijk. 5. Het op vol automatisch zetten van dit proces "Automatic Loup" waardoor het geheel zich continue zou blijven verversen op basis van hetzelfde geloof. 6. Het verspreiden van het enige ware uiterlijke geloof (ik draai alles om) buiten het Keizerrijk wanneer dit krachtig genoeg zou zijn om de confrontatie met zijn ouders ofwel oude zelf aan te gaan.

33.1.1 OPKOMST EN ONDERGANG VAN HET ORION KEIZERRIJK

Ad 1: Dit is de belangrijkste daad die de puber stelde. Zonder de volledige ontkoppeling van de vierde dimensie ofwel volledige herinnering en directe communicatie met zijn ouders ofwel oude zelf (zelfontkenning) zou zijn scheppingsplan van volledige macht en controle immers gedoemd zijn te mislukken. De belangrijkste computerafdeling in zijn Keizerrijk was dan ook de afdeling die de BLOKKERINGS PROGRAMMA'S schreef. In eerste instantie schreef hij natuurlijk zelf het eerste blokkerings programma waarna zijn door hypnose gehersenspoelde kinderen uit hem de opdracht kregen om deze generatie na generatie steeds verder omlaag van 3,9999D naar 3D te verfijnen en in stand te houden. Hoe beter deze neerwaarts gerichte verfijning immers zou zijn des te verder zijn nageslacht zou afstaan van de poort naar ofwel herinnering aan de vierde dimensie. Je kunt dit als het ware zien als een electromagnetische vortex ontkoppeling (splitsing) van 4D isothopen en 3D atomen waardoor de klep tussen 3D en 4D tijdelijk g esloten werd voor een hele nevel of zonnenstelsel.

In al zijn waanzin was hij echter vergeten dat niet alleen hijzelf maar ook alle uit hem geschapen kinderen en kleinkinderen uitgerust waren met een 4D programma (hart en geweten) dat niet uit te wissen was. Voor alle duidelijkheid vermelden wij dat dit soort puberale scheppingsplannen in iedere melkweg in meer of mindere mate plaatsvinden. Dit is dus niet de enige puber in dit eindige universum die de migratie van 3D naar 4D tegenhoudt van zichzelf in de vorm van een heel melkwegstelsel welke de door hem gecreerde wereld om hem heen is.

Ad 2: Toen het door hemzelf geschreven blokkerings programma klaar was werd het tijd om iets buiten ofwel uit zijn 4D zelf te creeeren. De beste manier om dit te doen is natuurlijk om een gepolariseerd spelletje te creeren waarin je zelf de hoofdrol speelt maar toch alle touwtjes in handen houdt. Dit was vrij eenvoudig te doen door jezelf in twee delen te splitsen. Het eerste deel (4D zelf) als alleswetende vader, machthebber en controleur die als speler fungeerde en het tweede deel (3D afgescheiden zelf/nageslacht) dat als speelgoed zou gaan dienen binnen dit 4D/3D spel. Door het tweede deel steeds verder af te splitsen ontstonden door de miljoenen jaren heen steeds meer variabelen c.q. levels c.q. dimensies in de vorm van mensen, dieren, planten en mineralen welke bijna geheel ontkoppeld waren van de vierde dimensie. Door deze steeds verdergaande ontkoppeling was het opvoeden c.q. hypnotiseren in dit nieuwe 3D geloof een fluitje van een cent geworden omdat de individuele afgesplitste kinderen en kleinkinderen in het geheel niet meer over wat voor samenhangende energie en informatie dan ook beschikte laat staan een volledige herinnering aan de vierde dimensie laat staan de eenheid hadden. Om de herinnering aan de vierde dimensie nog verder te ondermijnen en manipuleren werd een BESTURINGS ofwel CONTROLE PROGRAMMA en een aantal SPEL PROGRAMMAS ontwikkeld welke lijnrecht (omdraaien) tegenover de relatieve waarheid van de vierde dimensie stonden. De relatieve 4D waarheid van de 27 geestelijke stress oplossers werden dan ook vervangen door de relatieve 3D waarheid van de 27 geestelijke stress veroorzakers.

Deze beslissing was van uitermate groot belang omdat alleen op deze manier alle macht middels controle en manipulatie in een 3D hand gehouden kon worden. Het is immers alleen in een wereld waar de 27 3D stress veroorzakers zijn afgescheiden van de 27 4D stress oplossers mogelijk om zijn afgescheiden zelf te belonen met SNEL en TIJDELIJK 3D genot in de vorm van EGO, No.1 zijn, macht, carriere, status, prestige, geld, spelletjes, spanning, sensatie etc. en te straffen met ANGST, ongeluk en ziekten. In een wereld waar het afgescheiden zelf bewust is van beide werelden werkt een dergelijk belonings en strafsysteem immers niet meer omdat je beter weet. Door deze afscheiding werden de angst om te falen en de hieruit resulterende relatieve minderwaardigheid generatie na generatie doorgegeven. Natuurlijk werden zij die het meest trouw waren aan het omgedraaide geloof en succesvol waren in het verspreiden en in stand houden ervan het best beloond in hun afgescheiden 3D wereld.

Besef bij dit alles dat iemand die zich tijdelijk loskoppelt van het volledige zelf ofwel de eenheid in feite met zichzelf aan het spelen is en met niemand anders en dit spelletje dimensie na dimensie identiek maar met steeds minder intelligente vrije energie herhaalt van Eenheid/ND, .. 7D/6D, 6D/5D, 5D/4D, 4D/3D. De afgesplitste delen komen immers allemaal uit dit oude volledige eenheidszelf voort. Door de blokkerings programma's schep je alleen de illusie dat er iets buiten jezelf staat terwijl dit in feite helemaal niet het geval is. Alleen zij die stoppen met spelen ofwel de 27 stress veroorzakers (3D) en 27 stress oplossers (4D) weer in hun oude ofwel volledige zelf c.q eenheid oplossen zullen weer gaan inzien wie zij werkelijk zijn (geweest). In een spelletje kan je dus ook nooit perfect worden omdat een spel niet geschapen is om perfect te zijn maar alleen om te spelen. Perfectie kan alleen bestaan in een wereld zonder gevolgen dus in een wereld waar je niets meer vastpakt maar alleen ervaart.

Ad 3: Natuurlijk moest er wel gezorgd worden voor het feit dat van dit hypnotiseren bij zijn tweede zelf ofwel kinderen, kleinkinderen etc. niets meer bekend zou zijn. Zo zou het immers net lijken alsof er alleen maar een 3D wereld bestond en niet een nep spelletjes wereld die naast de vier dimensionale wereld gebouwd was. De enige mogelijkheid om dit te bereiken was door zijn eerste zelf volledig los te koppelen van zijn tweede zelf (fig 32). De twee eenheid ofwel soul-mates werden uit elkaar gerukt en letterlijk in twee onder elkaar liggende dimensies gedumpt. De puber begon bij deze post hypnose stap zichzelf dus pas echt voor de gek te houden. Al spelende kwam hij zelfs zover dat hij zijn tweede zelf niet meer als zichzelf beschouwde maar meer als een gevoelloos stuk speelgoed waar je mee kon doen wat je maar wilde. Het tweede zelf begon zich in dit proces dan ook beter te voelen (EGO) dan het eerste ofwel eenheids zelf.

Ad 4: Om deze illusie die nu voor het tweede zelf de enige waarheid was geworden in stand te houden ontwierp hij een centrale 3D "Mind Control" computercentrum welke de geboden en wetten van dit nieuwe 3D geloof continu zou verkondigen ofwel uitzenden aan hen die aan deze centrale computer gekoppeld waren. In de begintijd van de Orion schepping toen de technologie nog grotendeels op de 3,9999 ste dimensie werd gebaseerd was dit vrij eenvoudig omdat alle DNA bij de voortplanting automatisch voorzien werd van een afstem, ontvangst, verzend, opslag, transformator, geleidings en besturingsmechanismen dat op basis van interactieve straling ofwel frequenties werkte ongeacht het feit waar het DNA zich binnen zijn schepping bevond. Later toen het geheugenverlies van de puber schepper c.q. speler steeds meer toesloeg en er door nog meer splitsing en verdichting steeds meer energie en informatie verloren ging was de centrale computer van het tweede zelf genoodzaakt om meer grove "Mind Control" technieken toe te passen om zijn schepping in stand te houden. Zo werd er in de nadagen van het Orion Keizerrijk Spel vooral gebruik gemaakt van projecties, nanochips en kristallen welke op of in de belangrijkste energie en informatiecentra van de mens gericht of geplaatst werden.

Vooral de 7 belangrijkste vortexen (chakra's) waren het doel van deze projecties en implantaten. Voor een fijnere besturing werden ook electroden ingebracht in de ruggenwervel en overige interdimensionale vortex knooppunten van het 3D lichaam. Een rudimentair overblijfsel in deze tijd zijn de gekeurde stippen welke dus eens nanochips en kristallen waren bij het Hindu kasten systeem in India. Meer moderne vormen zijn tegenwoordig de microchips die bij mens en dier ingeplant worden, pin-passen, chipknips, internet aansluitingen, TV, PC, radio en eigenlijk alle op 3D gericht broadcasting en singlecasting (on-demand) media welke niet meer is dan propaganda voor de op beloning en straf gebaseerde 3D levensstijl. Het wordt dan ook in de komende jaren oppassen dat we ons onder het mom van mooie sierraden, fraaie piercings en gebruikersgemak opnieuw laten verlijden tot deze "Mind Control" implantaten ofwel in herhaling vallen.

