DE GROTE BEWUSTZIJNS VERANDERING

DEEL 1

DEEL 2 

DEEL 3

DEEL 4

DEEL 5 inhoudsopgave

DEEL6

DEEL 7


 DE GAVE


 

DE GAVE DIE IEDEREEN HEEFT

BLIJFT ALTIJD BESTAAN

ZELFS WANNEER U ER NIET MEER IN WILT GELOVEN

____

WORDT HET GEEN TIJD OM UW GAVE WEER IN WAARHEID TE HERSTELLEN

“VRIJE
 ENERGIE
 IS
OVERAL
IN
 EN
OM
U
HEEN”
 


GEDACHTEN

WANNEER JE VANAF VANDAAG WEER BEWUST EVENVEEL AANDACHT/ENERGIE SCHENKT AAN ALLE 27+27 FACETTEN VAN JE SCHEPPING BLIJF JE NIET ALLEEN IN EVENWICHT MAAR WEET JE OOK WEER WIE JE VOLLEDIG BENT

***

HET ZIJN IMMERS ALLEEN DE EXTREME OFWEL EENZIJDIGE WOORDEN, DADEN EN GEDACHTEN DIE ONS HET ZICHT OP ONZE TOTALE SCHEPPING ONTNEMEN

***

WANT ZIJ DIE ZICH EXTREEM OP EEN BEPERKT AANTAL FACETTEN VAN HUN SCHEPPING RICHTEN BLIJVEN BLIND VOOR DE TOTALE SCHEPPING OFWEL HET LEVEN ZELF

***

WANNEER U IEDERE DAG 24 ONDERBEWUSTE EN 24 HOGERBEWUSTE UREN C.Q. ENERGIEPUNTEN TE VERGEVEN HEBT, WAARAAN ZOU U DEZE ENERGIEPUNTEN DAN BESTEDEN

***

ALLE 24 ONDERBEWUSTE EN 24 HOGERBEWUSTE ENERGIEPUNTEN AAN MAAR 1 VAN DE 27+27 FACETTEN OF 1 IN GELIJKE MATE AAN ELK VAN DE 27+27 SCHEPPINGSFACETTEN

***

MET DIEN VERSTANDE DAT IEDER UITGEGEVEN ONDERBEWUST OF HOGERBEWUST ENERGIEPUNT TEGELIJKERTIJD DE UITGAVE VAN EEN HOGERBEWUST OF ONDERBEWUST ENERGIEPUNT BETEKENT WAARDOOR UW SCHEPPING STEEDS IN EVENWICHT BLIJFT

***

HOEVEEL TIJD EN RUIMTE SCHENKT U VANDAAG AAN HET VOLLEDIGE LEVEN

***

HEEFT U UW LEVEN OF LIJDEN VAN ALLEDAG WEL EENS IN KAART GEBRACHT


Inhoudsopgave

© Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, Internet, UniNet of op welke andere wijze ook, zolang u maar na het lezen van dit boek over uzelf het geheel herschrijft voor uzelf zodat u weer dat kunt wezen want u weer wilt zijn.


STORM DER OBSESSIES

En ik zag de storm der menselijke obsessies…
die zich als razende kudden door, in en om de mens heen bewogen.

Zwart, wit en met alle kleuren van de regenboog…
kronkelde ze met grote snelheid door elkaar al ware het het grootste genot.

En hoe extremer de gedachten, daden en woorden van de mens werden…
hoe meer de pulserende massa wild om zich heensloeg.

En waren er mineralen, planten, dieren en andere mensen in haar buurt…
die deze gepolariseerde verleidingen niet konden weerstaan.

Dan werden deze al ware het de normaalste zaak van de wereld…
gewoon geabsorbeerd tot een geheel dat haar tentakels steeds verder kon uitslaan.

 Na verloop van tijd had de ene mens die met deze waanzin begon…
de tegenstrijdige obsessies die zich door de jaren in en om hem heen verzameld hadden niet meer in de hand.

Waardoor het niet de mens meer was die leefde…
maar de tegenstrijdige obsessies die als parasieten door de mens heen leven.

Het was dan ook nu niet meer de mens als schepper die dacht, deed en sprak…
maar de door hem geschapen tegenstrijdige obsessies die de dienst uitmaakten.

En als twee mensen elkaar vandaag tegenkomen…
zijn het niet meer de mensen/scheppers die met elkaar spreken maar de obsessies/scheppingen die het woord doen.
 
Zo een mens die zichzelf steeds meer verliest in een tegengestelde wereld…
verliest steeds meer van zijn informatie en energie omdat hij niet meer vanuit de eenheid leeft.

En op dit slagveld der gepolariseerde schijnbaar onoverwinnelijken…
maakt hij voor het eerst kennis met pijn, ziekte en ongeluk.

Die hem eraan doen herinneren hoe het leven was…
toen niet de tegenstrijdige obsessies maar zijn ware zelf het er in zijn schepping voor het zeggen had.

En zo verplaatsen zich vandaag miljarden alles kaalvretend en vernietigende kuddes op aarde…
die zonder dat ze dit zelf beseffen niet leven maar geleefd worden door de door henzelf gecreeerde tegenstrijdige obsessies van hun eigen schepping.


HET INTERDIMENSIONAL WEZEN DER OBSESSIES

Toen de mens op aarde kwam om te leven temidden van al zijn creaties…
werd hij geconfronteerd met al zijn scheppingen in ruimte en tijd.

Op de aarde ervaart hij immers niet alleen de gevolgen van aardse oorzaken…
maar van al hetgeen dat hij eens veroorzaakt maar nog niet in zichzelf opgelost heeft.