Het mag duidelijk zijn dat in een dergelijke door de centrale computer gestuurde 24 uurs samenleving de bespeler van de centrale computer de baas is en de mensen die uit dit tweede zelf zijn voortgekomen niet meer dan robots zijn welke de hele dag gemanipuleerd worden door de programma's (op de 27 stress veroorzakers gebaseerde negatieve gedachten) die voor hen op dat moment geladen waren. Wanneer een dergelijk computer echter uitgezet zou worden veranderd iedereen die eraan gekoppeld is in een willoze robot ofwel zombie. In een dergelijk schepping heeft immers geen leven bestaan maar alleen manipulatie die door de schepper aan zichzelf verkocht wordt als de beste vorm van leven. In een dergelijke schepping heeft het tweede zelf eigenlijk zijn eerste zelf vermoord waardoor hij als dit spel maar lang genoeg duurt in alle eenzaamheid onwetend zal achterblijven.

Ad 5: Aangezien de levensduur van een mens steeds korter wordt naarmate hij zich lager beweegt in een onnatuurlijk lagere dimensie was het nodig om een 3D REGENERATIE PROGRAMMA c.q. mechanisme in het leven te roepen om het 3D geloof van angst en schuldgevoel in stand te houden. Dit werd gevonden door de bouw van een voor de 3D wereld onzichtbare astrale wereld naast de zichtbare fysieke wereld. In deze tijdelijke tussenwereld werden de gehypnotiseerde kinderen en kleinkinderen uit de puber verder opgeleid in het vak en konden zij hun lusten en lasten nog verder botvieren voordat zij hun rol in de materie weer gingen vervullen. In dit volautomatische proces waar fysieke wereld en astrale wereld elkaar telkens weer leven na leven opvolgen wordt bereikt dat het scheppingsproces niet tot stilstand kwam binnen het Orion Keizerrijk Spel. Een ander voordeel van dit regeneratie programma was dat eventuele fouten in de programmering afgedaan konden worden met het verwijzen naar het geloof in een almachtige onzichtbare.

Ad 6: Het uiteindelijk doel van de puber was natuurlijk om alle dimensies en het liefste de eenheid over te nemen van zijn vader en moeder en de rest van de familie. Hoe dieper hij zakte in zijn eigen schepping hoe meer hij in zijn eigen leugens ging geloven. De energie en informatie die tot hem kwam werd immers steeds gebrekkiger. Toen het spel dan ook bijna uit was en we praten hier over ongeveer 18 miljoen jaar nadat hij met zijn scheppingswerk van de derde dimensie was begonnen besloot hij tot de aanval over te gaan. Grote eskaders ruimteschepen verlieten de Orion Nevel richting de Pleiaden Confederatie. Iedere planeet die op de weg naar de Pleiaden Confederatie bezocht werd kreeg de keus om zich aan te sluiten (assimileren) of overwonnen c.q. vernietigd te worden. Dit ging niet altijd met wapengeweld maar vooral m.b.v. frequentie manipulatie. Met deze technologie konden de Orion monsters zich immers voordoen als goden voor hen die nog niet over deze technologie beschikte. Gedurende deze overgangstijd werden dan ook hele planeten en zonnestelsels bestraald met allerlei frequenties die zowel de kosmos, natuur, mensen, dieren, planten en mineralen konden manipuleren voor het hogere doel welke het uitdragen van het zes sterrige Orion 3D geloof was. Alle mensen die zich vandaag met electronica, mechanica, telecommunicatie, Internet, acupunctuur, pulsors, electromagnetische straling, computers, software programma's, energie, kristallen etc. bezig houden hebben in meer of mindere mate meegewerkt aan de ontwikkeling en gebruik van deze destructieve technologie in het Orion Tijdperk.

Mocht deze subtiele methode niet werken omdat de te overwinnen planeet zelf al over een geavanceerde technologie beschikte dan werden methoden gebruikt die we nog maar al te goed kennen uit Hitler Duitsland. Het enige verschil was dat de gebruikte middelen 1000x geavanceerder en smeriger waren en op een veel grotere schaal werden toegepast. Het geheel leek wel een beetje op een kruising van Star Wars, Star Trek, X-files en alle entertainment die u tegenwoordig in de media tegenkomt. Dus slavernij, concentratiekampen, incest, orgies, drugs, necrofilie, babyroof, verkrachtingen, kannibalisme, spionage, hersenspoeling, valse informatie, ontvoeringen, martelen, krachtvelden, clonen, dubbelgangers, medische experimenten, menselijke offers, verraad, concurrentie, moord, doodslag, sabotage, exterminatie, menselijke brandstof, uithongeren, vergiftigen, hypnose, frequentie manipulatie, etc. behoorden allemaal tot de orde van de dag.

Het duurde niet lang voordat het Orion Keizerrijk zich uitstrekte van de Orion Nevel tot de grens met de Pleiaden Confederatie welke dus eens onderdeel van hemzelf was. We kunnen deze kruistocht van het Orion geloof vergelijken met de Borg welke in de Star Trek films uitermate goed de rol van Orion strijders vertolken. Toen echter de grens met de Pleiaden Confederatie bereikt werd liep het mis. Allereerst door het feit dat de Pleiaden Confederatie uit vrije mensen bestonden die zowel de 3D als 4D werelden dus waarheid nog kende terwijl het Orion Keizerrijk eigenlijk maar een individu was in de vorm van de door de puber geprogrammeerde centrale 3D computer waaraan alleen maar willoze robots hingen. De Pleiaden mensen en hun bondgenoten bestuurde dus zichzelf als individu - met een vrije keuze voor de 27 stress veroorzakers of 27 stress oplossers - terwijl de Orion mensen en bondgenoten bestuurd werden en alleen maar de relatieve waarheid van de 27 stress veroorzakers kende. De confrontatie was dus eigelijk geen gevecht. Dit kwam vooral omdat de confederatie niet vecht maar wel beschikt over een 4D technologie welke verreweg superieur was aan de 3D technologie van het Orion Keizerrijk.

In alle barmhartigheid werden er door de confederatie - die dus begreep dat de derde dimensie ook een deel van henzelf was - een aantal ambassadeurs gestuurd. Toen deze gevangen genomen en gemarteld werden was de maat vol. De Pleiaden Confederatie welke de Orion frequentie codes al voor de confrontatie ontcijferd hadden begonnen systematisch het stralingsverkeer plat te leggen (op te lossen) waardoor al snel de Orion oorlogsmachine tot stilstand kwam en de aftocht moest blazen. Na volledig teruggedreven te zijn in de Orion Nevel zelf besloot het tweede zelf in een laatste daad van waanzin de hand aan zichzelf te slaan. Hij zette in het kader van de taktiek der verschroeide aarde de centrale "Mind Control" computer uit. Dit uitzetten van de centrale computer vond trouwens ook bijna weer op Aarde plaats op 1 januari 2000 (Millennium Software Bug). Hierdoor stierven alle Orion mensen massaal waarna zij na hun fysieke dood hun laatste vesting tegen de Pleiaden Confederatie in de astrale werelden betrokken om van daaruit tot de dag van vandaag een soort guerrilla te voeren. Na het onderstaande regeneratie c.q. zuiveringsproces zal de Orion nevel en al haar inwoners weer even verlicht zijn als de Pleiaden. En zij die zowel de verlichting als verdichting in zichzelf weer (h)erkennen kunnen dit in hunzelf oplossen om weer naar huis ofwel de eenheid te gaan.

Om te voorkomen dat deze Orion guerrilla strijders weer overal in deze melkweg zouden incarneren werden de laatste 33 planeten van het Orion Keizerrijk gekozen om deze mensen met een trouwmatisch geheugenverlies en alle uit hem voortgekomen kinderen en kleinkinderen de kans te geven om het onderdrukte en onverwerkte verleden alsnog op te lossen. U kunt een beetje vergelijken met de Engelsen die hun misdadigers in Australie opborgen. Om dit feest wederom niet al teveel uit de hand te laten lopen kwamen zijn Pleiaden ouders, broers en zusters ofwel GEHEUGEN VERSTERKERS aan zichzelf genaamd Ariesengelen welke later in ons taalgebruik verbasterd werd tot Aartsengelen tot de dag van vandaag regelmatig op bezoek om de 4D+ waarheid te verkondigen en de weg naar huis te wijzen.

Dit gebeurde zowel in de Orion Nevel (5 miljoen jaar gelden) en later op aarde in de vorm van Shamballa (1 miljoen jaar geleden), Yu (500.000 jaar geleden), Le(mu)ria met de hoofdstad Mu (156.000 jaar geleden), Atlantis (40.000 jaar geleden), Egypte (12.000 jaar geleden) en Mars etc. Deze tijdperken worden ook wel de eerste 6 landingen van een hoger- en eenheidsbewustzijn op aarde genoemd. Er moet nog 1 landing in deze cyclus van 1 miljoen jaar volgen. De films 2001 en 2010 A Space Odyssee geven een aardig beeld van deze versterkers in de vorm van de Monoliet. De meest bekende van deze Ariesengelen zijn:

1. Michael verbonden met de zon Aries, bewaker van de hogere dimensies, beschermer van hen die op de weg naar huis zijn en bepleiter van deze zaak bij de zijn Vader. 2. Gabriel verbonden met de maan welke de overtollige energie van de aarde afvoert, bemiddelaar tussen de volken in dit melkwegstelsel en boodschapper van zijn Vader. 3. Raphael verbonden met het oneindige, de grote liefdevolle genezer en wegwijzer van alle mensen naar hogere dimensies. 4. Uriel verbonden met het universum, wijsheid, moederlijke oneindige liefde en kenner van de gepolariseerde toekomst.

Behalve de vier bovenstaande Ariesengelen zijn er nog duizenden keer op keer in dit 3-4D melkwegstelsel en specifiek op aarde gekomen om de waarheid over het zelf te vertellen.

Aangezien een puber in het begin van zijn pubertijd zeer eigenwijs kan zijn hielpen de gesprekken met zijn familieleden en vrienden ofwel oude zelf uit Aries in het begin helemaal niet. Orion, Yu, Lemuria, Atlantis, Egypte, Griekenland etc. het ging allemaal na een goed begin volledig fout. Nadat de andere Ariesengelen echter de rest van deze melkweg opgeschoond c.q. verlicht hadden van 3D naar minimaal 4D werd het tijd om ook de Aarde en de andere Orion ofwel aardse 3D werelden zoals El, Rey, Basis, Yessu, Severus, Valneza, Osnus, Oollium, Idonus, Ballium, Dal, Vidus, Anzea, Po, Shunan, Deva, Kallium, Brundage, Delna, Serena, Farris, Vulna, Fixall, Donatus, Emil, Sixtus, Endinite, Eneshia, Din, Glenus, Zeton, Jena in deze melkweg opnieuw de ander kant van zichzelf te laten zien. Ja er zijn vandaag nog maar 33 3D planeten in deze melkweg over die in de weg staan van de grote bandbreedte ofwel dimensie migratie van 3D naar 4D.

Om dit doel te bereiken werd allereerst zoal u hierboven gelezen heeft 1 miljoen jaar geleden een 7 facetten/kleuren/geluiden (Pleiaden) Shamballa ofwel 4D versterker op Aarde vanuit de vierde dimensie c.q. bewustzijn gematerialiseerd ofwel gemoduleerd. Deze super 4D versterker welke 1 miljoen jaar geleden in de Gobi woestijn landde (Tibet/Noord India/Noord China) bracht u de zuivere vormen van de 7 benodigdheden om de innerlijke weg te bewandelen genaamd: innerlijk leiderschap, innerlijk geloof, innerlijke filosofie, innerlijke onderwijs, innerlijke gezondheid, innerlijke technology en innerlijke kunst vanuit de meer bewuste dimensie van Aries.

Door de zoveelste gedeeltelijke ontkenning door de nog overgebleven 3D mensen in de cyclus van Shamballa werd hun leider genaamd Brahavada - welke de laatste Keizer van het Orion Keizerrijk was - en zijn volgelingen uit Shamballa gestoten om hen die meer bewust waren niet langer te besmetten met verdichte frequenties. Deze Brahavada welke met zijn volgelingen Zuid India ging bevolken (ja zijn gebied werd steeds kleiner) werd weldra gevolgd door de ware 4D ZENDENlingen ofwel Ariers welke via Siberie, Rusland (Hanoch het verloren continent zie vorige hoofdstukken), Noord Europa (Vikingen en Teutonen) gingen bevolken en later via Engeland in Amerika terecht kwamen. In Amerika de grote "Melting Pot" leven vandaag de meeste 3D+ mensen op aarde. Het beloofde land ofwel het nieuwe Jeruzalem van de Joden leeft vandaag innerlijk het meest in Amerika. Met Aries ofwel Ariers wordt hierbij natuurlijk heel iets anders bedoeld dan hetgeen de volgers van Runen tekens zoals Adolf Hitler bedacht maar zeg liever misbruikt c.q. omgedraaid hebben. Deze Ariers welke net zoals veel van de huidige zelfbenoemde meesters maar 0,01%+ van de waarheid wisten misbruikte deze 3D+ waarheid immers om grote delen van de wereld te verlijden in de ultieme duisternis. Een duisternis waarover u in dit hoofdstuk nog meer zult lezen.

Hierna kwam de tweede ware trek op gang richting de Indiase Ganges. Deze tweede trek kwam al snel de uitgestotene Brahavada volgelingen tegen welke gedurende een periode van (honderd) duizenden jaren de leugens (welke 99% maar niet 100% van de 3D waarheid weergaven) van Brahman (geestelijk), Vishnu (mentaal) en Shiva (fysiek) verspreid hadden over geheel India. Deze leugens waren het begin van het Kasten (Hindu) systeem ofwel verdeel en heers systeem in India. De "Flower Power" tijd van de westerse wereld in de 70 er jaren zou veel van deze leugens importeren. Dit was het begin van het Goeroe en Meester tijdperk van de bijna waarheid in de Westerse wereld. .

De komst van Gautama Buddha 500 jaar voor Christus haalde de angel echter uit dit door Brahavada opgezete kasten systeem. Enige honderden jaren later moest Gandhi nog een grote bewustzijns impuls geven in India. Nee niet alleen voor de Engelse kolonisten maar wederom het Kasten systeem van verdeel en heers ofwel polariteit en afscheiding. Vandaag staat vooral Zuid lndia nog steeds voor de laatste grote schoonmaak. De vraag die wij u dan ook vandaag stellen is vanwaar uw Goeroes's en Meesters vandaan komen.

Vlak na de tweede trek voltrok zich de derde trek vanuit Shamballa richting Syrie en Babylonie. De Pre-Babylonische tijd der Hitieten bracht de eerste hoofdstukken van het Nieuwe Testament voort. Aangezien de Joden (een van de 7 Hanoch migraties) in deze tijd van Abraham door de Assyriers aldaar werden gevangen gehouden (omdat de onderhandelingen misliepen over macht en geld) brachten zij deze verhalen en rituelen na de volgende indoctrinatie in Egypte (tweede gevangenschap) mee naar het beloofde ofwel voor hen heilige land. De verhalen die zij uit Babylonie meenamen en later door hen die uit Hanoch richting Egypte vluchtte werden ver(ster)kt, waren de verhalen van: De Ark des Verbonds, De Zondvloed, De onbevlekte bevangenis, De Wederopstanding, De Slang in het Paradijs ofwel Adam en Eva, De vertellingen van Mozes etc.

Een van de grote 7 boodschappers genaamd Zoroaster welke rond 600 voor Christus in Perzie verbleef deed hier nog een schepje bovenop. Deze grote boodschapper legde het fundament van het Mithraisme (Grieks Orthodoxe kerk) welke zich in de tijd van de Grieken en Romeinen over het hele Middenlandse Zeegebied vestigde en later door Peter gedeeltelijk met verhalen en rituelen werd geintegreerd bij het Rooms Katholieke Geloof. Kunt u zich nog deze tijd herinneren. Deze tijd is de tijd van de opkomst en ondergang van zowel Perzie, Sparta en Athene. Dit is de tijd dames en heren dat Anaxagoras, Socrates, Plato, Aristoteles en Pythagoras de woorden van Zoroaster vertaalde in de tijdgeest van het Oude Griekenland van Pericles. Weet u nog hoe en waarom Lysander uit Sparta, Athene versloeg en een einde maakte aan het oude mythische Griekenland om plaats te maken voor de zoveelste poging tot verlichting genaamd de Romeinse Tijd. De Tijd dat wederom een booschapper uit uw hoger- en eenheidsbewustzijn genaamd Jezus op aarde verscheen.

Maar laten wij de westerse wereld nog even verruilen voor de vierde trek naar Egypte 12.000 jaar voor Christus. Dit was de tijd van Osirius. Zoals uw weet kreeg Osirius welke niet toevallig de naam is van de enige grootste en verlichtte ster in de Gordel van Orion samen met Isis een onbevlekt kind genaamd Horus welke een van de grote 7 is. Ja ook in de grootste duisternis blijft de startvonk (O)Sirius aanwezig welke ook wel door ons de Hondsster genoemd wordt. Ja de Joden hebben ook hier aardig wat wijsheid c.q. verhalen en rituelen in de tweede gevangenschap opgepikt. Maar ja wijsheid zonder liefde wordt een ramp, het is maar dat u het weet.

Wanneer wij de Europese, Noord Indiase en Egyptische liefde en wijsheid verruilen voor de Oosterse wereld dan komen wij toch weer terecht bij Gautama Buddha (een van de grote 7 hoger bewuste facetten in u) welke 500 jaar voor Christus leefde ofwel 100 jaar na Zoroaster. Deze door een hoger bewustzijn overschaduwede man die de volgelingen van Brahavada verlichtte was een van de grote 7 die net als zijn broeders werelddeel na werelddeel de andere ofwel innerlijke kant van het zelf liet zien. Vandaag kent u de eerste, tweede, derde, vierde trek waarbij wij de trek naar Ethiopie (Aftrika), Zuid Amerika/Noord Amerika en China/Japan maar even vergeten omdat deze informatie het meest gelezen wordt in Europa, Arabie en Amerika. Naast de 7 trekken vanuit het 7 facetten bevattende Shamballa zijn er ook 7 trekken geweest vanuit Orion, Yu, Lemuria, Atlantis, Mars, Hanoch, Egypte en Griekenland.