En als wij nu weten dat op de aarde eigenlijk alle onopgeloste ervaringen hem weer omringen...
dan kunnen wij terecht zeggen dat de aarde een interdimensionale wereld is waar alles weer mogelijk is.

Een mens die al enigszins eenheidsbewust is geworden…
ziet dan ook dat alle aardse obsessies interdimensionaal ofwel levenslang met elkaar verbonden zijn.

De kuddes die wij op aarde zien…
zijn dan ook zonder uitzondering verbonden met nog veel grotere onopgeloste interdimensionale scheppingskuddes waaruit zij haar voeding betrekken.

Om voorgoed een einde te maken aan je eigen obsessie kudde…
is het dan ook altijd nodig om de interdimensionale scheppingskudde achter de aardse kudde in jezelf op te lossen.

Alleen al door deze wetenschap…
worden de interdimensionale obsessies ontmaskerd waardoor zij al een groot deel van hun macht en kracht over je verliezen.

Met het volwassen worden van uw eenheidsbewustzijn…
zult u deze interdimensionale hordes beter leren (h)erkennen als uw eigen gepolariseerde creaties in ruimte en tijd.

U zult in verleden, heden en toekomst leren zien, horen, ruiken, proeven, voelen en later weten…
wie u in werkelijkheid allemaal geweest bent en weer kunt zijn.

En met dit weten wat in de eenheid hetzelfde als begrijpen is…
ontmaskert u de hordes die een deel van uw onverwerkte zelf blijken te zijn.


DE ONMACHT DER OBSESSIES

De meeste mensen op aarde…
kunnen geen weerstand bieden aan de obsessies die hen de hele dag omringen.

Dit komt omdat zij nog steeds denken…
 dat het gebeurtenissen zijn die buiten henzelf staan.

En op iets wat buiten jezelf staat…
kan je geen invloed uitoefenen.

Deze mensen voeren al levenslang een strijd van hoogte en dieptepunten…
die ze nooit kunnen winnen.

Iedere keer opnieuw proberen ze echter de strijd aan te gaan…
met iets wat helemaal niet buiten henzelf staat maar onderdeel van hun eigen wezen is.

En deze doodsstrijd…
lijdt steeds opnieuw tot grote teleurstellingen, onmacht, zelfmedelijden en eenzaamheid.

Een eenheidsbewust mens zal een obsessie echter nooit zien als iets buiten zichzelf…
maar altijd als een nog niet volledig in hemzelf opgeloste creatie van hemzelf.

Voor deze eenheidsbewuste mensen kan een obsessie nooit machtiger en wilskrachtiger dan hemzelf zijn…
omdat een schepping uit hem nooit de plaats kan innemen van hemzelf.

En met deze wetenschap…
ontneemt hij zijn schepping alle macht en wilskracht.

Omdat hij geen gehoor meer geeft…
 aan de wensen van zijn obsessies maar alleen nog maar naar zijn ware zelf luistert.

En deze strijd om wel of geen gehoor te geven aan de verleidingen der obsessies is geen strijd…
omdat een goed huisvader nooit met zijn eigen kinderen vecht maar hen alleen maar met het grootste geduld de weg naar henzelf wijst.
 
En op deze weg laat de vader zich niet een keer meer door zijn kinderen verleiden…
omdat zijn kinderen anders zouden denken dat het normaal is wat zij doen en zeggen.


DE ANGST OM TE VERANDEREN

De angst om te veranderen bij de mens…
is groter dan de angst voor de dood.

Want in de dood ziet de mens haar kans…
om te vluchten voor alles wat zij over zichzelf niet wil (h)erkennen.

Zouden mensen die vandaag ongeneselijk ziek en ongelukkig verklaard worden…
maar voor een moment in hun bewustzijn veranderen.

Dan zouden deze mensen weten…
dat je nooit en te nimmer voor je volledige zelf kunt vluchten.

Dat de tijdelijke dood…
alleen maar uitstel van executie betekent.

Waardoor je moet blijven vluchten…
voor dat deel wat je niet wilt zijn maar toch wel degelijk bent geweest.

En als je deze angst om echt te leven in jezelf weer overwonnen hebt…
verdwijnen plotsklaps alle ziekten en ongeluk die je eens door ervoor te vluchten veroorzaakt hebt.

------------

Vandaag ZIJN WE als DE DOOD om te leven.
Morgen ZIJN WE veranderd in HET LEVEN.
Waar kiest u NU voor.


1. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Uit de eenheid schep je.

Je eenheidsbewustzijn is de pijplijn die contact onderhoudt tussen je gepolariseerde schepping en de eenheid.

Zuiver ofwel direct contact middels een schone pijplijn is alleen maar mogelijk als je (eenheids)bewust schept.

Wanneer je onbewust begint te scheppen dus je 0 punt verlaat voor onevenwichtige dus onderbewuste (-) en hogerbewuste (+) woorden, daden en gedachten dan verlies je langzamerhand het contact met de eenheid ofwel je volledige zelf.

Hoe extremer deze onderbewuste en hogerbewuste woorden, daden en gedachten jegens elkaar worden hoe meer je het contact met je volledige zelf verliest.

Waardoor er steeds minder informatie en energie ofwel weten en tegelijkertijd begrijpen over je volledige dus oneindige zelf tot je beschikking zal staan.

Zij die weer een volledig contact met hun volledige zelf willen hebben verruilen hun onder- en hogerbewustzijn weer voor hun eenheids- ofwel evenwichtsbewustzijn.

Dat het eenheidsbewustzijn langzamerhand weer in en om je heen begint terug te komen merk je doordat je opeens weer dingen weet zonder erover na te denken.

Dat je niet meer twijfelt aan hetgeen je nu weer weet.

Dat je je geen zorgen meer maakt over hetgeen je nu weer weet.