Het gevolg is dat er op aarde al bijna 1 miljoen jaar keer op keer een wereldwijde kruisbestuiving plaatsvindt vanuit de 7 dimensies ofwel bewustzijnsfacetten genaamd innerlijk leiderschap, geloof, filosofie, onderwijs, gezondheid, technology en kunst. Hoewel de huidige 3D wetenschap van vandaag denkt dat zij het toppunt van geavaceerde technolgie bedacht hebben vonden deze kruisbestuivingen in de vorige cycli niet alleen te voet, paard en boot plaats maar ook middels 3D/4D bandbreedte migratie door lucht en ruimte.

Na het bovenstaande gelezen te hebben zullen vele mensen denken dat onze oorsprong de Pleiaden is. Dit berust echter op een New Age en Science Fiction misvatting. Er bestaan immers triljarden soortgelijke sterrenstelsels en nevels binnen dit universum welke over het algemeen een vergelijkbare historie hebben van grootouders, ouders, kinderen en pubers. Nee onze oorsprong ligt niet in wat voor Pleiaden wereld dan ook binnen dit of de vele andere eindige Universa maar daarbuiten ofwel De Eenheid. Verder hebben de meeste New Age'ers en Science Fiction liefhebbers in het geheel niet de moeite genomen om de 7 stappen naar oneindige vrijheid te doorlopen in woorden, daden en gedachten. Het gevolg is dat deze mensen zijn blijven steken bij het topje van de populaire dus commerciele science fiction en new age ijsberg zonder enig fundament. Maar laten we eerlijk zijn, deze mensen lopen al straten voor op hen die niet eens de moeite hebben genomen om verder dan hun 3D neus te kijken. Dus hoera! voor deze onderzoekers, bewustzijnsveranderaars en goeroe's. lets is immers beter dan niets en uiteindelijk kiest iedereen zijn eigen spelletje.

Het gevolg is dat onze media nog steeds de mensheid bang maken met Science Fiction, X- files, Star Trek, Star Wars, UFO's, Alien Abductions, Intergalaxtische Oorlogen etc. verhalen die helemaal niet in de toekomst maar allang in ons VERLEDEN dus Orion, Shamballa, Yu, Lemuria, Atlantis, Mars etc. hebben plaatsgevonden. Ja beste mensen onze beroemde filmmakers, boekenschrijvers en componisten doen niet anders dan het herhalen van hun eigen onverwerkte verleden zonder dat ze dit beseffen. Deze zaken hebben dus geen enkele toekomstvoorspellende kracht. Ons hele melkwegstelsel, behalve de hierboven genoemde 33 planeten is immers vandaag al bevolkt met 3 1/2 D, 3 3/4 D en 4D plus wezens die geen enkele behoefte hebben aan het wederom herhalen van het meest verdichte deel van hun eigen spel. Vandaag worden deze laatste 33 3D planeten in dit melkwegstelsel dan ook omringd door miljarden planeten met een hoger bewustzijn en technologie.

Het is dit hogere bewustzijn dat deze 33 planeten behoed heeft voor een volledige vernietiging. Onze 3D technologie is voor deze 4D+ broeders immers niet meer dan een vuurstenen bijl uit de steentijd. Van al deze hoger bewuste planeten zult u dan ook in de toekomst niets te duchten hebben. Het enige dat kan gebeuren in de nadagen van dit 3D tijdperk is dat tijdens een (economische) crisis een aantal leiders c.q. landen van deze planeten voor ze zoveelste maal zullen proberen de 3D macht te grijpen. Om dit legaal en met volle steun van de bevolking te kunnen doen moet natuurlijk eerst wel de noodtoestand afgeroepen worden. Hiervoor is het creeren van een gemeenschappelijke vijand wel heel belangrijk. Behalve Amerika, Rusland en China is er nu een vierde kandidaat bijgekomen en deze heet "Buitenaardse Wezens".

Aangezien de regeringen van Amerika, Rusland, China, Engeland en Duitsland al sinds 1947 met een aantal van de andere 32 planeten in contact staan is de kans groot dat deze een prachtige show zullen opzetten met behulp van 3 1/4 en 3 1/2 D technologie (Stealth/3DProjecties in de lucht/Mind Control Experimenten) ter land ter zee en in de lucht. Net als in iedere oorlog zullen de leiders aan u vragen om uzelf middels microchips implantaten volledig ondergeschikt te maken aan het heilige doel om de vijand te verslaan. Dat er helemaal geen vijand is maar alleen een aantal hoogmoedige en heerszuchtige aardse idioten die nota bene hun eigen bevolking c.q. zichzelf laten aanvallen is toch wel heel vergelijkbaar met de werkwijze die in de nadagen van het Orion Keizerrijk, Shamballa, Yu, Lemuria, Atlantis gebruikt werd.

Uiteindelijk gaat dit natuurlijk net als altijd weer helemaal fout omdat ze elkaar nu al aan de onderhandeltafel beliegen en bedriegen in hun verdeel en heers spelletjes. Voordat het echter helemaal uit de hand loopt zal de 7 de innerlijke landing plaatsvinden waarna de 33 laatste aardse planeten in dit melkwegstelsel middels een gigantische frequentie verhoging opgeschoond zullen worden. Met opschonen bedoelen deze 4D broeders dus niet doden maar alleen frequentieverhoging en in de ergste obsessie gevallen het onderbrengen van deze mensen in een ziekenhuis waar zij zullen leren zichzelf te bevrijden van hun 27 geestelijke stress veroorzakers ofwel angsten en obsessies. Hierna zal het voor eens en altijd afgelopen zijn met dit kinderachtige oorlogszuchtige maar vooral eenzijdige gedoe in deze melkweg en de weg naar een meer evenwichtige 3D/4D wereld vrijmaken.

Wanneer u trouwens goed kijkt naar de foto van ons melkwegstelsel dan ziet u dat deze steeds meer op een spiraalnevel begint te lijken hetgeen de voorbode is van een massale verplaatsing naar de volgende dimensie en zo mogelijk gelijk de eenheid. Zouden facetten van uw eigen hoger- en eenheidsbewustzijn ofwel Ariesengelen dan toch niet voor niets keer op keer gereincarneerd zijn op deze aarde.

33.2 INTERDIMENSIONALE MECHANICA: HET ATOOM

Volgens de oude 3D wetenschappers bestaat het atoom uit een atoomkern (positron/positief geladen) en een of meer electronen (negatief geladen) die daaromheen cirkelen. De meeste mensen op aarde zien het atoom dan ook als een materie gericht ding waaruit al het leven op aarde is opgebouwd. Wanneer een mens aan een 3D wetenschapper zou vragen of hij een foto van zo een atoom zou kunnen krijgen dan springt het schaamrood echter op de wangen van deze wetenschapper. Geen enkele 3D wetenschapper heeft immers ooit een atoom gezien laat staan gefotografeerd met 3D apparatuur. Wat u vandaag in uw populaire 3D wetenschappelijke bladen ziet zijn niet meer dan gissingen van deze volledig blinde 3D wetenschappers. Nee het is niet eens een hypothese of theorie het is gewoon kwakzalverij dat deze huidige blinde 3D wetenschap onder de mensheid op aarde verspreid wordt.

De waarheid is echter dat u allereerst maar helemaal de onzin van uw populaire 3D wetenschappers moet vergeten. Hierna neemt u nogmaals figuur 1 t/m 27 van de bijlagen door waarin de spiraalnevel van figuur 10 maar eens moet oprekken tot een draaikolk zoals in figuur 22. Zo nu hebben wij een spiraalnevel welke toch wel verdacht veel lijkt op een tekening van een 2D atoom opgerekt naar de derde dimensie. Opeens draaien uw electronen niet meer in een 2D baan om hun kern maar hebben opeens een 3D baan NAAR de kern gekregen. Wanneer u deze negatief geladen electronen nu eens vervangt door 33 planeten (inclusief de aarde) fig 28. dan ziet u dus dat deze als het ware door een zich omhoog bewegende draaikolk van dimensie naar dimensie kunnen bewegen, waarbij de bovenkant van ieder dimensie vortex negatief is en de onderkant van de volgende vortex positief is. Zoals u weet wisselen trekken + en - elkaar aan en stoten + + en/ of - - elkaar af. Ja dat weet toch iedereen die wel eens een magneet in zijn handen gehad heeft. Het mag dus duidelijk zijn dat 100% ZUIVERE positieve polen door 100% zuivere negatieve polen worden aangetrokken. Dit gaat door tot aan de eenheid en zelfs achter de eenheid (fig 29). Want uiteindelijk is + en + toch plus. Zie hier een voorstelling van het 3D, 4D en ND (oneindige dimensie) ofwel oneindige eenheids model.