Dat je je niet meer schaamt voor hetgeen je nu weer weet.

Dat je niet meer oordeelt over hetgeen je nu weer weet.

Omdat weten en begrijpen in je eenheidsbewustzijn niet meer gescheiden maar een zijn.

En uit deze echte eenheidsgerichte wetenschap stop je om zelfmedelijden te hebben voor alles wat je eens onbewust uit jezelf gecreerd hebt.

En zodra je geen medelijden meer hebt met jezelf en hetgeen je geschapen hebt zie je ook in dat je niet belangrijker (EGO) of onbelangrijker (OGE) bent dan alles en iedereen in en om je heen omdat je het uiteindelijk allemaal zelf bent geweest.
 
Waarna je wederom de volledige verantwoordelijkheid van je schepping in je opneemt.

Waardoor je wederom een onwankelbaar geloof in jezelf en de eenheid realiseert.

Want buiten de eenheid en jouw schepping uit de eenheid bestaat er niets in het al.

Hierdoor kan je nog maar een ding doen: en dat is loslaten wat je nog steeds vasthoudt in je onbewuste schepping ofwel gepolariseerde illusie.

Waarbij het natuurlijk altijd helpt om je weten en begrijpen door te geven aan de anderen die uiteindelijk een deel van je eigen schepping ofwel van je volledige zelf blijken te zijn. DGB1

Waarbij het natuurlijk altijd helpt om alles om te draaien waarvan je in je gepolariseerde schepping eens dacht dat het waar was. DGB2

Waarbij het natuurlijk altijd helpt om je lichaam en ziel weer gezond dus in evenwicht te brengen. DGB3

Waarbij het natuurlijk altijd helpt om hierna altijd jezelf te blijven waardoor je niet meer onbewust uit je evenwicht ofwel de eenheid stapt. DGB4

Welkom in DGB5


2. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Vrije energie.

Wat is dat nu precies.

Is het energie die je vrijmaakt.

Is het energie zonder grenzen.

Is het energie die je binnen en buiten ruimte en tijd laat reizen.

Is het energie die niets kost.

Is het energie die ongrijpbaar is.

Is het energie zonder tegenstrijdigheid.

Is het misschien wie wij in den beginne allemaal samen zijn geweest.

Vrije energie kunnen we weer allemaal zijn.

Wanneer de 27 onderbewustzijns (EGO) facetten niet meer vechten met de 27 hogerbewustzijns (OGE) facetten om het gelijk.

Wanneer je geen negatieve en positieve gedachten, daden en woorden meer hebt over alles en iedereen.

Wanneer je je onverwerkte verleden hebt opgelost.

Wanneer je dus gewoon weer je volledige zelf als jezelf geaccepteerd hebt.

En als je dan de vrije energie weer langzamerhand in jezelf voelt opborrelen.

Verdwijnen alle grenzen om je heen.

Valt dit gevoel te omschrijven.

Nee, het is alleen te begrijpen voor hen die stoppen om tegen zichzelf te vechten.

En als je dan eenmaal uit je schepping weer opgeborreld bent in de eenheid.

Kan je je niet meer voorstellen dat je een gevangene bent geweest van je eigen schepping.

Hoe extreem bent u vandaag nog gevangen in uw eigen schepping.


3. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

De extremisten hebben het voor het zeggen in de gepolariseerde werelden.

Althans dat denken ze.

Maar als de anarchisten, kapitalisten en communisten even zouden ophouden met extreem tegenstrijdig denken.

Gaat er zo´n onmetelijk veel grotere wereld voor hen open dat al hun extreme woorden, daden en gedachten in het niets verdwijnen al waren zo nooit belangrijk geweest.

Het enige dat extremisten bereiken is dat ze steeds verder van hun volledige zelf verwijderd raken en alleen maar materie of antimaterie overhouden om zich aan vast te houden.

Dit terwijl zowel materie als antimaterie illusies, niet meer dan 0,0000000001% van hun levens energie vertegenwoordigen.

Terwijl de rest uit vrije energie bestaat.

Waaraan je je nooit hoeft vast te houden.

Omdat het altijd voor je zal blijven bestaan.

Wat je nooit hoeft op te slaan.

Omdat het altijd voor je zal blijven bestaan.

Wat niemand je kan afnemen.

Omdat het altijd voor je zal blijven bestaan.

Waarvoor je nooit bang hoeft te zijn om het te verliezen.

Omdat het altijd voor je zal blijven bestaan.

Dus hoe scoort u vandaag op de schaal van de 27 onderbewuste en 27 hogerbewuste spel- c.q. scheppingsfacetten.

Een dikke +24 en -24 voor uw meest favoriete obsessie waaraan u dus 24 uur per dag aan tegenstrijdige discussies ofwel woorden, daden en gedachten besteed.

Waarna er niets overblijft voor de rest van uw scheppingsfacetten ofwel volledige leven.

Maar misschien besteed u als gemiddeld mens +20 en -20 uur per dag aan uw 3 meest favoriete obsessies en blijft er nog ruim +4 en -4 uur over voor de rest van uw scheppingsfacetten ofwel volledige leven.

En voor hen die nog steeds denken dat een dag maar 24 uur heeft willen we nog even het volgende melden.

Iedere dag heeft +24 en -24 uur omdat u als mens niet in tijd en ruimte leeft maar ertussen.

En als u deze gepolariseerde tijd en ruimte weer volledig in uzelf opgelost heeft, heeft u weer alle tijd en ruimte.

En kent uw leven geen jaren meer.

En kennen uw jaren geen maanden meer.

En kennen uw maanden geen weken meer.

En kennen uw weken geen dagen meer.

En kennen uw dagen geen uren meer.

En kennen uw uren geen minuten meer.

En kennen uw minuten geen seconden meer.

Omdat deze illusies alleen maar tussen twee werelden in kunnen bestaan maar nooit in de eenheid zelf.


4. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Nu zijn er natuurlijk vandaag mensen op aarde die zeggen dat ze al in de +4e, +5e, +6e, +7e, +8e, +9e, +10e, +11e of nog meer extreem hoogbewuste dimensies verkeren die zonder dat ze dit weten tegelijkertijd de al even extreme -4e, -5e, -6e, -7e, -8e, -9e, -10e, -11e etc. onderbewuste dimensies in en om zichzelf creeeren en in stand houden.

Waarbij we natuurlijk wel moeten weten dat de anderen altijd de onderbewusten zijn en zij altijd de hogerbewusten.

Deze mensen vallen altijd op omdat ze zich niet meer onder gewone mensen willen bewegen en zeker niet meer willen meedoen met hetgeen gewone mensen zoal de hele dag doen.

En in hun uiterlijke kamers met gelijkgestemden omringd door wit en licht of zwart en duisternis houden ze op deze manier de rest van hun leven buiten.

Om maar tegen elkaar te blijven denken, doen en zeggen wat ze al levenslang tegen elkaar gedacht, gedaan en gezegd hebben.

Het is toch raar dat mensen die de ene helft van zichzelf ontkennen waardoor ze automatisch de andere helft van zichzelf tot onwetendheid veroordelen zeggen dat ze bewuster laat staan in leven zijn dan hun medemens die ze uiteindelijk ook zelf blijken te zijn.

Deze mensen lijden stil tussen twee dimensies.

Omdat er maar twee dimensies zijn.

Die van + en die van -.

Waarbij elk van de twee dimensies een schijnbaar oneindig aantal extremiteiten ofwel variaties kent.

Die hoe hoger je komt je tegelijkertijd meeneemt naar de grootste diepten.

En dit noemen ze dan leven hetgeen in de eenheid een ander woord is voor lijden.

Totdat ze erachter komen dat ze zichzelf al hun hele leven ertussen genomen hebben.

Waarna ze de deuren van hun uiterlijke kamers weer wagenwijd open zetten.

Waardoor er weer een frisse wind in henzelf kan waaien.

Die hen meeneemt naar de andere kamers van hun huis.

Welke ze al lange tijd niet bezocht dus gekend hebben.


5. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

De tussenwereld waarin ieder scheppend mens leeft.

Bestaat bij de gratie van tegenstellingen.

Zonder tegenstellingen lost de tussenwereld weer volledig op in de schepper zelf.

Waardoor schepping en schepper weer volledig een zijn.

In de tussenwereld komen we vele bewuste en onbewuste scheppers tegen.

Waarbij de bewuste scheppers met hun eigen scheppingsstroom meevaren.

En de onbewuste scheppers altijd tegen hun eigen stroom ingaan.

De tussenwereld is de hemel voor de bewusten in en om ons.

Terwijl het tegelijkertijd de hel is voor de onbewusten in en om ons.

Een ding blijft voor de twee soorten scheppers altijd hetzelfde.

Hij leert zich altijd naar de waarheid op dat moment in zijn schepping kennen.

Een waarheid die de bewusten altijd zullen (h)erkennen en de onbewusten zolang ze dit willen blijven ontkennen.

En zo is de blinde altijd verantwoordelijk voor zijn eigen blindheid.

En heeft de ziende zichzelf het eenheidsbewustzijn (weer) in de ogen gegeven.

En zo zal er altijd een verschil blijven bestaan tussen hen die uit de eenheid scheppen.

Dus hun schepping als zichzelf onder ogen durven zien.

En hen die zichzelf alleen maar als schepselen van iets of iemand anders buiten henzelf zien.

Dus hun ogen afwenden wanneer zij iets zien dat hen niet bevalt.

En als je als blinde dan uiteindelijk toch weer wilt zien.

Dan laat je jezelf gewoon even schrikken.

Want zij die ergens van schrikken zien weer even de volledige waarheid over zichzelf.

En zo zijn er mensen op aarde die de volledige waarheid weer even over zichzelf zien omdat iemand boe roept.

En zo zijn er mensen op aarde die de volledige waarheid weer even over zichzelf zien omdat een schijnbaar vreemde de volledige waarheid over henzelf vertelt.

En zo zijn er mensen op aarde die de volledige waarheid weer even over zichzelf zien omdat ze hun vingers branden.

En zo zijn er mensen op aarde die de volledige waarheid weer even over zichzelf zien omdat ze overspannen raken.

En zo zijn er mensen op aarde die de volledige waarheid weer even over zichzelf zien omdat ze depressief raken.

En zo zijn er mensen op aarde die de volledige waarheid weer even over zichzelf zien omdat ze kanker krijgen.

En zo zijn er mensen op aarde die de volledige waarheid weer even over zichzelf zien omdat de bliksem bij hen inslaat.

En zo zijn er mensen op aarde die de volledige waarheid weer even over zichzelf zien omdat ze door een aardbeving getroffen worden.

En zo zijn er mensen op aarde die de volledige waarheid weer even over zichzelf zien omdat ze door een overstroming getroffen worden.

En zo zijn er mensen op aarde die de volledige waarheid weer even over zichzelf zien omdat ze in een oorlog terechtkomen.

En zo zijn er miljarden manieren om jezelf aan het schrikken te maken waardoor je weer even de volledige waarheid over jezelf ziet.

En in dit moment van volledige waarheid is de mens in staat de dood te overstijgen en zichzelf opeens te veranderen.

En door deze verandering waardoor hij het leven weer in zich opneemt.

Verlaat hij de wereld van de dood die hij eens voor het leven heeft aangezien.