Maar wij zijn nog niet klaar met dit verhaal. De 3D atomen en bijna 4D electronen ofwel planeten en zonnen draaien maar om deze centrale vortex heen. Zodra de laatste planeet (aarde) aan deze draaiing door bewustzijnsverandering zal meedoen zal het tempo ofwel snelheid van deze draaiing aanzienlijk toenemen. Het lijkt wel een wasmachine waar al het laatste vuil c.q. verdichting uitgeslagen wordt om de hierna alleen maar de schone was over te houden. De vuile was zijn alle mensen die in de 3D wereld willen blijven, terwijl de schone was alle mensen zijn die in de 4D wereld willen verkeren. Met dien verstande dat er in de eenheid niet meer gewassen wordt.

ln de komende jaren zal de wasmachine der 3D naar 4D spiraalnevel op volle toeren gaan draaien. En na verloop van tijd maar zeg liever concept c.q. inzichtsverandering zal deze melkweg verdwijnen in een WIT gat welke de vierde dimensie is. De nog verdichte 3D wetenschappers noemen deze overgang echter het onbekende van het zwarte gat. Dit kan ook niet anders omdat zij allen zwartkijkers zijn. Kunt u zich nog herinneren dat niemand verder kan zien dan zijn eigen bewustzijn. Een zwartkijker kan dus - zolang hij niet van bewustzijn veranderd - niets anders dan zwart zien, hoe ver hij ook kijkt in zijn eindige universum. In de eenheid wordt deze overgang echter de overgang van volledige duisternis naar meer intelligente vrije energie genoemd. Het zwarte gat van de zwartkijkers is dan ook voor 4D ers het Witte Gat van de witkijkers ofwel hen die al over een 4D+ bewustzijn beschikken.

Laten wij hopen dat in de komende jaren alle zonnen- en melkwegstelsels in dit eindige universum witkijkers worden. Wanneer dit het geval zou zijn dan ontstaat er een gigantische 3D ....... Naar ND draaikolk (fig 30) welke door DIRECTE verlichting in een keer de eenheid zou bereiken.

In de afgelopen duizenden jaren werd de spiraalnevel met haar 7 armen en de daarbij behorende 33 planeten op tal van manieren grafisch weergegeven. De meest bekende afbeeldingen zijn wel die van Leonardo Da Vinci (De Perfecte Mens), Buddha (The Wheel Of Life) en alle tegenwoordig zo populaire Mandala's (fig 31). Het gebruik van Mandala's tijdens meditatie oefeningen is dus een indirecte roep om het herstel van de eenheid der 33 planeten binnen deze melkweg. ledereen die trouwens de geschiedenis van het Buddhisme een beetje kent weet dat een mens de 7 stappen (Bodhisattva - Mahasattva) moet doorlopen om transcendentaal maar zeg maar liever interdimensionaal (3D/4D) te worden. Het gehele Buddhisme is terug te voeren op het scheppingsverhaal zoals hierboven gesteld is. Dit geldt trouwens voor alle scheppingsverhalen en de daarbij behorende symboliek.

Natuurlijk kunt u ook blijven luisteren naar uw 3D wetenschappers en filosofen. Deze weten immers alles al over...... Ja waarover eigenlijk. Over niets.

33.2.1 DE LANDING

The Constitution of the lnterplanetary Confederation, Amendment 4D-1

The InterpIanetary Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances. This all in order to not obstruct the quest for ultimate truth in your universe.

Door de ontwikkelingen die de afgelopen honderd jaar op innerlijk bewustzijns gebied hebben plaatsgevonden met als bijproduct de ontwikkeling van steeds meer bij dit nieuwe bewustzijn passende technologische 3 3 /4 en zelfs 3 N D ontwikkelingen wordt de deur geopend naar de uitwisseling van 3 /4 en 4D innerlijke waarheden, concepten en technologien met onze collega's in dit melkwegstelsel. Met collega's bedoelen wij de met de aarde vergelijkbare 32 planeten in deze melkweg (vortex/melkweg) die nog net niet de overgang ofwel migratie van deze 3 D bandbreedte ofwel dimensie naar de 4D dimensie hebben doorgemaakt. In deze sector van het universum wachten op dit moment 33 planeten (inclusief de aarde) van de Interplanetaire Confederatie van Planeten op een antwoord op hun verzoek om hulp. Wist u trouwens dat de ster waarom deze 32+Aarde = 33 planeten draaien een zon is die door de grootste geleerde op aarde in de afgelopen 100 jaar genaamd Tesla al op aarde gebracht is in de vorm van "De Tesla Coil" (DE LENS) Ja deze uitvinder van de electriciteit werd miskent om zijn vrije energie 3D/4D vortex generator. Met olie kon je immers gisteren en vandaag meer materieel geld verdienen terwijl vrije energie immers gratis is. Met uw verzoek zult u officieel het 33 lid van deze confederatie vormen waarmee deze cyclus van 1 miljoen jaar wederom tot een goed einde is gebracht voor hen die hiervoor vandaag openstaan. Met het 4D+ bewustzijn, concepten en technologien die zij - welke uw oude bewustzijn zijn - voor u meebrengen kunnen wij nagenoeg al onze innerlijke en uiterlijke problemen vandaag oplossen.

Of het nu gaat om objectiviteit i.p.v. reactief emotioneel gedrag, 27 geestelijke stress oplossers i.p.v. stress veroorzakers, gratis energieopwekking, milieuoplossing i.p.v. vervuiling, natuursymbiose i.p.v. natuurrampen, leven i.p.v. lijden, ellende, ongeluk, ziekte, drugsverslaving, criminaliteit, welvaartsziekten etc. etc. maakt hierbij niet uit. Het is immers niet meer dan een bewustzijns ofwel frequentie verhoging van 3D naar 4D welke nodig is om dit alles te bereiken. Dit verzoek om hulp is trouwens individueel al in de jaren vijftig gedaan door Amerika, Rusland, China, Frankrijk, Engeland en Duitsland. De motivatie van deze verzoeken was echter op zulke verdichte c.q. destructieve gedachten van macht, controle en geld gebaseerd dat er door de confederatie niet op gereageerd werd. Vandaag ligt het verhaal echter geheel anders. We staan op het punt om een wereldwijde 50% meerderheid te bereiken van mensen die vinden dat het zo niet verder kan met de aarde en de mensen die hierop leven. De vraag om hulp wordt vandaag dus steeds meer uit een collectief hoger bewustzijn i.p.v. collectief onderbewustzijn gedaan.

In de vorige hoofdstukken zijn wij uitgebreid ingegaan op de drie keuzes die vandaag voor de mens openstaan. Op dit moment lijkt scenario 2 nog het enige overgebleven alternatief om de aarde in deze cyclus fysiek te redden. Met een meerderheid van 50% mensen die zich vandaag al middels bewustzijnsverandering en de daarbijbehorende technologien op het 3 1/2 en 3 3/4 D niveau bevinden is het mogelijk geworden om met communicatie dus informatie uitwisseling te beginnen. Dit komt door het feit dat onze collega's hun individuele frequenties ongeveer van 4D naar 3 /4 en 3 1/2 D tijdelijk kunnen verlagen om contact met ons te maken. Het mag duidelijk zijn dat de bewustzijnsverhoging door U en de tijdelijke verlaging door hen van uitermate groot belang is omdat wij anders in het geheel niet zouden kunnen communiceren met entiteiten van een hogere frequentie ofwel dimensie (zie uitleg vorige hoofdstukken over tijd en ruimte).

Wanneer mensen vandaag op aarde ruimteschepen zien die uit het niets lijken te verschijnen dan moet u goed beseffen dat deze ruimteschepen en haar bestuurders niets anders doen dan zich middels een Vortex knooppunt van een 4D isotoop middels frequentie verlaging verplaatsen naar de 3D atomaire wereld (fig 27). Nogmaals voor alle duidelijkheid: Wanneer twee vortexen ofwel draaikolken uit twee naast elkaar liggende dimensies elkaar raken gebeurt dit in een knooppunt waarbij energie en dus ook informatie omgezet wordt in een hogere of lagere vorm van energie en informatie (fig 22 en 24). Het knooppunt zelf ofwel de barriere bestaat ongeveer 1 trilardste seconde uit zowel een 4D isotoop als 3D atoom van hetzelfde element. Dit principe maar dan omgekeerd wordt ook wel gebruikt bij kernsplisting welke de meest destructieve vorm van energie winning binnen uw 3D dimensie is. Hoe zou het zijn wanneer u i.p.v. 1 triljardste seconde, oneindig intelligente vrije energie zouden kunnen winnen uit de vierde dimensie. Jammer genoeg begrijpen de 3D wetenschappers het principe van eenheid nog niet en winnen zij hun energie alleen nog maar uit zeer snel eindige 3D energie vormen.