De vraag de ieder naar waarheid zoekend mens zichzelf dan ook zou kunnen stellen is.

Hoe extreem hij zichzelf in de komende jaren wil laten schrikken om tot inzicht te komen.


6. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Natuurlijk zijn er ook manieren om de volledige waarheid over jezelf weer te leren kennen zonder te schrikken.

Maar daar moet je dan wel wat voor doen en blijven doen totdat het weer een deel van je zijn is.

De kunst ofwel de onwankelbare wil om gepolariseerde energie te besparen is er een van.

Want zij die materie en antimaterie energie besparen zorgen ervoor dat er weer vrije energie voor in de plaats kan vrijkomen.

Want hoe denkt u in ruimte en tijd te kunnen reizen zonder vrije energie.

Met een materie/antimaterie raket of materie/antimaterie tijdmachine die al moeite genoeg hebben om de eerste maan of vorig of volgend tijdperk te halen.

Terwijl vrije energie geen ruimte en tijd nodig heeft om zich te verplaatsen c.q. weten.

De vraag die ieder weldenkend mens dan ook vanaf vandaag aan zichzelf kan stellen is van welke soort energie hij in het vervolg wil gebruiken om zich in ruimte en tijd binnen en buiten zijn schepping te manifesteren.

Aan materie/antimaterie energie ofwel de tegenstrijdige woorden, daden en gedachten die het onverwerkte verleden en de strijd tussen het EGO en OGE in stand houden en maar blijven herhalen.

Of

Aan vrije energie die de rest ofwel 99,9999999999% van zijn schepping aan hem zal openbaren zoals het eens bedoeld is geweest door hemzelf in den beginne van zijn schepping uit de eenheid.

En zodra uw dag gelijkmatig verdeeld is over de 27 onderbewuste en 27 hogerbewuste scheppingsfacetten waardoor het evenwicht in de mens zelf hersteld is en de verleidingen van de materie en antimaterie met een minimum aan wilskracht te overwinnen zijn.

Volgt de grote sprong in het alles en niets.

Want zij die de polariteit inruilen voor het 0 punt in alle 27+27 scheppingsfacetten zijn volledig vrij waardoor zij het oneindige leven automatisch zullen leren kennen en al het schrikken om weer wakker te worden overbodig maken.

Nu zijn er natuurlijk diverse wegen die naar Rome ofwel het 0 punt in uzelf leiden.

U kunt de 27+27 slangenkoppen in een keer de kop omdraaien.

Hetgeen tot gevolg heeft dat uw EGO en OGE plotsklaps sterven waarna de mens weer uit zijn eigen slangkuil zal opstaan in een volledig vrije energievorm.

U kunt natuurlijk ook de 27+27 slangenkoppen 2 voor 2 de kop afhakken.

Waardoor er stapsgewijs steeds meer vrije energie in u vrijkomt.

U kunt ten slotte de 27+27 slangenkoppen langzaam uithongeren door er steeds minder woorden, daden en gedachten aan te besteden.

Waardoor er gelijkmatig steeds meer vrije energie in u vrijkomt.

Voor welke methode van materie en antimaterie energiebesparing u in de komende seconde, minuten, uren, dagen, jaren etc. zult kiezen is niet van belang.

Het is immers uw vrije wil, keuze en weg naar uw volledige zelf.

En deze weg kan iedereen op zijn eigen manier bewandelen.

Hoe lang, kort, ruim, krap deze ook mag duren.

Besef echter wel dat onbewust scheppen altijd tot vrije energieverlies lijdt welke hetzelfde is als geheugenverlies.

En dat alle aanvallen die u op de weg naar de volledige waarheid over uzelf tegenkomt altijd aanvallen van uw eigen onverwerkte verleden en strijdend EGO en OGE zijn.

Zaken die u eens zelf gecreeerd heeft.

Zaken die alleen u de baas kunt.

Zaken die alleen u weer in uzelf kunt oplossen.

Omdat het uw eigen zaken zijn.

7. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Wensen is bij dit alles van uitermate groot belang.

Vooral wanneer je na de wens te uiten deze loslaat.

Om deze alle tijd en ruimte te geven om uit te komen.

Het uitkomen van een wens wordt echter nog niet door iedereen begrepen.

Zo zijn er mensen die een auto wensen.

En daar blijven dan de rest van hun leven op wachten.

Zonder dat deze wens uitkomt.

Denken ze.

Wanneer zij echter goed geluisterd hadden.

Dan zou hun intuitie c.q. weten hen de weg om deze auto te bemachtigen al hebben gewezen.

Want voor het uitkomen van een wens op deze aardse wereld moet je vaak nog wel even iets doen.

Dus het handelen op basis van je intuitie wijst je de weg naar de vervulling van deze wens.

En al handelend komt je wens steeds meer uit.

Zodra je echter steeds meer in je evenwichts- c.q. eenheidsbewustzijn bent.

Zal het aantal handelingen dat tussen je wens en het uitkomen van je wens zit steeds meer afnemen.

Totdat je het bewustzijn bereikt dat wensen direct in vervulling gaan.

Dit direct in vervulling gaan zal je eerst leren ervaren in je dromen.

En als je dan gewend bent aan plotselinge verschijningen.

Kan je het ook op aarde aan om hetzelfde te ervaren.

Want plotselinge verschijningen ofwel materialisaties is niet niks.

De meest mensen kunnen er behoorlijk van schrikken.

Omdat het hun hele idee van hoe het leven in elkaar zit op zijn kop gezet wordt.

Want niet alleen de auto zal plotseling aan u verschijnen.

Maar ook uw onverwerkte verleden in al haar vormen.

En dit alles vergezeld door de meest extreme uitslagen van uw EGO en OGE obsessies.