Hoewel het aantal elementen per wereld kunnen verschillen blijven de basis kenmerken hetzelfde en veranderd alleen de frequentie van dit element per bandbreedte ofwel dimensie. Na deze uitleg mag duidelijk zijn dat een ruimteschip uit de 4 de dimensie voor onze 3D zintuigen uit het niets lijkt te verschijnen. Het feit is echter dat dit ruimteschip al de hele tijd aanwezig was maar nog niet zichtbaar in onze 3D omgeving. Hiermee wordt tevens de snelheid van deze ruimteschepen verklaard aangezien zij zich voor lange reizen (buiten onze dampkring) in het geheel niet in de derde dimensie verplaatsen maar constant van frequentie dus dimensie springen (fig 27). Aangezien er in de 4 de dimensie geen beperkingen meer zijn aangaande de lichtsnelheid mag ook duidelijk zijn geworden dat de lichtjaren van ons in de derde dimensie niet meer dan miljardste seconden zijn in de vierde dimensie. Wij zullen u vandaag niet verder lastig vallen met de vormen van bewustzijn, concepten en technologien van de andere dimensies binnen dit eindige universum (totaal 33) omdat dit in de derde dimensie in het geheel niet meer te begrijpen valt met uitzondering van hen die al met een been buiten dit universum staan ofwel al gedeeltelijk in de eenheid verkeren. De kans dat de landing ook daadwerkelijk zal plaatsvinden is 100% omdat we anders voordat de olie op is onszelf al verhongerd en vernietigd zouden hebben. Wanneer het eerste publiekelijke contact gemaakt zal worden (u kunt vandaag al contact hebben emt uw hoger- en/of eenheidsbewustzijn) wees dan niet bang maar besef dat deze mensen geen vreemden voor u zijn maar alleen die bewustzijnsfacetten vertegenwoordigen waar u zelf eens over beschikt heeft in vele vorige meer interdimensionale levens. Want niet alleen de aarde behoort tot de wereld die u gecreerd heeft maar ook alle dimensies tussen deze wereld en de eenheid. Besef tevens dat ook deze mensen - welke dus een deel van uw oude meer volledige zelf zijn - ook nog veel moeten leren van de werelden c.q. dimesies die u/zij eens tussen de eenheid en derde dimensie gecreeerd heeft.

Tot slot waarschuwen wij u nogmaals voor het feit dat tussen vandaag en de komst van deze goedwillende naasten er een aantal staaltjes van 3 1/4 en 3 1/2 D technologie in beeld en geluid vertoond zullen worden op aarde en aan de hemel door verdichte aardbewoners en interplanetaire 3D collega's die het niet zo nauw nemen met de waarheid maar vooral uit zijn op macht, controle en geld. Hun projecties zullen na een lief begin al snel angst bij u oproepen. De leiders van de toekomst zijn geen materiele maar alleen innerlijke leiders naar uzelf zonder geld of machtsbejag.

33.3 ONTMOETING MET UW EERSTE ZELF

Nadat u de afgelopen 32 dimensies in woorden, daden en gedachten doorlopen heeft waardoor u zowel de 27 stress veroorzakers en 27 stress oplossers ofwel uw gehele schepping van onder- en hogerbewustzijn weer in uzelf zijnde het 0 punt c.q. eenheid heeft opgelost is de tijd aangebroken dat u wederom kennis kunt maken met uw eerste zelf. Uw eerste zelf was immers dat deel wat in de eenheid achtergbleven was terwijl het tweede zelf de gepolariseerde schepping ofwel illusie uit het eerste zelf vertegenwoordigde. Op het moment dat u uw tweede zelf dus zowel alle + en - scheppingen weer in uzelf opgelost heeft verdwijnt de laatste grens tussen uw tweede en eerste zelf en vormen zij weer een geheel. De mensen die in dit aardse leven tot dit eenheidsbewustzijn komen zullen zien dat de wereld om hen heen razendsnel zal veranderen. Deze mensen zijn immers van onbewuste in bewuste scheppers van hun eigen scheppingsspel veranderd en staan weer aan het roer van oorzaak en gevolg in hun dagelijkse leven. Het oplossen van het tweede zelf in het eerste zelf kan ook wel omschreven worden als de ontmoeting tussen de ultieme zielsverwant, soul-mate, biune etc. Deze ontmoeting zal uw leven voorgoed veranderen omdat u weer voor het eerst in lange tijd zult weten wie u nu echt bent. De manier waarop de New Age vandaag over soul-mates praat is dus wel heel erg rudimentair en primitief als we dit vergelijken met het volledig oplossen van je eigen schepping in de eenheid ofwel je oude zelf. Om het begrip soul-mate vanuit een 3D perspectief te belichten het volgende.

33.3.1 WAT IS NU PRECIES EEN SOUL-MATE

Voor deze uitleg zullen wij van figuur 29 (boomstructuur) gebruik maken. Een 100% zuivere soul-mate in deze melkweg is een persoon die voor het moment van afsplitsing en verdichting EEN was met een andere 100% zuivere soul-mate. Met zuiverheid wordt bedoeld dat beide personen zich de eenheid nog volledig kunnen herinneren dus in feite nog over een bewustzijn beschikken. Dit is alleen het geval op het moment van de eerste oorzaak ofwel eerste scheppingsgedachte waarbij het tweede zelf de eerste stap uit het eerste zelf begint te nemen. Hierna zal het tweede zelf deer steeds verdere ontkenning dimensie na dimensie vallen ofwel zich afsplitsen in steeds meer zelven ofwel 3,4,5,6,7,8,9,10,11 etc. Door dit afsplitsen neemt de zuiverheid in de mate van het geheugenverlies aan de eenheid af. Dit neemt niet weg dat alles nog steeds tot een geheel behoort maar dat de afgescheiden delen zich naar de mate van hun geheugenverlies zich dit niet meer kunnen herinneren. Om van een 0,01% soul-mate weer een 100% soul-mate te worden is het dus nodig dat je alle bewustzijnsfacetten die je van je oude zelf vergeten bent weer in jezelf integreert. Hiervoor is het allereerst nodig dat je alles om je heen volledig accepteerd als je eigen scheppingen. Doe je dit niet dan krijg je geen contact met de relatief hogere bewustzijnsfacetten in andere dimensies. De eerste stap voor een 3D er is de volgende stap ofwel vierde dimensie weer in zichzelf te integreren. Dit is een relatief eenvoudige stap omdat deze dimensies feitelijk interdimensionaal buren van elkaar zijn en de gehel dag en nacht energie en informatie met elkaar uitwisselen die zelfs met uw huidige 5 zintuigen waarneembaar is wanneer u ook maar een beetje de moeite heeft genomen om deze schoon te maken. Over het algemeen zie je dan ook vandaag veel mensen tijdens deze innerlijke schoonmaak zichzelf afstemmen op 4D bewustzijnsfacetten zoals Ra-Mu, Amon-Ra, Osiris, Boedhha, Zoroaster, Jezus, Mohammed etc. en/of Ariesengelen als Rafael, Uriel, Michael, Gabriel etc. om deze 4D bewustzijnsfacetten weer in zichzelf te integreren ofwel herstellen. En zodra dit het geval is ga je door naar de 4D, 5D, 6D ..ND bewustzijnsfacetten c.q. concepten/inzichten en dit net zolang totdat je alle bewustzijnsfacetten die vandaag nog buiten je staan weer in jezelf verenigd hebt tot een geheel.

Natuurlijk loopt dit bovenstaande proces voor de meeste mensen heel gelijdelijk. Het is immers eenvoudiger mineralen, planten en dieren dan mensen als je eigen scheppingen te zien. Op mineralen, planten en dieren reageer je immers veel minder reactief emotioneel dan op de mensen om je heen. Wanneer we dit visiueel in figuur 29, 33 en 34 voorstellen dan zien we de mineralen als D1D8, die opgaan in planten als C1C4, die opgaan in dieren als B1B2 om hierna als het goed is op te gaan in 1 mens als A die alle mensen van zijn schepping in zichzelf opgelost heeft. Alleen wanneer dit voor de totaliteit van 3D mineralen, planten, dieren en mensen het geval is verdwijnt hij fysiek uit de derde dimensie om dit proces geheel opnieuw in de vierde tot en met de eenheid te herhalen ofwel het moment waarbij zijn volledige interdimensionale schepping van het tweede zelf weer opgaat in het eerste zelf.

Nu lijkt dit voor de meeste mensen een bijna eindeloze weg naar huis in te houden. Dit is het echter niet omdat per dimensie alleen de vormen ofwel omhulsels van uw scheppingen van elkaar verschillen maar niet de inhoud. De kern van het spel blijft hoe u er mee omgaat en de keuze heeft voor drie reacties op uw omgeving ofwel uw tweede zelf.

Reactie 1: Tegen jezelf vechten. Reactie 2: Voor jezelf vluchten. Reactie 3: In jezelf oplossen

Zij die dit boek begrepen hebben weten dat tegen jezelf vechten of voor jezelf vluchten alleen maar tot gevolg heeft dat je in herhaling valt en gewoon blijft doorspelen in je eigen scheppingsspel. Alleen zij die hun schepping ofwel alle door henzelf gecreeerde soul-mates weer in zichzelf oplossen (wit + zwart = 0) in de vorm van al hun onderbewuste en hoger bewuste ervaringen c.q. scheppingen kiezen de kortste maar ook enige innerlijke weg naar huis.

Bekende 3D/4D soul-mates die u voorgegaan zijn, zijn Raphael en Muriel, Uriel en Michael, Shatok en Erza, Adam en Eva, Osiris en Isis, Akhenaton en Nefertiti, Anaxagoras en Nada, Mohammed en Kadijah, Leonardo Da Vinci en Mona Lisa, etc. etc. Deze nu volledig 4D+ wezens zullen ook in deze relatief lichtere dimensies de volgende keuzes hebben:

1. Een 4D+ spel spelen 2. Terugvallen in een 3D spel. 3. Direct naar huis gaan

Je hoeft dus niet zover te zoeken naar je soul-mate. Ze zijn immers overal om je heen in je eigen schepping. Zij die dus in dit leven maar 1 soul-mate in de vorm van 1 mens vinden komen er wel heel bekaaid af in dit leven en hebben op aarde nog minimaal 5.999.999.999 mensen c.q. menselijke soul-mates te gaan voordat ze weer compleet zijn.