Het is daarom maar goed dat uw wensen vandaag nog niet direct uitkomen.

Waardoor de grote schrik verdeeld wordt in een aantal kleine schrikreacties.

En deze kleine schrikreacties wijzen u stapje voor stapje de weg naar de volledige waarheid over uzelf.

Heb vandaag dus niet die illusie dat uw wensen direct zullen uitkomen.

Besef dat de meeste mensen op aarde hier nog steeds wat voor moeten doen.

De ene veel en de ander nog maar weinig.

Luister in het vervolg wat beter naar uw intuitie wanneer u iets gewenst heeft.

Want alleen deze intuitie laten uw wensen door doen zonder twijfel uitkomen.


8. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

De mens denkt dat hij alleen door het leven gaat.

Maar is vergeten dat al zijn onverwerkte obsessies nog steeds met hem meereizen.

Deze onverwerkte obsessies hebben de vormen die u vandaag om u heen ziet.

Dus alle mineralen, planten, dieren, mensen etc. die uw fysieke wereld uitmaken.

Maar ook alle interdimensionale ofwel voor de meest mensen onzichtbare vormen.

De eerste ofwel fysieke verschijningsvormen zullen de eerste zijn die u zult verwerken.

Zo begint een mens die aan zijn bewustzijn wil werken eerst bij zichzelf en loopt daarna alle nog onverwerkte zaken met zijn familie, collega´s, vrienden, bekenden etc. af in heden, verleden en toekomst.

Om deze te zien als zijn eigen creaties.

Nadat u de fysieke vormen verwerkt heeft zullen de onzichtbare vormen bij u gaan aankloppen.

Met dien verstande dat door uw meer evenwichtige bewustzijn het onzichtbare zichtbaar begint te worden.

U gaat zich steeds meer bewegen in werelden die voor hen die nog niet de weg zijn ingeslagen van eenheids- ofwel evenwichtsbewustzijn nog steeds onzichtbaar zijn.

In deze werelden zult u uzelf niet alleen meer met een fysiek lichaam ervaren.

Maar ook in allerlei soorten energievormen waar alleen nog maar het verschil in bewustzijn onderscheid maakt tussen de ene en de andere virtuele vorm.

Net zolang totdat u ook deze nog gepolariseerde vormen in uzelf opgelost heeft.

Om het geheel van uw eigen schepping in te ruilen voor de eenheid.

Ofwel uw volledige zijn.

Op deze weg zult u dus energievormen tegen komen die letterlijk om, door, in en van u leven.

U zult gaan waarnemen dat niet u maar de nog onverwerkte obsessies het maar al te vaak bij u voor het zeggen hebben.

Dus door u spreken, doen en zijn.

Zodra u echter dit proces kunt waarnemen.

Bent u in staat om al uw nog onverwerkte creaties te ontmaskeren.

Hierdoor staan uw onverwerkte creaties niet meer aan het roer van uw spel maar neemt u als creator de rol van dirigent weer over in uw spel.

Hierdoor verdwijnen niet alleen de fysieke maar ook virtuele obsessies om u heen.

En kunnen de obsessies van anderen niet meer op u over springen om tijdelijk door, in en van u te leven.

Waardoor er na enige tijd alleen de schone kern overblijft.

De kern van je ware alwetende zelf zonder enige aanklevingen.

En deze schone kern die dus zijn eigen creaties volledig ontmaskerd heeft.

Dus erkent dat hij en de wereld een zijn.

Is in staat om wederom bewust te gaan leven.

Hetgeen heel iets anders dan onbewust leven is.

Omdat dit geen leven maar lijden is.


9. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Hij die zich bewust is dat hij zowel pop als poppenspeler is komt voor de keuze te staan.

Om voor zijn poppenspel.

Of zichzelf te kiezen.

De meeste mensen op aarde staan aan het einde van deze cyclus dan ook wederom voor de keus.

Voordat u deze keuze maakt.

Is het toch verstandig om het volgende weer te weten.

Een poppenspeler die onbewust met zijn poppen speelt kan alleen gebruik maken van eindige energie.

Dit komt omdat hij niet meer gelooft in de oneindigheid in zichzelf dus alleen de eindige buitenwereld van “ups en downs” als de waarheid erkent.

Het gevolg is dat de meeste poppenspelers op aarde een constant tekort aan energie hebben.

En als deze energie niet s´nachts aangevuld zou worden door hun eenheidsbewustzijn, dat zonder dat zij dit nog weten nog steeds meeleeft door hun schepping.

Dan zou er morgen niemand meer opstaan.

Hoe meer de poppenspeler echter van bewustzijn verandert.

Dus van een (ver)twijfelende onderbewuste en hogerbewuste blinde in een eenheidsbewuste ziende.

Neemt de energietoevoer steeds meer toe.

Waardoor hij zijn spel eindeloos maar nu bewust kan spelen.

En zij die bewust spelen houden niets vast van hun spel.

Zodat het altijd nieuw is en zich nooit onbewust herhaalt.

Omdat er geen medespelers meer zijn die op de energie van de poppenspeler meeliften.

Want het zijn deze meelifter ofwel onverwerkte obsessies die de meeste energie kosten.

Waarbij de onzichtbare nog de meeste energie opslorpen.

Omdat u ze nog niet ontmaskerd hebt.


10. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Tussen weten en helderzien zit een groot verschil.

Helderziende bewegen zich namelijk altijd in ruimte en tijd.

Omdat er naast helderzien ook helderhoren, heldervoelen, helderruiken, helderproeven bestaan.

Waardoor de meeste helderen zich over het algemeen maar beperken tot een van de vele zintuigen.

En wat zijn al deze zintuigen dan.

Iedere scheppingsflux is een zintuig.

En voor hen die nog niets van scheppingsfluxen weten.

Omdat ze het vergeten zijn.

Is het aardig om te weten dat iedere menselijke cel een oneindig aantal scheppingsfluxen bevat.

Die wanneer je deze allemaal optelt uitkomen op 0.

Om je dus te bedienen van al je zintuigen welke dus niet 6 maar oneindig zijn.

Is het zaak om je zintuigen in te ruilen voor het weten.

Want alleen zij die weten hoeven niets meer gescheiden te zien door maar een beperkt aantal zintuigen.

Zij die weten zijn dan ook de echte wetenscheppers van deze wereld.

Hetgeen heel wat is dan wetenschappers.

Want wetenschappers zullen hun zintuigen nooit als een geheel ervaren maar alleen maar verder afsplitsen door ze in aparte schappen te zetten waarna ze door de bomen het bos niet meer zien.

Ofwel door hun eigen scheppingen niet meer weten dat ze zelf de schepper van het geheel zijn.

Helderzienden, hogerbewusten, wica´s, professoren en ander tovenaars weten nog maar heel weinig van het geheel.

Omdat ze er zich altijd onbewust van afgescheiden hebben.


11. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Boeken bieden je geen inzicht in het weten.

Boeken zijn als lollies waar je steeds een nieuwe van nodig hebt om zoet te blijven.

Alle boeken zijn immers door jezelf geschreven.

Dus waarom zou je iets lezen wat je eigenlijk allang weet.

Wordt het geen tijd om boeken te vervangen door weten.

Zodat je ook al deze bewustzijnsboeken ofwel tussenpersonen niet meer nodig hebt.

Twijfelt u nog aan uw weten.

Twijfelt u nog steeds aan uw ware zelf.

Twijfelt u nog steeds aan uw keuzevrijheid.

Om te leven zoals u dat wilt.


12. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Uw onverwerkte verleden en strijd tussen uw EGO en OGE houden uw angsten vast.

Uw onverwerkte verleden en strijd tussen uw EGO en OGE houden uw liefdes vast.

Uw onverwerkte verleden en strijd tussen uw EGO en OGE houden uw ziekten vast.

Uw onverwerkte verleden en strijd tussen uw EGO en OGE houden uw ongeluk vast.

Uw onverwerkte verleden en strijd tussen uw EGO en OGE houden uw pijn vast.

Uw onverwerkte verleden en strijd tussen uw EGO en OGE houden uw twijfel vast.

Uw onverwerkte verleden en strijd tussen uw EGO en OGE houden uw zorgen vast.

Uw onverwerkte verleden en strijd tussen uw EGO en OGE houden uw schuldgevoelens vast.

Uw onverwerkte verleden en strijd tussen uw EGO en OGE houden uw (zelf)medelijden vast.

Uw onverwerkte verleden en strijd tussen uw EGO en OGE houden uw schepping vast.

Zodat u niet meer uw volledige zelf kunt zijn.

DE TONG

De tong verraad de ware bedoelingen van het hart…
 omdat zij samen een zijn in gedachten.

DE OGEN

Alleen een eenheidsgericht hart kan uw ogen openen.

DE WAARHEID

De volledige waarheid wordt aan iedereen in gelijke mate vertelt…
zonder aanziens des bewustzijn.

DE KEUS

Steeds opnieuw kiezen is een uitstekend middel…
om je volledige waarheid te hervinden.

DE VRUCHTEN

Niemand zal genoegen smaken aan halfrijpe vruchten…
omdat zij niet de volledige waarheid over deze vrucht vertellen.

DE SMAAK

Wanneer de mens eenmaal van de volledige waarheid over hemzelf geproefd heeft…
zal hij nooit meer naar onbewustzijn snakken.

DE WEDERGEBOORTE

En als hierdoor de eenheid weer in al je energievezels is doorgedrongen…
ben je weer een met de eenheid dus een volledig mens.


KENNEN EN DOEN

Er is een groot verschil…
tussen het kennen en doen van de waarheid.

Want alleen door het doen van de waarheid…
zal je weer de volledige waarheid zijn.

Zij die de waarheid alleen maar kennen…
zullen eindeloos in hun illusie blijven ronddwalen.

Omdat zij en de waarheid op deze manier…
nooit een en dezelfde zullen worden.

Begint u al te geloven…
dat u de volledige waarheid weer kunt zijn door hem te doen.

Begint u al te geloven dat het doen…
de stappen vertegenwoordigen naar de volledige waarheid.

Gelooft u al dat u de volledige waarheid weer kunt zijn.


KLAAR ZIJN

Je bent pas klaar met je schepping…
als je op niets en niemand meer emotioneel reageert.

Dus geen tegenstrijdige gedachten meer hebt…
die een EGO en OGE opbouwen waaruit onverwerkt verleden resulteert.

Pas dan kan je waarlijk tegen jezelf zeggen…
dat je jezelf weer het leven geschonken hebt.


DE BESLISSING

Je hebt nog steeds de keus…
om je scheppingsspel te herhalen of veranderen.

De vraag die je je op ieder moment van de dag kunt stellen is…
doe ik het nog een keer of kies ik voor wat anders.

En dit geldt niet alleen voor je hele scheppingsspel…
maar voor iedere module in je spel.

Want ieder moment van tegenstrijdigheid in jezelf…
is onderdeel van je gehele schepping.

Je beslist dus ieder moment van de dag…
om buiten of in je schepping te verkeren.

Dus te leven…
 of door je eigen schepping geleefd te worden.

Iedere volgende beslissing…
bepaald de rest van je leven.DE GAVE DIE JE WEER KUNT GEBRUIKEN!