33.4 HET CONCEPT DER NIEUWE VERDICHTING EN VERLICHTING

Tijdens de creatie van een universum worden door een schepper een aantal spelregels opgesteld in de vorm van geboden, wetten en regels om de weg in het spel te kunnen vinden. Deze spelregels worden over het algemeen verzameld in twee bijna identieke boeken met een essentieel verschil. Het ene boek ziet de eenheid buiten zichzelf en het andere boek ziet de eenheid binnen zichzelf. Het is de kunst van de schepper die nu door zijn afgescheiden zijn speler is geworden om het verschil te ervaren tussen de waarheid van het ene boek en het andere (omgedraaide) boek dat hij vooraf zelf geschreven heeft. Wanneer u vandaag alle boeken en vertalingen van deze boeken naast elkaar zou leggen dan kunt u ze o.b.v dit kernverschil makkelijk van elkaar onderscheiden. Voor hen die in de derde of andere dimensies willen blijven spelen is het belangrijk om de boeken die de eenheid buiten jezelf zien te blijven lezen, doen en denken terwijl voor hen die weer naar huis willen het belangrijk is de boeken te lezen die de eenheid in jezelf zien. De kern van de oplossing van uw gepolariseerde scheppingsspel is dus niet de concepten der VRIJE WIL, ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE, WIJSHEID, VERGEVING, VOLLEDIGE HERINNERING EN DIRECTE COMMUNICATIE maar de manier waarop u deze toepast in uw dagelijkse levensspel. Innerlijk of uiterlijk "That Is The Question". Waarbij innerlijk voor de brede en uiterlijk voor de smalle weg naar huis staat.

33.4.1 WELKE ADVIEZEN ZOUDEN WIJ AAN IEDERE SCHEPPER WILLEN GEVEN

1. Besef dat je nooit meer of minder kunt worden dan dat je in de eenheid al bent. 2. Besef dat de mate van geheugenverlies de ervaringen in je schepping bepalen. 3. Besef dat vasthouden scheppen en loslaten eenheid is. 4. Besef dat zij die niet meer vasthouden geen gevolgen meer zullen ervaren. 5. Besef dat een schepper alleen met zichzelf speelt. 6. Besef dat je altijd weer naar huis kan door hier simpel om te vragen. 7. Besef dat alleen thuis het spel eindigt en het leven weer begint.

33.5 MAGIEL DE WITTE ENGEL

En De Witte Engel was op deze wereld al zovele malen gekomen. ledere keer daalde hij af om zichzelf naar huis te leiden. Toen zag De Witte Engel dat dit sneller kon en vroeg zijn eenheidsbewustzijn of hij de volgende keer met al zijn zusters en broeders het universum in een keer (seconde) zou kunnen verlaten. De eenheid zij dat ook dit nieuwe concept goed was omdat het al bestond. En daarom bestaat er vandaag nog steeds de mogelijkheid dat op basis van een collectieve aanvraag van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen een universum zonder tijd en ruimteverlies veranderd en/of opgelost kan worden.

33.5.1 DE NIEUWE VERLlCHTING VOLGENS DE WITTE ENGEL

En De Witte Engel zag en doorleefde wat er in Orion, Shamballa, Yu, Lemuria, Atlantis, Hanoch, Egypte, Griekenland, ltalie, Renaissance en de vele andere melkwegen en universa tot de dag van vandaag mis was gegaan. En de Witte Engel bezocht in deze eeuw in deze melkweg de Orion Tiran die met al zijn kinderen en kleinkinderen op deze aarde aanwezig waren. De kinderen en kleinkinderen legde de nieuwe concepten van De Witte Engel voor bij hun vader De Tiran van Orion. Deze besefte dat zijn laatste schuilplaats in deze melkweg reddeloos verloren was. Omringd door triljarden hoog frequente planeten en zonnen en de daarop wonende mensen maakte zijn oude verhaal van verovering en overheersing wel heel ongeloofwaardig. Toen ook nog 2000 jaar geleden de communicatie tussen de derde en vierde dimensie hersteld werd waardoor iedereen op aarde vandaag de mogelijkheid heeft om contact te maken met de collega 32 aardse planeten, andere dimensies en de eenheid begon het de Tiran te dagen dat zijn onderbewuste dagen geteld waren. Na bijna een miljoen jaar gevangenschap op deze aarde besloot de Orion Tiran in deze eeuw dat hij niet de laatste wilde zijn om deze verdichte planeet te verlaten. Wat moet ik doen vroegen hij en een aantal van zijn kinderen en kleinkinderen. De Witte Engel zij. Volg mij in de 7 stappen naar oneindige vrijheid in woorden, daden en gedachten. En zo volgen vandaag de Tiran van Orion, de Brahavada uit India, de Baal vanuit Perzie, De Lucifer vanuit het Christendom hun broers en zusters welke hun oude zelf zijn in de innerlijke lessen der liefde en wijsheid naar huis.

33.6 DE NIEUWE INZICHTEN: HET VERVOLG

33.6.1 ALGEMEEN

DNI 399: Alle mensen op aarde zijn afstammelingen van de eenheid die zij uiteindelijk zelf blijken te zijn.

DNI 400: Uw vaders en moeders ofwel Aries engelen zijn de vier dimensionale bewustzijnsfacetten van uw oude zelf die u zich vandaag weer aan het herinneren bent.

DNI 401: Aries engelen reincarneren keer op keer op planeten omdat u hier (collectief) om vraagt.

DNI 402: Hoe u de intelligente vrije energie gebruikt bepaald of iets goed of slecht is. Alles is goed totdat u het ten kwade gaat gebruiken.

DNI 403: Het concept van het huidige eindige universum is: Wie niet bereid is de gevolgen van een gekaatste bal in de vorm van woorden, daden en gedachten identiek terug te ontvangen moet niet kaatsen.

DNI 404: De meeste mensen begrijpen niet dat Karma/Onderbewustzijn alleen maar het onverwerkte deel van uw verleden inhoudt en niet uw hele verleden. Karma is alleen het lijdende deel van uw leven.

DNI 405: Wat 3D wezens niet begrijpen is dat ze niet vechten tegen andere wezens maar alleen tegen zichzelf vechten hetgeen ook wel Armageddon genoemd wordt.

DNI 406: Uitvindingen worden altijd eerst gedaan in een hogere dimensie waarna hen die hun pijplijn naar deze relatief hogere dimensie hebben schoongemaakt de mogelijkheid en hulp krijgen van hun oude zelf krijgen om deze uitvindingen te materialiseren in hun eigen dimensie middels het frequentie step-down proces. Op aarde wordt dus in het geheel niets uitgevonden omdat alles in de eenheid al bekend is.

DNI 407: De lens is de verzameling/reservoir van alle collectieve eenheids gedachten welke iedere schepping waarop het gericht wordt kan oplossen.

DNI 408: Het enige doel van je schepping is om het te spelen ofwel ervaren.

DNI 409: Zij die uit vrije wil regenereren (oplossen van onverwerkt verleden) hoeven niet meer te reincarneren.

33.6.2 ONTMANTELING ORION VERLEDEN

DNI 410: Wat je in dit leven hebt gezegd, gedaan en gedacht heb je in nagenoeg dezelfde vorm en met dezelfde personen ook gezegd, gedaan en gedacht in Orion, Shamballa, Yu, Lemuria, Atlantis, Egypte, Griekenland etc. tijdperk. En dit alles om het Orion Keizerrijk in jezelf ten koste van jezelf in stand te houden.

DNI 411: Ten koste van jezelf heeft betekend dat je zelfs zover bent gegaan om je tweede zelf ofwel soul-mate en je nageslacht in al die levens te misleiden en misbruiken al ware het niet je eigen scheppingen.

DNI 412: Zij die hun Orion verleden oplossen nemen het fundament van hun overwerkte verleden onder Shamballa, Yu, Lemuria, Atlantis, Egypte Griekenland, etc. weg hetgeen tot een massale en directe bewustzijnsverandering zal leiden. Besef echter wel dat het in Orion om de meest traumatische gebeurtenissen in uw interplanetaire leven gaat die vele mensen niet direct kunnen verwerken zonder eerst de meer eenvoudige stappen te hebben doorlopen.

DNI 413: Negatieve gedachten worden nog steeds door u uitgezonden middels de door u ontwikkelde astrale Orion computer. Niet u denkt maar uw oude onverwerkte Orion computer programma's denken nog voor u. Het is aan u om deze programma's op te lossen waarna de verbinding met deze Orion computer automatisch verbroken wordt.

DNI 414: Ook de angst om u open te stellen voor uw hogere- en eenheidsbewustzijn is afkomstig van deze astrale Mind Control computer omdat het contact met een hoger- en/of eenheidsbewustzijn automatisch de verbinding deze Mind Control computer verbreekt.