Stel, je hebt de hele dag het gevoel dat je geen energie meer hebt om van te leven.

Dan wordt het tijd om te beginnen met energiebesparing.

Het systeem is simpel:

- Dit ben ik en ik besteed de hele dag al mijn energie aan tegenstrijdige woorden,
  daden en gedachten van mijn EGO en OGE die mijn onverwerkte verleden in
  stand houden en blijven herhalen.
- Wanneer ik vanaf nu iedere avond in beeld zou brengen waaraan ik mijn energie
  die dag besteed heb.
- Kan ik morgenochtend beslissen of ik mijn energie aan dezelfde dingen als
  gisteren wil besteden.

En hij die vandaag weer de volledige verantwoordelijkheid voor de energievoorziening van morgen op zich neemt zal morgen weer een leven hebben.

- Omdat alleen hijzelf zijn wereld van vrije of gevangen energie kan voorzien.
- Omdat alleen hijzelf voelt wanneer zijn energie toeneemt of afneemt.
- Omdat alleen hijzelf de wil kan opbrengen om voor iets anders te kiezen.
- Omdat er buiten hem niemand aan zijn energievoorziening kan komen.

Waardoor alles wat hem overkomt hem ook aangerekend kan worden omdat op de weg van willen en kiezen er maar een is die hem van zijn keuze kan afhouden en dat is de willer en kiezer zelf.

Natuurlijk kan je ook op iets buiten jezelf wachten om je van jezelf te redden.

Maar dan kan je lang wachten.

Omdat er niets buiten jezelf dan je eigen illusies zijn.

Begin vandaag om weer de volledige verantwoordelijkheid voor je lijden en leven op je te nemen en je niet meer te laten tegenhouden door je eigen illusies.

EEN NIEUW CONCEPT – DE VOLLEDIGE WAARHEID – GEEF JEZELF VRIJE ENERGIE OM VAN TE LEVENGEEF EEN COPY VAN DEZE BRIEF DOOR
                                                  De VRIJ ENERGIEKE bewustzijns verzorgers.


WIE BEN IK VANDAAG GEWEEST, WIE ZAL IK MORGEN ZIJN


 IN WOORDEN, DADEN EN GEDACHTEN 

 EENHEIDSBEWUSTZIJN
^
(VERDICHTINGS OBSESSIES) |  (VERLICHTINGS OBSESSIES)
 (-24 tot 0 uur) ------------------> (0)  <----------------- (0 tot +24 uur)
ONDERBEWUSTZIJN  EVENWICHT  HOGERBEWUSTZIJN
AANTAL UREN/MINUTEN ^ AANTAL UREN/MINUTEN
( ) 1. Egoisme (Angst) Hoogmoed | ( ) 1. Ogeisme(Liefde) en Deemoed
( ) 2. Woede en haat | ( ) 2. Kalmte en Vergeving
( ) 3. Zelfzucht  | ( ) 3. Onbaatzuchtigheid
( ) 4. IJdelheid | ( ) 4. Eenvoud
( ) 5. Heerszucht  | ( ) 5. Samenwerking
( ) 6. Eigenliefde | ( ) 6. Naastenliefde
( ) 7. Jaloezie  | ( ) 7. Tevredenheid
( ) 8. Vloeken    | ( ) 8. Niet vloeken
( ) 9. Woeker | ( ) 9. Vrijgevigheid
( ) 10. Liegen en bedrog <LICHAAM - 0 - ZIEL> ( ) 10. Waarheid en eerlijkheid
( ) 11. Diefstal | ( ) 11. Eerlijke broodwinning
( ) 12. Liefdeloosheid | ( ) 12. Liefdevol
( ) 13. (Zelf)Moordlust | ( ) 13. Vrede en Genade
( ) 14. Geilheid en ontucht | ( ) 14. Reinheid
( ) 15. Echtbreuk en hoererij  | ( ) 15. Kuisheid
( ) 16. Vraat, Drank en Drugszucht | ( ) 16. Zuiverheid en Matigheid
( ) 17. (Ver)oordelen | ( ) 17. Geen (ver)oordeel
( ) 18. Ongeloof en wantrouwen  | ( ) 18. Geloof en vertrouwen
( ) 19. Eigenwijsheid | ( ) 19. Gehoorzaamheid
( ) 20. Onwetendheid en ontkenning | ( ) 20. Inzicht en erkenning
( ) 21. Onrust | ( ) 21. Rust en geduld
( ) 22. Chaos en zelfmedelijden | ( ) 22. Orde en verantwoordelijkheid
( ) 23. Verstrooiing | ( ) 23. Richting
( ) 24. Traagheid en ledigheid (Toeschouwer) | ( ) 24. Activiteit (Speler)
( ) 25. Woorden | ( ) 25. Daden
( ) 26. Meerdere verdichte geloven | ( ) 26. Meerdere verlichte geloven
( ) 27. Vedicht bewustzijn | ( ) 27. Verlicht bewustzijn
^
EENHEIDSBEWUSTZIJN

HET ZIEKTE, ONGELUK EN LIJDEN VAN DE MENS ZIT NIET IN HET ONDERBEWUSTZIJN OF HOGERBEWUSTZIJN MAAR IN HET VAAK EXTREME GEVECHT (TWIJFEL) TUSSEN DEZE TWEE ONBEWUSTE CREATIES BINNEN EN BUITEN DE MENS ZELF DIE RESULTEREN IN ONVERWERKT VERLEDEN DAT ZICH IN DE TOEKOMST BLIJFT HERHALEN.
BESEF DAT ER ZONDER HOOGMOED GEEN DEEMOED EN ZONDER DEEMOED GEEN HOOGMOED ETC. BINNEN EEN SCHEPPING KAN BESTAAN.