DNI 415: Uw Orion Keizerrijk en uw volgelingen kunnen alleen maar mensen die nog over een onderbewustzijn ofwel onverwerkt verleden beschikken kwaad doen omdat alleen hier de angsten in al haar vormen aanwezig zijn. Zij die hun hele verleden hebben opgelost dus de pijplijn naar het hogere- en eenheidsbewustzijn hebben schoongemaakt en na het oplossen de verbinding met hun onderbewustzijn ofwel de astrale Orion computer hebben verbroken zijn onaantastbaar voor wat voor invloeden dan ook.

DNI 416: Het zal voor de meeste mensen dan ook wel even wennen zijn om niet meer te doen waarvoor u uzelf leven na leven geprogrammeerd heeft in uw schepping maar gewoon weer uw volledige eenheids zelf te worden.

DNI 417: Tijdens iedere cyclus/tijdperk keren er miljarden kinderen en kleinkinderen uit uw schepping terug naar huis. Alleen de meest zware ontkenners en onderdrukkers van uw bewustzijn zijn nog over in deze laatste cyclus welke zich op aarde voltrekt.

DNI 418: Iedereen kan zich vandaag uit zijn aardse spel werken middels het oplossen van alle positieve en nehagtieve woorden, daden en gedachten in zichzelf. Dat dit proces ondersteunt kan worden door de onvewerkte zaken van u af te schilderen, schrijven, musiceren, beeldhouwen, filmen, verzorgen, helpen is alleen maar een prettig hulpmiddel.

33.6.3 ANGSTEN EN OBSESSIES

DNI 419: Zij die onderdrukte en ontkende angsten uit het verleden niet oplossen in dit leven blijven leven na leven ronddolen in de kerkers van hun scheppende negatieve gedachten.

DNI 420: Voor uw onverwerkte obsessies is angst de makkelijkste manier om bij u binnen te komen. Deze obsessies zullen zich verkleden in uw ervaringen en dromen als bekende zaken en personen met dat verschil dat zij geen liefde maar alleen angst, schuldgevoel, onzekerheid, minderwaardigheid en zorgen bij u oproepen. Hierdoor zijn alle zwarte obsessies altijd te onderkennen hoe wit zij zich ook (vermommen) kleden.

DNI 421: Hier is voor nodig dat u onderscheid gaat maken tussen je innerlijke spirituele zelf welke geen binding in woorden, daden en gedachten meer heeft met de materiele mens ofwel 27 stress veroorzakers en het uiterlijke materiele zelf welke nog een volledige binding heeft met de materiele mens ofwel 27 geestelijke stress veroorzakers.

DNI 422: De verbindingen met de materiele mens in u kan alleen verbroken worden wanneer u uw onverwerkte verleden in uzelf opgelost heeft.

33.6.4 DE KEUZE TUSSEN POSITIEVE EN NEGATIEVE GEDACHTEN

DNI 423: Na uw keuze kunt u duidelijk het verschil horen tussen de negatieve gedachten welke van de astrale Orion computer afkomstig zijn en uw positieve gedachten welke van uw hogere en/of de eenheid afkomstig zijn.

DNI 424: Ieder negatief woord, daad en gedachte leg je neer als een mes in je eigen universum dat door afstemming keer op keer bij je terug zal komen om je te verwonden.

DNI 425: Zij die qua gemoed nog heel veel wisselen hebben nog geen echte keuze gemaakt om oneindig vrij te zijn. Zij zijn het die vaak nog trots zijn op hun VERDICHTING/EGO of VERLICHTING/OGE maar vergeten dat zij niet anders zijn dan spelers in hun eigen spel.

33.6.5 REGENERATIE

DNI 426: Wanneer de regeneratie voltooid is kan je zien in heden, verleden en toekomst omdat met het oplossen van uw onder- en hogerbewustzijn tijd en ruimte uit uw leven zijn verdwenen en u nu beschikt over alle energie en informatie in de eenheid en niet meer leeft als een eenzaam en afgescheiden tril- tril- triljardste deeltje van deze eenheid ofwel uw oude zelf.

DNI 427: Wanneer je niet meer reactief emotioneel maar objectief afstemt op TV, PC, radio, krant etc. dan kan ieder beeld en geluid je de mogelijkheid geven om een onverwerkte ervaring op te roepen waarna je hem voor eens en voor altijd kunt oplossen. Dus ook de huidige Media hebben twee kanten. Een obsessie versterkende kant of wanneer je de 7 stappen naar oneindige waarheid toepast een obsessie oplossende kant middels realisatie, herbeleven (h)erkennen, loslaten en regeneratie.

33.6.6 TIJD EN RUIMTE

DNI 428: Omdat binnen ruimte en tijd de toekomst een herhaling is van het onverwerkte verleden zijn heden, verleden en toekomst in dit eindige universum identiek.

DNI 429: Buiten tijd en ruimte veranderd het bewustzijn alleen nog maar door concept ontwikkeling.

DNI 430: Het is tijd om het Orion concept te verruilen voor het Eenheids concept.

33.6.7 GELOOF EN ONGELOOF

DNI 431: Ieder geloof dat geheime doctrines kent en/of commentaren van wat je wel en niet mag doen onthoudt haar volgelingen de hele waarheid en zal dan ook als spel en niet als de waarheid gezienmoeten worden. Al deze zaken zijn immers alleen maar machts en controle mechanismen waarmee die je je volledige vrijheid aan jezelf ontneemt. Het ware geloof kent immers geen geheimen en beperkingen.

DNI 432: De op aarde gehanteerde astrologie is gebaseerd op de in het Orion Keizerrijk ontwikkelde Mind Control programma's.

DNI 433: De werking c.q. hypnose van deze moderne astrologische programma's is gelukkig maar zeer gering omdat door de tijd de wetenschap over de cycli van dit hele melkwegstelsel vervangen is door een slap aftreksel van maar een paar zonnen en planeten.

33.6.8 VRIJHEID

DNI 434: Alleen zij die geen grenzen ofwel angsten meer in zichzelf en anderen (h)erkennen kunnen pas echt oneindig vrij ZIJN.

DNI 435: Het tempo waarin u dit oneindig vrij zijn wilt bereiken is echter aan U. Besef echter wel dat hoe trager u loopt des te meer (mooie/pijnlijke) levens van in herhaling vallen u nog zult ervaren.

DNI 436: Om dit tempo te versnellen worden wanneer u hierom vraagt een aantal hulpverleners uit de hogere dimensies van uw oude zelf gezonden. Luister naar uw oude zelf want deze wijst u de kortste weg naar huis.

DNI 437: Alleen door de hulp van je meer bewuste oude zelf kan je de innerlijke weg naar huisvinden. Zonder deze hulp blijft je ronddolen in de door jezelf gecreeerde illusies.

DNI 438: Ieder woord dat een ware helderziende - welke deel van uzelf is - tegen u zegt is helend door het principe van realisatie, herbeleven, (h)erkenning, loslaten en regeneratie.

DNI 439: Meer bewuste mensen en entiteiten zijn ALLEEN zij die begonnen zijn met het schoonmaken van de pijplijn naar een hoger en/of eenheidsbewustzijn.

33.6.9 TOT SLOT

DNI 440: Iedere 3D oorlog is een herhaling van het onverwerkte oorlogsleed uit het Orion tijdperk.

DNI 441: Je weet nooit wat echte vriendschap is totdat je de derde dimensie inruilt voor de vierde dimensie in jezelf.

DNI 442: Alleen wanneer jezelf verandert veranderd de wereld om je heen.

DNI 443: Zij die emotioneel reactief reageren verbreken het contact met de eenheid.

DNI 444: Oneindigheid is alleen maar een woord totdat je er deel vanuit gaat maken.

DNI 445: Mensen die zichzelf schoon maken helpen andere mensen.

DNI 446: De keus is een eindig EGO en OGE of een oneindig vrij ZIJN.

DNI 447: Het is alleen wanneer de eenheid de kamer in komt dat je beseft dat je altijd halfslachtig bent geweest.

Ik voel de oneindige eenheid door mij stromen Ik ben niet meer eenzaam Ik heb mijn EGO en OGE opgelost Ik oordeel niet meer Ik ben herboren Ik ben bevrijdt Ik ben verdicht Ik ben verlicht Ik ben mezelf Wij zijn weer EEN

33.7 ONDERBEWUSTZIJN, HOGERBEWUSTZIJN EN EENHEIDSBEWUSTZIJN

Tot slot wil ik mijn onderbewustzijn, hogerbewustzijn en enheidsbewustzijn bedanken voor alle hulp en steun die zij mij de afgelopen 6 jaar hebben gegeven om dit werk door te geven. Zonder hen zou deze informatie wederom in vergetelheid zijn geraakt om wederom in herhaling te vallen. Deze boeken en nieuwsbrieven die in de afgelopen jaren doorgegeven zijn, zijn een laatste poging binnen deze cyclus om onszelf te herinneren wie we eens zijn geweest en ook weer kunnen zijn. Zo mijn doorgeefwerk zit erop. Ik wens u veel sterkte met het lezen, doen maar vooral denken van deze informatie en GEEF HET DOOR net zoals deze informatie al miljoenen jaren doorgegeven wordt omdat het in den beginne al geschreven was.

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER IN HERHALING VALLEN OF BESLUITEN WE ONZE TOEKOMST PROGRESSIEF TE VERANDEREN

DE KEUS IS WEDEROM AAN U EN U ALLEEN